In amal hual Pablo in lanahuatini quijcuiluilic Filemón
1
Quipialtía Filemón
Nehual Pablo niunca latzacuali calijtic, nejtzacuaje nican pampa nictequipanuilía Cristo Jesús. Huan tocni Timoteo timitzijcuiluilijticate in amal, lasojli Filemón, tehual hual titequipanúa ca tehuanten. Noje in amal antimitzijcuiluilijticate amhuanten in laneltocanijmes hual anmonechicúa pa mochan, lasojli Filemón. Huan noje antimitzijcuiluilijticate tocni sihual Apia huan tocni Arquipo, yihual quinami iguache in Tata jan quinami tehuanten. Ma Dios toTajtzin huan in Tata Jesucristo anmitzpiacan ca in cuali hual san yehuanten quipialo pa tehuanten. Huan ma anmitzpiacan ca inminmosehuilisli pa anmoyolo.
Pablo quijtúa quinami lalasojla huan laneltoca Filemón
Nicsehuía noDios mojmosta quiman yes nimitzijnamiquía pa mochi tonalijmes quiman niclajlanía Dios. Unca pampa nechlamachiltilo quinami amo timocahua pa ticlasojlas in Tata Jesús huan quinami ticlalía molaneltocalisli ca yihual. Noje nechlamachiltilo quinami tiquinlasojla yehuanten hual Dios quinlajtultic pa yesi iyaxca. Nictemachía Dios pa yihual mitzhueliltis pa tictemus quinami tiquinlamachiltis oc sequin quinami ticneltoca Jesucristo, pa yoje yehuanten noje quinequisi quineltocasi. Yoje ajsisi quimatisi len quinequi quijtúa mochi innojen cuajcuali hual ticpialo pampa tehuanten timochihuaje ilacames Cristo. Niunca ca niman míac paquilisli huan nimomaca chicahualisli pampa nicmati quinami tilalasojla, Nito, pampa tehual niman miac tiquinmaca chicahualisli pan inminyolo yehuanten hual Dios quinlajtultic pa yesi ilacames.
Pablo quitemachía Filemón se lachihualisli cuali
Yoje, mas que nicpía nolahueliltilisli pampa nehual niunca ilanahuatini Cristo huan pampa inon huil nicana eslito pa nimitzilis len monequi pa ticchías, ma yojque, amo nicchías inon. 9-10 San nimitzlajlanía pa tijchihuilis inon pampa timolasojlalo. Nehual niPablo niabuelito hual axan noje niunca latzacuali pin calijtic pampa nicneltoca Cristo Jesús, nía nimitzyantía ca in lasojlalisli pa tijchihuilis in lachihualisli cuali pa in Onésimo. Yihual unca quinami noxolol. Unca quinami lacatic ca nehual nican pin calijtic capa niunca latzacuali, pampa quineltocac ilajtol Dios hual niclamachiltic. Huan yojque yihual lacatic ca Dios.
11 Pa yina, amo mijchihuilic lapalehuilisli. Ma yoje, axcan mijchihuilía lapalehuilisli tehual huan jan yojque nejchihuilía lapalehuilisli nehual noje. 12 Axcan yihual nictilanía ca tehual oc sejpa, quema, yihual, hual niclasojla niman míac. 13 Huan nehual nicnectataya pa mojmosta huil nicpiasquiaya nican ca nehual. Yojque yihual nechtequipanuilis pa in tonalijmes quiman nimoitas latzacuali calijtic nican, pampa niclamachiltía ilajtol Dios. Niquijtuc sinda nechtequipanuiliaya, cuaquín cataya quinami tehual tichtequipanuiliaya. 14 Ma yoje, amo nicnequiaya nicchía nindeno sinda ayamo nicmatiaya da tehual tichmacahuiltisquiaya pa nicpiasquiaya yihual nican ca nehual. Yojque amo tijchihuiliaya nehual in lachihualisli cuali pampa ticpiaya pa tijchihuilisquiaya. Yesquiaya pampa ticnequiaya tijchihuili. 15 Inon nimitzilía pampa cuajnesi cataya pampa inon yihual yec lahuicali pa camo cayasquiaya pa mochan se nadita. Niquijtúa, amo ticpiaya pa se nadita pa yojque ticpiasquiaya oc sejpa. Huan quiman cayasquiaya ca tehual oc sejpa, cuaquín amo quiman tilamisquiaya ticpía. 16 Niquijtúa, yajmo ticpías quinami tequipanujquil pampa yihual axcan unca len niman cuali pa tehual. Amo yesquiaya yoje cuali pa tehual sinda jan mocahuaya se tequipanujquil san. Axcan ticpías Onésimo quinami mocni hual ticlasojla, quinami nehual axcan nicpía quinami nolasojli nocni. Unca pampa yihual nicnextilic iojli Cristo. Ma yoje, yihual Onésimo axan unca niman míac molasojli, pampa amo jan unca lacal san pa tehual. Noje yihual mocni pampa yoje quichíac in Tata. 17 Pampín, sinda tichita nehual quinami mocni tequipanujquil pa in itequipanulisli in Tata, cuaquín xicnamiqui Onésimo ca lanequilisli quiman ajsis pa mochan, jan quinami tichnamiquisquiaya nehual. 18 Huan sinda yihual mitzcajcayahuac o sinda yihual mitzhuiquilía len, xichcahuili pa niclaxlahuis. 19 Nehual Pablo niquijcuilujtica inon ca nehual nomajma, nimitzlaxlahuis. Inon nimitzilía san pa camo nimitzijnamiquiltis pampa tehual tichuiquilía nehual moyulilisli. Cataya pan nopampa nehual ticanac iojli Cristo. 20 Quema, Nito, ma nicpía se lachihualisli cuali pan mopampa tehual. Inon nicpías quiman niquitas quinami ticneltocas toTata, niquijtúa, quiman ticnamiquía Onésimo quinami mocni. Yojque tichmacas paquilisli pa noyolo pampa yoje ticneltoca Cristo.
21 Nicmati pa noyolo pampa tehual tía ticneltoca in Tata. Yojque, nimitzijcuiluilía pampa nicmati tehual tijchihuilis niman míac, huan amo san inon hual nimitzilic pa ticchías. 22 Noje nimitzilía pa ticchijchías se calijtic pa nehual, pampa nicchixtica da yalo nechmacahualo. Quema, niquisas nican pampa amhuanten anquilajlantica Dios pa nejchihuilis in cuali hual san yihual huil tejchihuilía. Yojque huil annimitzpaxaluilis.
Quinchicahua huan quinmaca latuchihualisli
23 Mijchicahua Epafras, yihual huan nehual ticate latzacuali pin calijtic pampa yihual noje quilamachiltiaya ilajtol Cristo Jesús. 24 Mijchicahualo Marcos huan Aristarco huan Demas huan Lucas, ca nehual tequipanulo yehuanten.
25 Ma caya ca amhuanten anmoyolo in cuali hual san Jesucristo huil tejchihuilía.