16
In tomin hual yehuanten pa Corinto yahuiloaya quinmacalo in laneltocanijmes hual amo quipialoaya nindeno
Axcan ma annimitzijcuiluili in hual monequi pa anquichías ca in tomin hual anquinechicujtica pa anquinmacas ilacames Dios hual amo quipialo. Jan quinami niquinmilic pa quichihuasi yehuanten hual monechiculo pa quimolancuacuetzilisi Dios nepa cajcapa pin lalticpan Galacia, jan yoje xicchihuacan amhuanten. Pa in tonali hual quipehualtía mochi in chicome tonalijmes, mochi sejse ca amhuanten ma cajcoqui sequin itomin pa yoje momiactis, ma ye se ilaxilulisli itomin hual quilaxlahuilo capa tequipanúa. Ma quichía sejse yoje pa camo monequis pa quinechicus tomin quiman nihualas ca amhuanten. Huan in tonali niajsis, xiquinpiacan lalajtultili lacames hual aqui anquinmita quinami lacames hual quimatilo quichijchihualo cuali pa quihuicasi anmotomin pa yehuanten pa Jerusalén. Huan nehual niquinmijcuilus amames pa mochi sejse ca yehuanten, pa yoje monapatisi inminlaixpan yehuanten pa Jerusalén. Yoje quimatisi aquinojen cate innojen lacames. Huan sinda monequi pa nehual noje niasquiaya, cuaquinon yehuanten nechtocasi.
Pablo yahui cana ojli pa Macedonia
Nías ca amhuanten quiman nipanus pa in lalticpan Macedonia. Cuajnesi ca amhuanten nimocahuas o noje nicayas nepa pa mochi itonalijmes in sejsecuilisli. Yoje amhuanten huil annechpalehuis pa noꞌojli ca capic yes nías. Yoje nicnequi nicchías pampa axan amo nicnequi jan annimitzpaxaluilis je nadita san. Nicchixtica pa huil nimocahuas míac tonalijmes ca amhuanten sinda nechmacahuiltis in Tata. Ma yoje, nimocahuas nican Efeso pa nicayas pa in fiesta (ilhuil) Pentecostés. Nican nicayas pampa unca se tequipanulisli hué pa in Tata nican hual nicnequi nicchía. Unca míac pa ticchihuasi huan cayasi míac hual quineltocasi ilajtol Dios. Noje cate míac lacames nican hual quinequilo tejtzacuililo totequipanulisli tehuanten.
10 Sinda yas Timoteo capa amhuanten, xiquitacan pa anquimosehuiltis huan pa camo cayas amaqui ca amhuanten hual amo quinamiquis quinami tocni quiman unca ca amhuanten. Xicchihuacan yoje, pampa yihual quichía itequipanulisli in Tata jan quinami nehual noje. 11 Ma camo quixijxicu amaqui. Xicpalehuican pa iojli, xictilanican ca mosehuilisli pa iyolo, pa yoje hualas ca nehual, pampa nicchixtica pa hualasi yihual huan tocnían hual quineltocalo toTata.
12 Axan annimitzilía inon hual nechilic tocni Apolos. Niquiyantic chicahuac pa yas ca amhuanten quiman uyaje in oc sequin tocnían. Ma yoje, yihual amo jan nadita quinequiaya yahui axcan. Yihual yas quiman cayas oc se tonali pa huil yas.
Pablo quinchicahua yehuanten pampa lami quinmijcuiluilía
13 Xilachixtiacan mochi tonali pa camo anmitzcuajcuamanasi yehuanten hual amo lamaxtilo ca ilajtol Dios quinami quijtúa. Xicneltocatiacan chicahuac Cristo. Xiyulican amo anmomajtitica, yoje unca quinami monequi pa yulisi Dios ilacames. Ximochihuacan chicahuac ca Dios ichicahualisli pa camo quiman anmocahuas pa anquineltocas ilajtol. 14 Huan mochi hual anquichía, ma ye lachihuali pampa anquinlasojla toTata huan yehuanten hual iyaxca.
15 Axan, nocnían, annimitzlajlanía pa anquichías inon. Anquimati pampa yehuanten pa ichan Estéfanas cataloaya hual pehuaje quineltocaje ilajtol Dios. Ayamo cataloaya oc sequin hual quineltocaloaya nepa pa anmolali Acaya quiman niquinmachiltic Dios ilajtol. Yehuanten molalije pa quintequipanuilisi huan quinpalehuisi Dios ilacames hual amo quipialo míac. 16 Yehuanten cate lacames hual quimatilo lapalehuilo huan latequipanuililo chicahuac. Huan cate oc sequin quinami yehuanten hual lapalehuilo huan tequipanulo ca tehuanten. Pampín, annimitztemachía amhuanten noje, pa anquinequis anmolaneltocaltis ca lacames quinami yehuanten pa anmonextilis quinami monequi pa anquintequipanuilis tocnían. 17 Nicpía míac paquilisli pampa axan ajsije capa nehual Estéfanas huan Fortunato huan Acaico, pampa annimitzijnamictataya míac. Huan mas que amhuanten amo huil anhualaya ca yehuanten, ma yoje quiman ajsije yehuanten, nimoitac ca paquilisli pampa cataya quinami amhuanten anhualaya. 18 Cataya yoje pampa yehuanten nejchihuilic pa nimoitas ca niman míac paquilisli pa noyolo. Huan anmijchihuilisi amhuanten nojen pa anquipías niman míac paquilisli pa anmoyolo quiman mocuepasi capa amhuanten. Xiquinlamachiltican moxtin in cuali hual quichihualo lacames quinami yehuanten.
19 Anmijchicahualo moxtin innojen tocnían hual cate cajcapa yes pin lalticpan Asia cajcapa monechiculo pa quimolancuacuetzilisi in Tata. Anmijchicahualo míac pan ipampa ilasojlalisli in Tata. Anmijchicahualo ca mochi inminyolo Aquila huan Prisca huan noje tocnían hual monechiculo pa inminchan. 20 Anmijchicahualo moxtin anmocnían. Ximopialtican quinami motequihuilo mopialtilo Dios ilacames, ca latenamiquilisli hual unca ilanextilisli anmolasojlalisli chipahuac sejse ca in oc sequin ca amhuanten.
21 Nehual Pablo niquijcuilujtica in lapialtilisli ca nomajma.
22 Sinda unca se hual amo quilasojla toTata, ma Dios quiquixti pa iyampa yihual pa camo quiman cayas capa unca Dios. ¡Maranata! In quinequi quijtúa ¡Ma huala toTata!
23 Ma caya ca amhuanten in cuali hual jan huil tejchihuilía in Tata Jesús san. 24 Nolasojlalisli hual nicpía pa amhuanten pan ipampa Cristo Jesús, ma caya ca anmoxtin. Yoje ma ye.