21
Yancuic ilhuicacti huan yancuic taltipacti
Huan niquitac se yancuic ilhuicacti huan se yancuic taltipacti pampa nopa achtohui ilhuicacti huan nopa achtohui taltipacti panotejqui huan nojquiya polijqui nochi hueyi at. Huan na niJuan niquitac nopa altepet tatzejtzeloltic, nopa yancuic Jerusalén temoyaya ten ilhuicac campa Toteco. Elqui nelía yejyectzi quej se ichpocat cati mocualtalijtoc para ihuehue. Huan nijcajqui se cati tzajtzic chicahuac ten nopa hueyi siyaj huan quiijto: “Xiquitaca ama Toteco Dios mochanti inihuaya imasehualhua huan yaya mocahuas inihuaya. Inijuanti itztose imasehualhua huan Toteco iselti itztos inihuaya quej ininTeco. Huan Toteco quinhuachilis nochi iniixayo. Huan ayecmo quema aqui miquis, yon motequipachos, yon chocas, yon mococos pampa ya panotoc nochi ni tamanti cati achtohuiya eltoya ipan nopa achtohui taltipacti.”
Huan Toteco cati mosehuía ipan nopa hueyi siyaj cati yejyectzi quiijto: “Xiquita, na nijchihuas yancuic nochi cati onca.”
Huan yaya nechilhui: “Xiquijcuilo ya ni pampa ni camanali temachti huan melahuac.”
Huan teipa nechilhui: “Eltojca. Na niitztoc quej nopa letra A huan nopa letra Z. Na niipejya huan niitamiya nochi cati onca. Nochi masehualme cati amiquij ipan iniyolo, niquincahuilis ma atica ipan nopa ameli cati temaca nemilisti yancuic para nochipa huan amo monequi quiixtahuase nopa at. Nochi masehualme cati quitanise cati amo cuali quiselise nochi ni tatiochihualisti cati nimechilhuijtoc nica. Huan na nielis niininTeco, huan inijuanti elise noconehua. Pero para masehualme cati quiimacasij taijyohuise huan nechhuejcamajcahuaj, huan cati amo quinequij quineltocase nocamanal, huan cati fiero inintalnamiquilis, huan cati temictíaj, huan cati momecatíaj, huan cati tenahualhuíaj, huan cati quinhueyimatij taixcopincayome, huan cati tacajcayahuaj, nochi inijuanti yase ipan nopa tit cati nelpano hueyi huan lemeni ica azufre. Ya ni nopa ompa miquilisti.”
Nopa yancuic Jerusalén
Huan hualajqui se ten nopa chicome ilhuicac ehuani cati achtohuiya quipixtoyaj nopa chicome caxit ica nopa chicome taijyohuilisti cati fiero, huan nopa ilhuicac ejquet nechilhui: “Xihuala nohuaya huan nimitznextilis nopa ichpocat, yaya cati isihua nopa Pilborregojtzi.”
10 Huan nopa ilhuicac ejquet quihuicac notonal quej ipan se temicti hasta se tepet cati nelía huejcapantic huan nechnextili nopa tatzejtzeloltic altepet, Jerusalén, cati temoyaya ten ilhuicac ten campa Toteco. 11 Huan temitoya ica itatanex Toteco huan cahuaniyaya quej se piltetzi cati nelía patiyo; elqui senquisa tzalantic huan cahuani quej nopa piltetzi cati itoca jaspe. 12 Huan nopa yancuic altepet Jerusalén quiyahualojtoya se tepamit cati patahuac huan huejcapantic. Huan nopa altepet quipixtoya majtacti huan ome puertas. Huan se ilhuicac ejquet quimocuitahuiyaya sesen puerta. Huan ipan nopa puertas ijcuilijtoc inintoca nopa majtacti huan ome itelpocahua Israel cati huejcajquiya itztoyaj huan cati ica quipehualti nopa familias ten israelitame. 13 Huan eltoya eyi puertas ica campa quisa tonati, huan eyi ica norte, huan eyi ica sur, huan eyi ica campa calaqui tonati. 14 Huan ipan itzinpehualtil nopa tepamit cati quiyahualojtoya nopa altepet eltoya majtacti huan ome huejhueyi teme huan ininpani ijcuilijtoc inintoca nopa majtacti huan ome itayolmelajcahua nopa Pilborregojtzi.
15 Huan nopa ilhuicac ejquet cati nechcamanalhui quipixtoya imaco se huehueyac ohuat ten oro para ica quitamachihuas nopa altepet, huan ipuertas, huan nopa tepamit cati quiyahualojtoya. 16 Huan quema quitamachijqui, quiitac para nopa altepet eliyaya cuadradojtic. Ihuehueyaca eltoya san se quej ipatajca. Huan yaya quitamachijqui quesqui ihuexca huan quipiyayaya ome mil ome ciento kilómetros. Huan ihuehueyaca huan ipatajca huan ihuejcapanca eltoya san se. 17 Huan quitamachijqui itepa cati quiyahualtzactoya nopa altepet huan quipixqui sesenta y cinco metros ipatajca. Nopa ilhuicac ejquet quitamachijqui ica nopa tatamachihuali cati tijtequihuíaj timasehualme.
18 Huan nopa tepamit eliyaya nochi tet yejyectzitzi cati itoca jaspe. Huan nopa altepet quichijchijtoya ica senquisa oro cati nesiyaya quej se tescat tapajpactic. 19 Huan nopa teme cati ica quitzinpehualtijtoyaj itepa nopa altepet quipixtoya sequinoc teme cati tahuel patiyo calactoc iniijtic para ica quicualchijchijtoque. Huan nopa achtohui tet ipan itzinpehualtil eltoya jaspe, huan nopa ompa zafiro, huan nopa expa ágata, huan nopa najpa esmeralda, 20 huan nopa macuilpa ónice, huan nopa chicuasempa cornalina, huan nopa chicompa crisólito, huan nopa chicuexpa berilo, huan nopa chicnajpa topacio, huan nopa majtacpa crisopraso, huan nopa majtacti huan se jacinto, huan nopa majtacti huan ome amatista. 21 Huan nopa majtacti huan ome puertas eliyaya majtacti huan ome perlas cati huejhueyi. Huan sesen puerta eltoya san se perla cati hueyi. Huan icalle nopa altepet eltoya senquisa oro cati nesiyaya quej tescat cati tzalantic.
22 Huan amo niquitac se tiopamit ipan nopa altepet pampa Toteco Dios Cati Quipiya Nochi Chicahualisti huan nopa Pilborregojtzi, inijuanti itiopa nopa altepet. 23 Huan ipan nopa altepet amo monejqui tonati, yon metzti para quitaahuilis pampa inintatanex Toteco huan nopa Pilborregojtzi quitaahuilía. 24 Huan masehualme cati momaquixtijtoyaj huan hualajtoque ten nochi talme ipan taltipacti nejnemise ipan itaahuil nopa altepet. Huan nochi tanahuatiani ipan taltipacti calaquise ipan nopa altepet huan quimactilise inihueyitilis huan nochi inintatepanitacayo. 25 Huan amo quema motzacuas ipuerta quema tayohua pampa amo quema oncas yohuali nepa. 26 Huan nochi xinachti masehualme cati itztoyaj ipan nochi talme quihuicase nepa nochi cati cuajcualtzi cati quipiyaj, huan quihuicase nochi inintatepanitacayo para quimactilise Toteco. 27 Huan amo teno cati amo cuali calaquis nepa. Yon amo calaquis cati tacajcayahuaj o quichihuaj cati Toteco amo quinequi quiitas. San itztose ipan nopa altepet nopa masehualme cati quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatapohuali ten nopa Pilborregojtzi cati quipiya inintoca nochi cati quipiyaj nemilisti yancuic para nochipa.