3
Innojen cate hual quipiasi pa quichihuasi laneltocanijmes
Xiquinmijnamiquilti in laneltocanijmes pa molalisi pa quinneltocasi yehuanten hual huelitilo capa in laneltocanijmes, yehuanten hual quipialo hueliltilisli. Quema, ma quinneltocacan, ma mochijchihuacan pa huil quichihuasi mochi tequipanulisli o lachihualisli hual cate cuali. Ma camo quihuejuecaltican amaqui. Ma camo yén (yecan) lacames hual quimatilo cualanilo pa molaxilisi lajtomes. Ma yecan lacames hual quipialo lanequilisli pa quinpalehuisi oc sequin yoje quinami unca cuali, huan ca lasojlalisli. Ma yecan lacames hual quimatilo quinchihuililo cuali moxtin lacames huan ma camo quijtucan amo cuali pa inminyolo inminahuac yehuanten huan ma camo cualantiquisacan ca yehuanten.
Monequi pa tiyesi yoje pampa tehuanten noje quimaniyan amo ticmatiloaya tilaneltocalo. Ticataloaya lacuajcuamanali amo ticmaztataloaya in ojli melahuac. Amo huil tictzacualoaya tocuerpo (tonacayo) pa camo ticchihualosquiaya mochi in amo cuali hual tocuerpo (tonacayo) mojmosta quinequiaya pa ticchihualosquiaya. Tiyeje quinami ticpianijme pa tiquintequipanuilisi tocuerpo. Tiyulinijme ticnectataloaya ticchihualo len yes calica ticayalosquiaya ca paquilisli. Tiyulinijme tiquintenejtataloaya pa toyolo moxtin oc sequin. Timocualanilinijme ca oc sequin, amaqui huil techpilini lasojlalisli. Tehuanten amo huil tiquitanijme se huan oc se, amo tiquinmixtocanijme. Ma yoje, quiman yec lamachiltili pin lalticpan pampa Dios quinlasojla lacames, in Dios hual techquixtía pa camo techajsis mochi hual techijlacúa, quema, quiman yec lamachiltili pampa yihual quixtoca quinchihuilía cuali lacames, cuaquín Dios, quema, techquixtic pa camo techajsisquiaya inon. Huan amo techquixtilic inon hual techijlacúa pampa tehuanten tiquinchihuaje innojen hual cate quinami yihual quijtúa, in hual yihual quita cuali. Pampa no, techquixtilic in laijlaculisli pampa quinequi techicnilic. Tejchipahuac, unca quinami yihual techaltilic toyolo. Axcan ticate yajyancuic quinami se hual lamic lacatic. Tejchíac yajyancuic pan ipampa in Espíritu Santo. Dios techmacac in Espíritu Santo pa yihual in Espíritu Santo techueliltis pa ticchihuasi mochi in míac hual yihual quipía pa ticchihuasi. Huan Dios techlalilic in Espíritu Santo laijtic tehuanten pan ipampa Jesucristo hual techquixtic pa camo tipolehuisi. Dios tejchihuilic in lachihualisli cuali pa yojque neli ticchiasi in hual iyaxca hual quipía pa techmacas tehuanten. In hual iyaxca unca in yulilisli hual amo quiman lamis. Huan in hual iyaxca ticpialo axcan pampa Dios techiztica cuali quinami lacames hual amo quipialo laijlaculisli, techiztica yojque pan ipampa in cuali hual san yihual huil quinchihuilía lacames.
Inon unca se lajtulisli capa huil ticlalilo mochi laneltocalisli. Huan nicnequi pa tiquinmilis innojen pampa ticmati pa moyolo pampa unca melahuac. Yojque yehuanten hual amo quiman mocahualo quineltocaticate Dios amo mocahualo pa quijnamiquisi innojen hual cuajcuali hual huil quinchihuasi. Cuaquinon quiman quijnamiquilo innojen, ma molalican pa quinchihuasi. Innojen lajtomes hual nimitzilic cate niman cuajcuali huan quinchihuililo cuali moxtin. Ma yoje, amo xicpía nindeno pa tiquitas huan pa tilajlanis inahuac innojen lapuhualisli hual quichihualo sequin lacames. Yehuanten momaxtilo pa ilajtol Dios jan quinami itocaloaya san lacames hual yulinijme pa yina. Cuaquín quinchihualo lapuhualisli, quijtulo unca quinami yulinijme innojen lacames. Huan innojen lapuhualisli jan islacatilisli san. Inon unca hual quichihualo yehuanten hual amo laijnamiquilo cuali. Huan amo xiquinlaxili lajtomes ca oc sequin quiman quijtulo quinami monequi pa quinmolancuacuetzilisi Dios. Cate lajtomes san hual quinchijchihualo lacames hual amo neli quineltocalo Dios. Amo xicpía nindeno pa tiquijtus ca inon, pampa mochi inon amo quipalehuía amaqui se nadita pa quitequipanuilis Dios.
10 Xijquixti capa amhuanten se hual yultía quineltocatica huan quimaxtitica se lamaxtilisli hual amo unca yoje quinami quijtúa ilajtol Dios. Quema, sinda yuli quichijtía yojque mas que tiquilic sejpa huan oc sejpa pa mocahuas quimaxtitica inon pampa amo unca quinami quijtúa Dios ilajtol, cuaquinon xijquixti. Amo xicmacahuilti pa mocahuas ca in laneltocanijmes. 11 Xicchía yojque pampa ticmati in se amo yultica melahuac. Se quinami yihual quichijtica laijlaculisli, huan quimati pampa quichijtica laijlaculisli, yojque moijlacúa.
Pablo quilía Tito in hual monequi quichía
12 Quiman nictilanis Artemas pa yas ca tehual, o cuajnesi nictilanis Tíquico, tehual ximotolini pa tiejsehuis tihualas ca nehual pa Nicópolis, pampa nimolalic pa nipanus umpa in tonalijmes quiman sehuatías. 13 Xicchía mochi hual huil tehual pa tiquinpalehuis Zenas in licenciado huan Apolos pa canasi inminojli, pa quipiasi mochi hual monequi pa quipixtiasi. 14 Huan noje, ma molalican pa monextilisi tocnían pa quichihuasi in hual unca cuali. Ma quitemucan mochi quinami huil lapalehuisi quiman monequi pa oc sequin laneltocanijmes quipiasi len. Yojque monotzalo inminyulilisli sinda yulilo quichijticate inon.
Pablo quichicahua Tito huan quituchía
15 Mijchicahualo moxtin yehuanten hual cate ca nehual. Xiquinchicahua yehuanten hual techlasojlalo pampa timoxtin, tehuanten huan yehuanten ticneltocalo in se ilamaxtilisli toTata.
Ma caya ca anmoxtin in cuali hual san toTata huil tejchihuilía.