20
Se mil xihuit quema Cristo tanahuatis
Huan niquitac se ilhuicac ejquet cati temoyaya ten ilhuicac ica illaves nopa ostot cati tahuel huejcata hasta amo quipiya itamiya. Huan nojquiya quipixtoya imaco se hueyi tepos cadena. Huan quiitzqui nopa hueyi dragón, yaya nopa cohuat ten huejcajquiya, huan nopa Yohualnenquet, huan nopa Amocualtacat. Huan quiilpi ica tepos cadenas huan quitzajqui para se mil xihuit. Huan nopa ilhuicac ejquet quicuamajcajqui nopa Amocualtacat ipan nopa ostot cati tahuel huejcata hasta amo quipiya itamiya. Huan quitzajqui nopa ostot huan quitali se sello para amo huelis quisas huan ayecmo huelis quincajcayahuas masehualme ipan campa hueli talme hasta tamis nopa mil xihuit. Quema tamis nopa mil xihuit, huajca quitojtomas nopa Amocualtacat para se quentzi tonali.
Huan niquitac miyac siyas cati yejyectzitzi quej para tanahuatiani huan cati ininpan mosehuijtoyaj quipixtoyaj tequiticayot para tetajtolsencahuase. Nojquiya niquinitac inialma nopa masehualme cati quinquechtzontectoyaj pampa quinilhuiyayaj sequinoc ten Jesús huan icamanal Toteco. Inijuanti eliyayaj cati amo quihueyichijque nopa fiero tapiyali, yon itaixcopincayo. Amo quiselijtoyaj imachiyo ipan inincuaixco, yon ipan inimax. Huan nochi nopa masehualme moyolcuique huan tanahuatijque ihuaya Cristo para mil xihuit. Ya ni nopa masehualme cati achtohui moyolcuise. Pero nopa sequinoc cati mictoque amo moyolcuise hasta tamis nopa mil xihuit. Tatiochihualme huan tatzejtzeloltique nopa masehualme cati achtohui moyolcuise. Nopa ompa miquilisti campa nopa hueyi tit amo teno hueli quinchihuilis. Inijuanti elise totajtzitzi para Toteco huan Cristo. Huan nochi nopa masehualme tanahuatise ihuaya Cristo para mil xihuit.
Quema ya tantos nopa mil xihuit, Toteco quitapos campa tzactoc Amocualtacat huan quicahuilis ma quisa. Huan nopa Amocualtacat yas quincajcayahuati masehualme ipan nochi talme ipan taltipacti. Quincajcayahuas imasehualhua Gog huan Magog para ma mosentilica huan quitehuise Toteco. Quena, quinsentilis tahuel miyaqui masehualme hasta itztose quej imiyaca xali iteno hueyi at. Huan nopa miyaqui masehualme hualase ten campa hueli tali huan quiyahualotij campa mocahuaj itatzejtzeloltica masehualhua Toteco huan nopa altepet Jerusalén cati Toteco quiicnelía. Huan nimantzi huetzis tit ten ilhuicac huan quintzontamiltis nochi nopa soldados cati ajsicoj para quitehuise Toteco. 10 Huan Toteco quimajcahuas nopa Amocualtacat cati tacajcayajqui ipan nopa tit cati nelpano hueyi huan lemeni ica azufre. Nepa mocahuas Amocualtacat ihuaya nopa fiero tapiyali huan nopa istacatica tajtolpanextijquet. Huan inijuanti taijyohuise nepa tayohua huan tonaya para nochipa huan amo quema tamis inintaijyohuilis.
Toteco tetajtolsencahuas ten ihueyi siyaj cati chipahuac
11 Huan niquitac se hueyi siyaj cati chipahuac huan Toteco mosehuijtoya nopona. Huan iixpa ya polijqui taltipacti huan nochi cati eltoya ipan ilhuicacti huan ayecmo mopanti yon cana. 12 Huan niquinitac nochi mijcatzitzi cati huejhueyi huan pisiltzitzi moquetztoyaj iixpa nopa hueyi siyaj. Huan quintapo nochi amatapohualme. Huan teipa quitapo seyoc amatapohuali cati quipixtoya inintoca masehualme cati itztose para nochipa. Huan Toteco quintajtolsencajqui nochi nopa mijcatzitzi ica cati quichijtoyaj quej cati ijcuilijtoc ipan nochi nopa amatapohualme. 13 Huan itztoyaj nopona nochi mijcatzitzi cati mictoyaj ipan tali huan quintalpachojque huan nochi cati mijque ipan hueyi at. Huan itztoyaj inialmas nochi cati itztoyaj ipan tit. Huan Toteco quintajtolsencajqui nochi quej quinamiqui ica nopa tamanti cati quichijtoyaj ipan taltipacti. 14 Huan nochi nopa mijcatzitzi inihuaya inialmas cati achtohui itztoyaj ipan tit, quincuamajcajque ipan nopa tit cati nelpano hueyi. Huan nopa tit cati nelpano hueyi eltoc nopa ompa miquilisti. 15 Quena, nochi masehualme cati amo quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatapohuali cati quiijtohua ajquiya inijuanti quipiyaj nemilisti yancuic para nochipa quincuamajcajque ipan nopa tit cati nelpano hueyi.