2
In lamaxtilisli hual amo quijlacúa
Axan, tehual, amo ximocahua pa tiquijtus in hual unca quinami monequi pa yes lamaxtilisli cuali. Xiquinyanti in abuelojmes pa yesi lacames hual quimatilo motzacuililo pa camo quichihuasi inon hual amo cuali. Xiquinyanti pa yesi lacames hual moxtin quinequilo quimatilo momajtilo inminlaixpan yehuanten, pa yesi lacames hual quimatilo lajtulo ca laijnamiquilisli. Xiquinyanti pa yesi lacames hual quimatilo quineltocalo Dios quinami quijtúa ilajtol. Xiquinyanti pa yesi lacames hual quimatilo lalasojlalo huan mopepenialtilo quiman panusi lacocoltilisli, yojque ca se lajtulisli ca ilajtol Dios. Xiquinyanti jan yoje in ilamantzitas pa yulisi nesticate pa moxtin quitasi quinami cuali quitequipanuilijticate Dios. Ma camo yén (yecan) latenehuanijmes, ma camo quinequican cunican míac iayo uva coc hual lalahuanaltía. Ma yén (yecan) lamaxtinijmes hual quimatilo quimaxtilo len unca niman cuali. Sinda yoje cate in ilamantzitas, huil quinnextilisi sihuames yajyancuic quinami quinchihuilisi cuali ca lasojlalisli inminlahuicalhuan, huan pa quinchihuilisi cuali ca lasojlalisli inminxolomes. Huil quinnextilisi sihuames yajyancuic quinami huil moiztiasi cuali, huil quinnextilisi quinami motzacuilisi pa camo quijtusi laijtic inminyolo quinequisi oc sequin lacames. In ilamantzitas huil quinnextilisi sihuames yajyancuic quinami quipiasi pa quichihuasi cuali in tequipanulisli pa inminchan. Huil quinnextilisi quinami mochihuasi sihuames hual quinequilo quimatilo quinneltocalo inminlahuicalhuan. Sinda yojque quichihualo sihuames yajyancuic, yoje yehuanten hual amo quineltocalo Cristo amo huil quijtusi nindeno amo cuali inahuac ilajtol Dios.
Jan yojque, xiquinmili lacames yajyancuic pa quinequisi quimatisi moiztiasi cuali inahuac mochi. Tehual mohuían, ximonexti quinami se lanextilisli cuali pan ipampa molachihualisli cuali. Capa yes tilamaxtía, ma ye lamaxtilisli hual huil quimatisi len quinequi quijtúa, lamaxtilisli hual amo quipía se islacatilisli. Xiye se lamaxtini hual moxtin quimatisi momajtisi moyampa. Huan molajtulisli ma ye ca lajmatilisli cuali quiman yes tilajtus, pa yojque amaqui huil quijtúa nindeno amo cuali calica huil techtenehua. Yojque, aqui hual unca tolacocolini pinahuas pampa amo quipías nindeno amo cuali calica techtenehuas.
Xiquinyanti tequipanujquimes hual amo quilaxlahuilo pa quichihuasi quinami quinmilisi inmintecojuan huan pa camo monanquilisi. 10 Ma camo quinmixtequilican inmintecojuan. Ma yulican pa yojque inmintecojuan huil quimatisi pa inminyolo pampa amo quiman quincajcayahualo inmintequipanujquimes. Ma ye yojque pa yojque pan ipampa mochi hual quichihualo in tequipanujquimes huil quinnextilía niman cualtichin ilamaxtilisli Dios hual techquixtía pa camo tipolehuisi.
11 Unca ca tehuanten in cuali hual san Dios huil tejchihuilía nican pan lalticpan. Unca ilachihualisli cuali calica Dios huil quinquixtía lacames pa camo polehuisi. Quema, nesic ca moxtin. 12 Axcan nican pan lalticpan Dios ilachihualisli cuali technextilía quinami monequi pa tictequipanultisi tochicahualisli huan tolanequilisli pa ticchihuasi len unca cuali. Huan technextilía quinami timosulahuasi quiman ticnequilo ticchihualo len amo cuali. Ilachihualisli cuali Dios technextilía quinami ticchihuilisi cuali oc sequin, amo tiquizticate se cuali huan oc se amo yoje cuali. Huan ilachihualisli cuali Dios technextilía quinami monequi pa ticmolancuacuetzilisi Dios. 13 Dios ilachihualisli cuali technextilía pa ticchiasi inon hual techmaca niman míac paquilisli. Nicnequi niquijtúa, ticchixticate in tonali quiman nesis toDios hué, yihual in Tata Cristo Jesús hual techquixtía pa camo tipolehuisi. Yihual hualas ca hueliltilisli hué huan laixpelalisli cualtichin. 14 Yihual motemacac pa miquis pa tehuanten pa yihual yojque laxlahuis pa techquixtis pa camo tipolehuisi pampa tiyeje laijlaculi. Yojque yajmo tiyulilosquiaya quinami yehuanten hual amo quineltocalo ilajtol Dios. Quema, Cristo yojque techanac pampa quinequiaya quinpía lacames ca inminyolo chijchipahuac. Quinequiaya pa yehuanten yesi iyaxca san, lacames hual quixtocalo míac quichihualo tequipanulisli cuali.
15 Xiyultía tiquinmilijtica innojen lajtomes. Xiquinyanti huan xiquinmajua ca lasojlalisli sinda monequi, xicchía in ca mochi mohueliltilisli. Amo xicmacahuilti amaqui pa mijxijxicus.