In amal hual se lanahuatini quinmijcuiluilic laneltocanijmes Hebreos
1
Dios axan techlaquetzilía pan ipampa iXolol
Pa innojen tonalijmes hual panujque niman de pa yina, Dios quinmilic totajtzitzían ilajtol pan ipampa ilajtunijmes. Quinmilic je tipichin nican huan je tipichin nepa míac tonalijmes, nican se tonali, nepa se tonali, huan ca míac lachihualisli, se lachihualisli nican huan se lachihualisli nepa. Axcan, pa innojen tonalijmes hual techhuicasqui pa in tonali quiman lamis in lalticpan, techilic ilajtol pan ipampa se hual lajtúa pa iyolo quinami se xolol lajtúa quinami itajtzin lajtúa pa iyolo. Quema, unca iXolol hual Dios quilalic pa quipías quinami se xolol quipías in hual iyaxca itajtzin. Quipías mochi hual unca pin cielo (ilhuicac) huan pan lalticpan. Huan Dios quinchíac mochi hual unca, quinchíac pa huejcahuas pa quiman ajsis in tonali hual yihual quilalic. Quinchíac pan ipampa iXolol. IXolol Dios quinextía mochi in cuali de Dios huan ichicahualisli hué, quinami se espejo quicuepa in quinami nesi se sinda moquetza ilaixpan in espejo. Quema, Dios iXolol unca jan quinami unca Dios. Yihual iXolol Dios lajtuc huan mochi mochíac pampa ilajtol quipía lahueliltilisli. Jan yojque ca ilajtol chicahuac quipalehuía pa mocahuas mochi hual quinchíac. Huan quiman panujque niman míac xixihuimes, Dios iXolol lamic quichíac inon quinami moxtin huil yelosquiaya lachipahuali pa yajmo cayasi laijlaculi. Cuaquinon molalic huan canac lahueliltilisli pa huelitis nepa pin cielo niman pa pani pa mochi. Axcan nepa unca huelitijtica capa unca imajma cuali Dios in niman hué.
Dios iXolol unca niman hué, amo yoje huejué cate lanahuatinijmes pin cielo
Mochihuaya niman hué Dios iXolol. Amo cate yoje huejué in lanahuatinijmes pin cielo (ilhuicac) pampa quitocayaltijque Dios iXolol ca se itoca hué huan niman cuali. Amo yoje cuali motocalo in lanahuatinijmes pin cielo. Ticmatilo yihual itoca unca yoje niman hué pampa Dios amo quiman quilic se lanahuatini pin cielo inon hual quilic iXolol, quil:
Tehual tinoXolol, axan nimitzlajtultic pa tiyes noXolol.
Huan Dios amo quiman quilic se lanahuatini pin cielo inon hual quilic iXolol, quil:
Nehual niyes ca yihual quinami iTajtzin,
huan yihual yes pa nehual quinami noXolol.
Huan amo inon san. Quiman quilaicanac capa yehuanten pin lalticpan yihual hual quipías canas mochi in lasojlalisli hual quimonotzilía se xolol hual quipehualtic in xolomes hual lacatilo ca inmintajtzin, Dios quijtúa, quil:
Ma quimolancuacuetzilican moxtin ilanahuatinijmes Dios hual cate pin cielo.
Huan unca inon hual quijtúa innahuac ilanahuatinijmes pin cielo, quil:
Quinchihuilía ilanahuatinijmes pin cielo pa yesqui quinami ijyecames.
Quema, yehuanten ilanahuatinijmes pin cielo hual quitequipanuililo,
quinchihuilía pa yesqui quinami tixuxlimes milinticate.
Quichihualo jan ajnaxcan len yihual quinequi.
Ma yoje, inon unca len quijtúa yihual hual unca iXolol, quil:
Unca tehual moyaxca pa tihuelitis, O Dios, mitzhuejcahuilis, amo quiman tilamis tihuelitis.
Huan yojque quinami tihuelitía unca melahuac huan tihuelitía quinami quinmahuilúa moxtin, tiquixtoca pa moxtin yulisqui cuali huan melahuac.
Tiquita amo cuali sinda amo yulilo quinami quijtúa molajtol.
Pampa in, O Dios, tehual moDios mijchihuilic pa ticpías in paquilisli huan pa cahuanis moixco ca paquilisli, quinami cahuanía se iixco sinda unca laxahuilili ca chahuac.
Quema, mitzmaca míac paquilisli hual yihual quipía pa tehual.
Amo yojque míac quinmacac yehuanten monahuac hual huelitilo.
10 Huan noje quilía in Xolol, quil:
Ipehuayan mochi (Quiman pehuaya mochi), tehual ticchihuac in lalticpan ca momajmajuan, Tata, huan in cielos (ilhuicac) tiquinchíac ca momajmajuan.
11 Yehuanten in cielos huan in lalticpan moijlacusqui.
Ma yoje, tehual tihuejcahuas, amo quiman tipolehuis.
Yehuanten mochi viejojtisqui (mochihuasqui cacaxli) quinami se tzotzomajli.
12 Quema, quinami se laquen hual quicuilpachúa pa quilasas sinda yajmo quinequi,
tehual yojque ticchías ca in cielos quiman yajmo monotzalo.
Quinami se tzotzomajli, cayasqui lapatili.
Huan tehual, amo quiman timocahuas pa tiyes jan yoje quinami tiunca, huan amo quiman lamisqui moxixihuimes quiman tiyulis, amo quiman lamis moyulilisli.
13 Huan amo inon san. Amo quiman quilic se lanahuatini pin cielo inon hual quilic iXolol, quil:
Ximolali pa noma cuali capa tihuelitis ca nehual.
Nepa xicaya pa quiman nilamis niquinsulahuas moxtin molacocolinijmes pa cayasqui inmintzindan mocxihuajmes.
14 ¿Pa len, cuaquín, monotzalo in lanahuatinijmes pin cielo? Yehuanten cate ijyecames cuajcuali hual quichihualo in hual Dios quinmilía pa quichihuasqui. Quintilanía pa quinchihuilisqui len monequi pa yehuanten hual quineltocalo Cristo. Yehuanten Dios ilacames, huan yalo quipialo in hual Dios yahui quinmaca, iyulilisli calica yesqui lamacahuali pa yajmo quinmajsis in amo cuali huan in miquilisli.