In amal hual Pablo in lanahuatini quijcuiluilic Tito
1
Quipialtía Tito
Nehual Pablo niunca itequipanujquil Dios. Huan niunca ilanahuatini Jesucristo. Yihual nechlajtultic pa niyes ilanahuatini pampa yec yihual hual nejchipahuilic nechquixtilijtataya nolaijlaculisli, jan quinami quinchihuilía moxtin hual Dios quinlajtultic. Inon nicneltoca. Yehuanten huan nehual ticmatilo pampa inon unca melahuac huan unca jan quinami Dios quinequi pa tiyulisi. Tiyulilo yojque pampa neli ticchialo ticmazticate pampa huala in tonali quiman tialo tiyulilo ca in yulilisli hual amo quiman lamis. Huan Dios hual amo quiman lacuajcuamana, yihual neli quilic pampa techmaca in yulilisli hual amo quiman lamis. Inon neli quilic quiman ayamo pehuac in lalticpan. Pa in tonali hual yihual quilalic, techcaquiltic ilajtol in yulilisli. Techcaquiltic pan ipampa lamachiltilisli, huan nechnahuatic pa niclamachiltis ilajtol. Huan nimitzijcuiluilijtica (nimitzescribiruilijtica) tehual, Tito, neli unca quinami tehual noxolol yoje quinami tiomenten ticneltocalo toTata. Ma Dios toTajtzin huan Cristo Jesús hual techquixtía pa camo tipolehuisi mitzmacacan in cuali hual san yehuanten huil tejchihuilía. Huan ma mitzmacacan noje inminmosehuilisli pa moyolo.
Itequipanulisli Tito pa Creta
Nimitzcahuac pa Creta pampa nicnequi pa ticmelahuas mochi nepa hual mocahua pa mochijchías. Nicnequi pa tiquinlajtultis abuelojmes pa yehuanten huelitisi capa Dios ilacames pa mochi sejse caltilan capa cate laneltocanijmes. Xicchía inon jan quinami nimitznextilic. Huil ticlajtultis se lacal pa yes abuelo sinda amaqui amo quiman quimotexpahuilic. Monequi pa quipías jan se isihua san. Sinda quinpía xolomes, monequi pa yehuanten quineltocasi Jesucristo, monequi pa yulisi cuali pa yojque amaqui huil quinmotexpahuilis. Huan monequi pa ixolomes quimatisi quineltocasi inmintajtzin. Quema, pampa yihual hual quinlachilía yehuanten in laneltocanijmes unca quinami Dios itequipanujquil hué. Quipía pa yes se lacal hual amaqui quimotexpahuilía. Ma camo ye se hual quitejtemúa pa mochi cayas quinami yihual quinequi. Ma camo ye se hual quinequi cualani jan ajnaxcan, o se hual quinequi lahuana, o se hual quixtoca latecua, o se hual quixtoca lacajcayahua pa momiactilis itomin. Ma ye lacal hual quinequi quinnamiquía ca lasojlalisli lacames pa ichan. Ma ye lacal hual quixtoca quichía len unca cuali huan melahuac ca moxtin. Ma ye lacal hual quimatis quitequipanuilis Dios quinami monequi pa quichihuilis. Monequi pa quimatis motzacuilis pa camo quichías len amo unca cuali. Quema, monequi pa yes yojque, monequi pa camo mocahuas pa quineltocas ilajtol Dios. Ca ilajtol Dios huil ticlalililo mochi tolaneltocalisli. Ilajtol unca quinami quijtúa in lamaxtilisli hual ticmaxtilo ca Dios ilajtol lajcuiluli. Monequi pa in lacal yes yojque pa yes lahueliltili pa quinchicahualtis oc sequin quiman quinmaxtía ca in lamaxtilisli cuali. Noje pan ipampa in lamaxtilisli cuali, huil quinmelahuas yehuanten hual amo lamaxtilo quinami quijtúa ilajtol Dios. Huil quinnextilis quinami amo unca melahuac in hual quimaxtiticate.
10 Monequi pa cayasi abuelojmes cuajcuali quinami innojen, pampa cate míac lacames nepa pa Creta hual amo quimatilo momajtilo. Lajtulo quinami hual amo laijnamiquilo cuali huan lacuajcuamanalo. Yehuanten in lacames niman amo cuajcuali cate laneltocanijmes judíos hual lamaxtilo. Yehuanten quinequilo pa moxtin yesi latequili pa icuilaxli. 11 Monequi pa yes latzacuali inmincamac, pampa yehuanten lacames hual quinchihuililo pa moquixtisi pa iojli Cristo lacames ca moxtin inminsihuahuan huan inminxolomes. Inon quichihualo pan ipampa in amo cuali hual quinmaxtilo. Huan lamaxtilo pa yojque canasi míac tomin huan amo pinahualo quinami quichihualo inon.
12 Cataya se lacal pa Creta hual yec se ca inminlajtunijmes, yihual lajtuni quinlatenejtataya in lacames creteños, quijtuni: “Yehuanten in creteños yulilo mojmosta islacatijticate, quinchihuililo lacocoltilisli oc sequin quinami yulijquimes pa cuajlan, latzehuilo huan quixtocalo lacualo niman míac.” 13 Huan inon hual quijtuc quinami cate in creteños unca melahuac. Pampa inon, xiquinmajmajua ca lajtol chicahuac sejpa huan oc sejpa pa yoje yehuanten quineltocasi toTata jan quinami quijtúa pa ilajtol quinami monequi pa ticneltocasi. 14 Ma quineltocacan yojque, ma camo quinneltocacan innojen lapuhualisli hual amo Dios ilajtol. Innojen lapuhualisli quinpuhuililo yehuanten hual amo laijnamiquilo cuali, cate lapuhualisli hual quinchijchihualo in judíos. Ma camo quinneltocacan in lajtomes hual amo monotzalo pa lanextilisi quinami monequi pa quimolancuacuetzilisi Dios. In lajtomes quinchijchihualo lacames hual amo quixtocalo quicaquilo len unca melahuac.
15 Yehuanten hual mochi tonali quipialo inminyolo chipahuac quinmitalo mochi chijchipahuac. Ma nimitzili se lanextilisli: Quinmitalo chipahuac innojen hual quicuasi, quitalo chipahuac ilamaxtilisli Dios ilajtol. Huan yehuanten hual amo quipialo chipahuac inminyolo, huan yehuanten hual amo quineltocalo Cristo, amo quitalo chipahuac nindeno. Amo laijnamiquilo chipahuac huan amo unca chipahuac ilajmatilisli inminyolo. 16 Quijquijtulo pampa quiximatilo Dios. Ma yoje, pampa inon hual quichihualo, yoje momati pampa amo neli quiximatilo Dios. Inon momati pampa yehuanten lachihualo tetzcuinuc. Amo lachihualo quinami Dios quijtúa huan amo monotzalo pa quichihuasi se tequipanulisli cuali.