4
1-2 Jesucristo toDios yahui nesi nican pan lalticpan pa huelitis huan pa quinmilis yehuanten hual yulilo huan hual miquije inon hual quinchihuilis hual cuali huan amo cuali quiman yuliloaya pan lalticpan. Pampín, ilaixpan yihual nimitzyantía niman chicahuac pa ticlamachiltis ilajtol Cristo Jesús inminlaixpan lacames. Ximochijchía pa ticlamachiltis ilajtol Dios capa yes timoitas, xiclamachilti quiman yes tiquijtúa unca tonali cuali pa ticlamachiltis, o quiman yes tiquijtúa da amo unca tonali cuali. Xiquinmili oc sequin quiman quichijticate laijlaculisli. Xiquinmajmajua, xiquinhuica pa tehual mohuían pa tiquinyantis ca lasojlalisli pa quichihuasi cuali. Xiquinchihuili mochi inon timochicahualtilijtica pa camo ticualanis ca yehuanten quiman yes huejcahuasi pa pehuasi quichihuasi cuali. Huan xiquinmaxti yoje mochi quinami huil tiquijnamiquía Dios ilamaxtilisli. Yoje xicchía pampa ajsisi tonalijmes quiman lacames amo yalo quinequilo quicaquilo in lamaxtilisli melahuac inahuac Dios ilajtol hual quinyuliltía inminyolo. Yehuanten quinmanasi míac oc sequin lamaxtinijmes hual quinmaxtisi quinami quixtocalo pa cayasi lamaxtili. Quixtocasi quicaquisi lamaxtilisli hual amo unca quinami quijtúa ilajtol Dios. Huan yojque mocahuasi pa quicaquisi Dios ilajtol melahuac, huan pehuasi quicaquisi inminlapuhualisli yehuanten hual amo laijnamiquilo cuali. Pehuasi quinneltocasi quinami cataya len melahuac inon hual in lamaxtinijmes ejꞌelehuis quijtulo quiman yes lamaxtilo. Tehual, xilaijnamiqui cuali mochi, ximopepenialti pa huil tipanus lacocoltilisli. Xitequipanu mojmosta quinami se hual quilamachiltitinemi ilamachiltilisli cuali toTata. Xicchía mochi pa tilaquisas ticchías motequipanulisli pa toTata.
Nimitzilía inon, pampa nehual niquinami se huendi hual cuni se, huan axan unca quinami nechtuyajticate. Nicnequi niquijtúa, ajsi in tonali quiman nía nimiqui, yalo nechmictilo. Amo quiman nimocahuaya pa nimotolinis pa niclamachiltitinemisquiaya ilajtol Dios pa míac caltilan cajcapa pin lalticpan. Unca quinami nimoanac cuali ca mochi hual quinequiaya latzacuali pa camo mosemanas ilajtol Dios. Axan unca quinami nilaquisac nimolaluc pa se laluxtilisli hual niquinlaquixtic in oc sequin pampa nilamic nicchíac in hual Dios nechilic pa nicchías. Amo quiman nimocahuac pa nicneltocasquiaya Cristo Jesús. Pa in tonali hual yahui huala, nepa yahui nejchihuilía Dios in hual yes niman cuali. Yahui lamachiltía pampa amo quita nindeno ca nehual hual amo quixtoca. Yoje quipía se laxlahuilisli pa nehual hual nechajcoquilijtica nepa pin cielo (ilhuicac). Huan in Tata quimati cuali quinami monequi pa quinchihuilis yehuanten pa quinami yuliloaya pan lalticpan. Yoje, yihual nechmacas in laxlahuilisli pan in tonali quiman nechlajlanis quinami niyuliaya. Huan amo san nehual nechmacas. Noje quinmacas laxlahuilisli quinami inon moxtin hual quinequilo mojmosta pa ajsis in tonali quiman yihual hualas oc sejpa.
Pablo quinahuatía pa hualas ca yihual Timoteo
9-10 Xiejsehui pa tihualas ca nehual, pampa nechcajcahuac Demas. Yihual quixtocaya míac in yulilisli hual ticpialo axcan pan lalticpan, huan amo yoje míac quixtocaya in yulilisli hual ticpiasi pan tonali hual hualas Cristo. Demas uyac pa Tesalónica. Uyac Crescente pa in lalticpan Galacia, uyac Tito pa Dalmacia. 11 Jan Lucas huan nehual ticate san. Xicana Marcos huan xicualica ca tehual quiman tihualas, pampa yihual nechpalehuis míac ca notequipanulisli pa in Tata. 12 Tíquico nictilanic pa Efeso. 13 In laquen hual nijcahuac pin caltilan Troas pa ichan Carpo, inon xicualica quiman tihualas. Xiquinhualica noje in amames, huan xiquiztía pa tiquinhualicas in cuilaxlimes hual quipialo lajcuilulisli pani yehuanten, innojen niquinpiasquiaya pampa míac nechmonotzililo.
14 Alejandro in teposlero nejchihuilic míac amo cuali. Quilacuepilis in Tata quinami yihual nejchihuilic. 15 Tehual noje ximoiztía tiquitas, pampa yihual amo mocahua pa molalis topan pampa quicocolía in hual ticmaxtilo.
16 Quiman nicpehualtiaya pa nimonapatis inminyampa yehuanten hual nechmotexpahuililoaya, amaqui cataya nepa pa nechpalehuisquiaya, moxtin nechcajcahuaje. Ma camo quinmotexpahuili Dios pampa quichihuaje yoje. 17 Ma yoje, moquetzac ca nonahuac in Tata huan nejchicahualtic. Yojque cataya lamachiltili mochi ilamachiltilisli toTata, pa quicaquilosquiaya moxtin yehuanten hual amo judíos. Huan yojque nicataya laquixtili pa camo nipolehuis. Cataya quinami in Tata nechquixtic pa icamac se león. 18 Quema, nechquixtis in Tata pa camo nimoitas pa mochi polehuilisli huan in amo cuali hual quinequilo nejchihuililo. Nechquixtis huan nechhuicas pa nicayas ca yihual capa huelitijtica. ¡Yihual quipías in chicahualisli hué huan in laixpelalisli cualtichin pa mochi tonalijmes, huan amo quiman lamis! Yojque ma ye.
Pablo quichicahua Timoteo huan quimaca latuchihualisli
19 Xiquinchicahua Prisca huan Aquila huan yehuanten pa ichan Onesíforo. 20 Erasto mocahuaya pa Corinto, huan Trófimo nijcahuac cocoxqui nepa Mileto. 21 Xiejsehui pa tiajsis nican quiman ayamo ajsilo in tonalijmes hual sehuatíalo. Mijchicahualo Eubulo huan Pudente huan Lino huan Claudia huan moxtin tocnían.
22 Ma caya pa moyolo in Tata. In cuali hual jan yihual san huil tejchihuilía ma caya ca amhuanten.