In amal ye hual quijcuiluc in lanahuatini San Juan
1
Lajtúa cuali de Gayo
Nehual in abuelito hual niquinlaicana moxtin hual quineltocalo toTata Jesucristo, nimitzpialtitica tehual, Gayo, hual moxtin mitzlasojlalo huan nehual neli nimitzlasojla.
Lasojli nocni, nicnequi pa mochi yas cuali ca tehual huan pa mojmosta ticayas cuali, jan quinami yahui ca moyulilisli hual amo mocahua pa cayas cuali. Nimitzilía inon, pampa nicpiaya míac paquilisli in tonali hual ajsije nican sequin tocnían huan neli nechlaquetzilije in quinami tiyultica ca se lajtulisli ca Dios ilajtol melahuac, quinami neli tiyultica. Amo unca nindeno hual nechmacas paquilisli hué quinami inon pa quiman nechmachiltilo pampa nocnían yulticate quinami techilía Dios ilajtol. Lasojli nocni, ticchijtica in hual lanextía quinami neli ticneltoca ilajtol Dios quiman tiquinpalehuía tocnían hual amo tiquinmiximatiaya. Quema, yehuanten laquetzaloaya neli quinami tiquinlasojlaya. Quijtuje inon inminyampa moxtin in laneltocanijmes nican. Ma nimitztemachi pa tiquinchihuilis cuali quiman yes timochicahuas ca yehuanten quiman quisasi nepa mochan. Xiquinmaca mochi hual monequi pa quipiasi, pampa yehuanten Dios quintilanic. Pampa inon, xiquinchihuili yojque quinami ticchihuilisquiaya yihual Dios. Quema, xiquinchihuili yojque, pampa yehuanten canaje ojli pa quinmachiltisi ilajtol Dios capa yehuanten hual amo quineltocalo Dios. Canaje ojli huan amo quiman quintemachije yehuanten hual amo quineltocalo Dios pa quinpalehuisi. Yoje, monequi pa tehuanten tiquinlacualtisi yehuanten tocnían hual yulilo lachijticate yojque. Yojque tehuanten timochihualo tequipanujquimes ca yehuanten, tiquinpalejticate pa quimachiltitinemisi ilajtol Dios.
In lacal Diótrefes yuli lachijtica amo cuali
Niquinmijcuiluilic se amal yehuanten in laneltocanijmes nepa. Ma yoje, in Diótrefes mojmosta quinequi mochía hué ca moxtin in laneltocanijmes. Amo quinequi techneltoca quiman ticlajlanilo len. 10 Pampa in, pa in tonali nihualas niclaijnamiquiltis mochi hual yihual quichijtica. Amo mocahua pa latenejtinemis tonahuac tehuanten huan amo mocahua pa quinmilis oc sequin pampa ticchihualo laijlaculisli. Yoje yihual islacatijtinemi, huan techuejuecaltitinemi ca lajtomes amo cuajcuali. Huan ca in amo mocahua. Noje amo quinequi quinnamiquía tocnían quiman paxalulo nepa, huan ¡len amo quintzacuilía yehuanten hual quema, quinequilo quinmajxiltilo! Quinquixtía capa in laneltocanijmes, amo quinmacahuiltía pa monechicusi ca yehuanten.
11 Lasojli nocni, amo xicchía quinami yehuanten hual yulilo quichijticate len unca amo cuali. Xiyuli ticchijtica quinami yehuanten hual yulilo quichijticate cuali. Aqui hual mojmosta yuli quichijtica cuali unca ixolol Dios. Aqui hual yuli quichijtica amo cuali amo quiximati Dios.
Quijtúa quinami yuli quichijtica cuali Demétrio
12 Moxtin quijtulo quinami yuli quichijtica cuali Demétrio huan moxtin quimatilo pampa unca neli inon hual quijtulo quinami yuli yihual. Huan tehuanten noje tiquijtulo neli pampa yihual yuli quichijtica cuali, huan tehual ticmati in hual tiquijtulo tehuanten unca melahuac.
Laquisa lajcuilúa ca in lajtomes
13 Nicpiaya míac pa nimitzilisquiaya. Ma yoje, amo nicnequi nicchía ca in liculi huan lajcuiluloni. 14 Unca pampa nicchixtica pa quiman timoitasi, cuaquinon tilaquetzasi tiomenten.
15 Ma Dios mitzpía ca mosehuilisli pan moyolo. Yehuanten in lajlasojli hual cate nican anmijchicahualo. Xiquinchicahua ca itoca mochi sejse tolajlasojli hual nepa cate.