2
Ma yoje, nimolalic pa camo annimitzpaxaluilis oc sejpa sinda yahuiaya techcocu toyolo nehual huan amhuanten. Yojque nicchíac pampa sinda annimitzcocuhuilía anmoyolo, cuaquín amo cayas amaqui hual nechpaquiltis sinda quincocujtica inminyolo yehuanten hual niquincocuhuilic inminyolo. Huan annimitzijcuiluilic ca lajtomes chijchicahuac pa yoje, quiman niajsiaya ca amhuanten, amo nechcocusquiaya noyolo. Unca pampa amhuanten anquipía pa annechmacas paquilisli. Niquijtuaya neli pa noyolo pampa quiman nihualaya, neli amhuanten anmoxtin anquipiasquiaya paquilisli jan quinami nehual. Annimitzijcuiluilic (annimitzescribiruilic) quiman nechcocujtataya chicahuac noyolo, huan nichocatataya. Ma yoje, amo annimitzijcuiluilic inon pampa nicnequiaya pa anmitzcocus anmoyolo. Cataya pa annimitzmachiltisquiaya quinami míac annimitzlasojla.
Pablo quinmilía pa quipujpuhuasi in se hual quichíac in laijlaculisli
Huan sinda unca se hual quincocuc inminyolo pampa quichíac in laijlaculisli, cuaquinon amo unca nehual nohuían nejchihuilic. Nadita anmijchihuilic anmoxtin noje. Niquijtúa “nadita” pa yoje amo nesis quinami nilajcuilujtica chicahuac ca cualanilisli. Pa in se niquijtúa “jan ca inon san” ca in laꞌajualisli hual anquichihuilic in míac capa amhuanten. Axcan, yes cuali pa anmocuepas pa anquipujpúas huan pa anquilacahualtis. Sinda amo, cuaquín cuajnesi yihual moitas lasulahuali ca míac lacocolisli pa iyolo. Yoje, annimitztemachía xicnextilican oc sejpa quinami anquilasojla. Huan yoje, cataya pampa inon noje annimitzijcuiluilic, pa yoje nicmatis huan pa annimijchihualtis se lanextilisli pa momatis sinda anquineltoca Cristo ca mochi hual anquichía. 10 Huan aqui yes anquipujpúa, cuaquín nehual noje nicpujpúa pampa nicmati anquichíac cuali. Huan sinda unca len hual monequi pa nicpujpúas, cuaquinon inon hual nicpujpúa unca pa anmijchihuilis cuali ilaixpan Cristo. 11 Yoje Satanás amo techquitzquis sejpa pa huil tejsulahuas. Ticmatilo cuali quinami yihual quitemujtía quinami huil tejchihuilis amo cuali.
Pablo quijtúa quinami amo quipiaya mosehuilisli pa iyolo nepa pin caltilan Troas
12 In tonali quiman niajsic pa in caltilan Troas pa niclamachiltisquiaya ilamachiltilisli cuali Cristo, nicmatiaya quinami toTata nejchihuilic tonalijmes cuajcuali pa niquinlaquetzilisquiaya yehuanten nepa pa quimatisquiaya Dios ilajtol. 13 Ma yoje, amo nicpiaya mosehuilisli pa noyolo pampa amo niquitaya nepa tocni Tito. Pampín nimoxiluc, niquincahuac tocnían huan níac pa in lali Macedonia.
Ticsulahualo mochi pan ipampa Cristo
14 Huan ma nicsehui Dios hual mojmosta unca quinami yihual techlaicana quinami se guache quinlaicana oc sequin guaches pa se latocalisli sinda quinsulahuaje yehuanten hual moanaloaya ca yehuanten. Quema, Dios techlasulahualtilía yehuanten hual moanalo ca tehuanten, techlasulahualtilía pan ipampa Cristo. Huan pan topampa tehuanten, Dios quisemana ilamachiltilisli Cristo pa mochi caltilan cajcapa yesi. Unca quinami len hual ajuíac mosemana cajcapa. 15 Quema, unca pampa tehuanten ticate quinami len hual iyaxca Cristo hual ajuíac. Yojque Dios quijtúa pampa ticate tehuanten. Quijtúa pampa ticate quinami ajuialisli capa cate yehuanten hual Dios quinquixtitica pa ipolehuilisli inminlaijlaculisli. Huan ticate ajuialisli capa cate yehuanten hual mopolujticate huan amo quiman moitasi oc sejpa pampa amo canalo iojli Cristo. 16 Huan in hual quinami ajuíac, unca in lamachiltilisli cuali hual ticlamachiltitinemilo. Quinnextilía yehuanten hual mopolejticate len hual quinmijnamiquiltía miquilisli san. Huan pampa yultiasi amo quineltocaticate, yoje lamisi miquisi huan yajmo moitasi capa unca Dios. Huan yehuanten hual canalo iojli in lamachiltilisli cuali, pan ipampa in lamachiltilisli cuali, quimatilo pampa quipialo yulilisli huan amo mocahuasi pa yulisi. Huan ¿aqui huil quipía chicahualisli pa quinchías innojen pan ipampa ichicahualisli yihual ihuían? Amaqui huil. 17 Ma yoje, pan ipampa ichicahualisli Dios tehuanten huil ticchihualo. Amo ticate lacames hual quilamachiltilo Dios ilajtol pa ticanasi tomin. Quema, cate sequin hual quichihualo yoje. Ma yoje, tehuanten tilacames hual tiquijtulo ilajtol Dios. Huan moxtin huil quimatilo pampa tiquijtulo melahuac, pampa tiquijtulo quinami ticataloaya iyampa Dios hual techtilanic pa tiyesi itequipanujquimes pan ipampa Cristo.