Oc se amal hual in lanahuatini Pablo quinmijcuiluilic laneltocanijmes hual yulinijme pin caltilan Corinto
1
Pablo quinmijcuiluilía (quinmescribiruilía) yehuanten hual quineltocalo Cristo pin caltilan Corinto
Nehual Pablo niunca Cristo Jesús ilanahuatini pampa yoje Dios quinequic pa niyes ilanahuatini. Huan tocni Timoteo ticate. Annimitzijcuiluilijtica amhuanten hual anmonechicúa pa anquimolancuacuetzilis Dios pampa anquineltoca yihual nepa pin caltilan Corinto. Noje annimitzijcuiluilijtica moxtin ilacames Dios hual cate nepa noje pa mochi in lali Acaya. Ma Dios toTajtzin huan toTata Jesucristo anmijchihuilican cuali huan anmitzmacacan mosehuilisli pa anmoyolo.
Pablo quinmilía quinami Dios quinlacahualtía yehuanten hual icnotilo huan panulo lacocoltilisli
Ma quijtucan moxtin lajtomes niman cuali pa Dios hual unca iTajtzin toTata Jesucristo. Yihual toTajtzin hual quimati laicnilía, huan yihual in Dios hual quimati techmaca mochi lajtol hual tejchicahualtía pa toyolo huan techlacahualtía. Dios techlacahualtía, mocajtica tonahuac pa techmacas chicahualisli pa mochi tonalijmes quiman tipanujticate lacocoltilisli. Inon tejchihuilía pa yoje huil ticmatisi ticmacasi chicahualisli oc sequin mochi tonalijmes quiman yehuanten panujticate lacocoltilisli. Tiquinmacalo in chicahualisli calica Dios tejchicahualtía tehuanten noje quiman techmaca chicahualisli. Inon unca yoje pampa jan quinami tipanujticate míac lacocoltilisli pa Cristo, yoje quinami yihual panuc lacocoltilisli, cuaquín jan yoje yihual mocahua tonahuac pa ticanasi míac ichicahualisli hual quinequi techmaca. Sinda lacames techcocoltilo, yoje unca pa amhuanten ancanas chicahualisli pa ancayas lachicahualtili huan pa ancayas laquixtili pa ipolehuilisli anmolaijlaculisli pa anmoyolo. Huan sinda tehuanten timochicahualtilo pa camo ticayasi majquimes, cuaquín unca pa yoje amhuanten anmochicahualtis pa camo ancayas majquimes. Huan anmochicahualtis pa camo ancayas majquimes sinda amo anmocahua pa anmopepenialtis in lacocoltilisli quinami techpanúa tehuanten. Amo timocahualo pa ticchiasi in cuali, huan amo unca nindeno hual tejtzacuilía pa camo ticchiasi. Quema, neli mocahua chicahuac inon hual ticchialo pa amhuanten. Ticmatilo pa toyolo pampa anmocahuas anquineltocatica, mas que anmitzpanus míac hual anmitzcocúa. Inon ticmatilo pampa quinami anpanúa in lacocoltilisli jan quinami tehuanten, noje anmochicahualtía pa camo ancayas majquimes. Huan amo ancayas majquimes pampa Dios techpalehuía pa timopepenialtisi ca ichicahualisli.
Tiquijtulo yoje, nocnían, pampa ticnequilo pa anquimatis quinami míac tipanuje lacocoltilisli nepa pin lalticpan Asia. Quema, yoje míac tipanujtataloaya latojtocalisli, amo huil timopepenialtiloaya huan timocahuaje pa ticchiasi pa huil tiquisalosquiaya pa camo timiquilosquiaya. Quema, tiquijtuloaya pampa neli yehuanten molalilije pa techmictilosquiaya. Ma yoje, inon techpanuc pa yoje amo ticlalilosquiaya laneltocalisli ca tehuanten tochicahualisli. Techpanuc pa ticlalilosquiaya laneltocalisli ca Dios hual quinyuliltía oc sejpa yehuanten hual miquije. 10 Yoje techquixtic pin miquilisli hual yoje míac ticmacajsije. Huan techquixtis oc sejpa. Ca yihual timolalije pa ticchiasi pa yihual techquixtilis pin miquilisli oc sejpa. 11 Amhuanten noje anquipía pa antechpalehuis pan ipampa quinami anquilajlanía Dios pa tehuanten. Yojque, míac hual cate tocnían quisehuisi Dios pa tehuanten. Yes pampa Dios tejchihuilía cuali. Tejchihuilía cuali pampa míac hual cate ilacames quilajlanije pa tejchihuilisquiaya yoje.
Pablo quinmilía leca amo uyac pa Corinto
12 Ticnequilo pa anquilajlanis Dios pa tehuanten, pampa tiquijtulo ca niman míac paquilisli pampa tiyulije ticchihuilijtataloaya len cana cuali inminlaixpan yehuanten pin lalticpan huan neli anmolaixpan amhuanten. Tiyulije niman chipahuac anmoyampa huan amo tiyulije tilacuajcuamantataloaya. Yoje tiyulije pan ipampa quinami Dios mojmosta techpalehuía, huan amo pan ipampa in lajmatilisli hual quipialo yehuanten pin lalticpan hual amo quiximatilo Dios. Huan tolajmatilisli hual technextilía len unca cuali huan len unca amo cuali techmachiltía neli pampa tiquijtuticate len melahuac. 13-14 Amo tilacuajcuamanticate quiman antimitzijcuiluililo (antimitzescribiruililo), pampa antimitzijcuiluililo mochi ca lajtol hual amhuanten huil anmomaxtía huan huil anquimati len quinequi quijtúa. Axan anquimati nadita pampa huil antechpilía míac paquilisli quinami tehuanten antimitzpililo míac paquilisli. Huan pa in tonali quiman hualas oc sejpa in Tata Jesús, nicchixtica niquita pampa neli anajsic anquimatic pampa huil antechpilis míac paquilisli pan topampa tehuanten, jan quinami pan anmopampa antimitzpililo paquilisli.
15 Quinami niquijtuaya neli pa noyolo pampa cataya yoje, nicnequiaya nicpehualti nopaxaluilisli nihualajtica ca amhuanten pa yojque annimitzpalehuisquiaya sejpa huan oc sejpa. 16 Nicnequiaya annimitzpaxaluili quiman niajtiahuiaya pa Macedonia. Huan nicnequiaya annimitzpaxaluili quiman nimocuepaya niquistataya pa Macedonia pa annechpalehuisquiaya pa nicanasquiaya ojli pa in lalticpan Judea. Ma yoje, amo nicchihuaya yoje. 17 Huan ¿anquijtúa pampa yoje nicnequiaya nicchía? ¿Anquijtúa pampa niunca se hual yuli lachijtica quinami niquijtuaya da amo monotza nindeno len yes? ¿Anquijtúa nehual niquita nicchía mochi quinami se lacal hual yuli quinami quinequilo yehuanten pin lalticpan pa yulis se? ¿Anquijtúa niunca se lacal hual quijtúa “quema” huan “amo” in ome lajtomes jan inminahuac quiman nilananquilía, quinami antimitzililoaya pampa tihualasi huan cuaquinon amo ticchihualo in hual antimitzilije? No, tehuanten amo quinami inon. 18 Neli huil ticneltocalo len quijtúa Dios. Huan jan yoje neli unca pampa inon hual antimitzililo amo quinequi quijtúa “quema” huan “amo” in omenten lajtomes. 19 Tehuanten Silvano huan Timoteo huan nehual antimitzlamachiltilo quinami Dios iXolol Jesucristo amo quijtúa “quema” huan “amo” pan se lajtulisli. No, pampa ca yihual huil tiquijtulo “quema” pa mochi hual quijtúa, pampa ticmatilo neli unca. 20 Yoje, mochi hual Dios quilía neli pampa tejchihuilis, inon tejchihuilis pan ipampa Jesucristo. Pan ipampa yihual, ticmatilo Dios techilijtica “quema” ca len yes techilía. Pampa inon, tiquijtulo “Yoje ma ye” pan ipampa Cristo, pa yoje Dios quincaquis míac lajtomes huejué hual moxtin yalo quililo. 21 Huan unca Dios hual tejchihuilía tehuanten huan amhuanten pa tiyultiasi tictocaticate Cristo pa iojli, amo timijcuanticate capa yihual. Huan Dios techlajtultic pa tictequipanuilisi. 22 Yihual quilalic topan quinami ilayapalisli ca temulol hual amo moita. Quilalic topan pa momatis pampa ticate iyaxca huan pa tejtzacuilis pa camo tiquitasi polehuilisli. Quimacac iEspíritu Santo laijtic pa toyolo pa yoje ticmatisi pampa tialo ticpialo mochi hual quinequi techmaca.
23 Axcan, pampa Dios quimati in hual niquijtúa pa noyolo, nicnotza yihual pa anmitznextilis pampa unca neli inon hual nía annimitzilía: Nimotzacuilic mochi innojen tonalijmes pa camo nihualasquiaya pa Corinto, pampa amo nicnequiaya nicajua amaqui. 24 Amo unca pa tehuanten antimitzilisi chicahuac inon hual anquipía pa anquineltocas pa yoje anyulis anquineltocatica Cristo chicahuac. No, titequipanulo ca amhuanten pa anquipías paquilisli anquichijtica quinami Dios quinequi. Sinda anyuli anquineltocatica chicahuac Dios ilajtol, cuaquín yoje amo quiman anmoxilus pa anquicahuas Dios iojli.