15
Nopa chicome taijyohuilisti cati fiero
Huan niquitac seyoc hueyi tanextili nepa ilhuicac huan nelía temajmati. Niquinitac chicome ilhuicac ehuani cati quipixtoyaj chicome tamanti taijyohuilisti cati fiero. Huan ica ni chicome tamanti taijyohuilisti quitamiltis icualancayo Toteco ica masehualme.
Huan niquitac cati elqui quej se hueyi at neltzalantic. Elqui quej tescat maneltic ica tit. Huan moquetztoyaj ipan nopa hueyi at ten tescat nochi nopa masehualme cati quitanque nopa fiero tapiyali huan itaixcopincayo, huan amo quiselijtoyaj nopa número cati quinescayoti itoca. Nopa masehualme quipixtoyaj arpas cati Toteco quinmacac. Huan huicayayaj se tiohuicat quej cati Moisés, itequipanojca Toteco, huicatoya. Huan huicayayaj para nopa Pilborregojtzi, huan quiijtojque:
“Tahuel hueyi huan cuajcualtzi nochi cati ta tijchihua, Toteco Dios.
Ta Cati Tijpiya Nochi Chicahualisti.
Xitahuac huan temachti nochi moojhui.
Ta tiTanahuatijquet ten nochi talme.
¿Ajquiya amo quiimacasis mitzixpanos, Tohueyiteco?
Nochi mitzhueyichihuase pampa san ta titatzejtzeloltic.
Quena, nochi masehualme ten nochi talme hualase moixpa huan mitzhueyimatise,
pampa quiitztoque para san cati xitahuac tijchijtoc.”
Huan teipa nijtachili huan niquitac tapojtoc ihueyi tiopa Toteco nepa ilhuicac. Huan tapojtoya calijtic nopa cuarto Campa Más Tatzejtzeloltic campa eltoya nopa camanali tasencahuali cati Toteco quichijqui ica masehualme. Huan nopa chicome ilhuicac ehuani cati quipixtoyaj nopa chicome taijyohuilisti cati fiero quisque ihueyi tiopa Toteco moyoyontijtoque ica iniyoyo chipahuac huan cati cahuaniyaya. Huan moilpilijtoque iniyolixco nopa tzinquechilpicayot ten oro. Huan se ten nopa nahui tamanti cati yoltoque quinmajmacac nopa chicome ilhuicac ehuani chicome caxit ten oro temitoc ica ihueyi cualancayo Toteco Dios cati itztoc para nochipa huan amo quema tamis para itztos. Huan nochi ihueyi tiopa Toteco temic ica pocti ten itatanex huan ichicahualis Toteco. Huan amo aqui huelqui calaqui calijtic ipan ihueyi tiopa Toteco hasta tamisquía nopa chicome taijyohuilisti cati fiero ipan taltipacti.