In amal hual quijcuiluc in lanahuatini San Judas
1
Judas quinmijcuiluilía yehuanten hual Dios quinnotzac pa yesi ilacames
Nehual Judas itequipanujquil Jesucristo huan icni Jacobo, annimitzijcuiluilijtica amhuanten hual Dios toTajtzin anmitznotzac. Amhuanten anmitzlajtultic toTajtzin pa anyes iyaxca. Yihual anmitzanac huan anmitzpixtica pa Jesucristo. Ma Dios anmitzmaca míac ilaicnililisli huan míac imosehuilisli pa anmoyolo huan míac ilasojlalisli.
Quijtúa pampa cate yehuanten hual quimaxtilo islacatilisli
(2 Pedro 2:1‑17)
Lasojli nocnían, nicnequiaya míac annimitzijcuiluili pa annimitzmaxtilisquiaya in hual timoxtin ticneltocalo, nicnequi niquijtúa, in quinami Jesucristo techquixtic pa ipolehuilisli tolaijlaculisli. Ma yoje, niquitac pampa monequi míac pa annimitzilis pa anquinapatis Dios ilamaxtilisli hual ticneltocalo. Dios quimacac in lamaxtilisli jan sejpa san pa camo mocahuas pa cayas ca tehuanten hual yihual techlajtultic pa tiyesi ixolomes. Quema, xicnapatican Dios ilamaxtilisli, pampa cate sequin lamaxtinijmes hual nesije capa amhuanten. Pa yina Dios quimatic pampa hualalosquiaya yehuanten. Techcahuilic ilajtol lajcuiluli hual quijtúa pampa Dios quilalic pa yesi latojtocali pa in lacocoltilisli hual yahui quinpanúa yehuanten hual amo quineltocalo. Quema, yehuanten amo quimatilo momajtilo ilaixpan Dios, huan islacatilo. Quijtulo Dios tejchihuilic cuali huan pampa in, quil, huil ticchihualo len yes ticnequilo ticchihualo ca tocuerpo. Quema, quijtulo pampa huil ticchihualo mochi laijlaculisli. Yoje, ca inminlamaxtilisli, yehuanten quimaxtilo pampa amo unca neli in hual Dios quijtúa quinami unca Jesucristo. Quimaxtilo pampa amo unca neli pampa jan Jesucristo san unca toTeco huan toTata.
Axan, nicnequi annimitzijnamiquiltía inon, mas que ancataya lamachiltili pa anquimatis mochi inon. Nicnequi pa camo anmocahuas pa anquijnamiquis. Annimitzijnamiquiltía pampa quiman toTata quinquixtic totajtzitzían pin polehuilisli nepa pin lali Egipto, cuaquín quinmictic yehuanten hual amo quineltocanijme. Noje annimitzijnamiquiltía in hual quinchihuilic ilanahuatinijmes pin cielo. Sequin pehuaje quitocaje oc se lajtulisli pa in hual Dios quilalic pa quinhueliltis. Quinequiloaya len hual amo inminyaxca. Yoje, quicajcahuaje inminchan pin cielo (ilhuicac). Axan Dios quinpía latzacuali, amo quiman quinmacahuas, mocahuasi pan laticumac, quichixticate pa quiman ajsis in hué tonali hual Dios quinmixcomacas ca in amo cuali hual quichihualoaya. Cuaquín quintojtocas pa yajmo cayasi iyampa. Noje nicnequi annimitzijnamiquiltía quinami quixitinic in caltilan Sodoma huan in caltilan Gomorra huan in oc sequin caltilan itejtenco. Yehuanten pa innojen caltilan catanijme yojque quinami in lanahuatinijmes amo cuajcuali pin cielo, monilunijme ca lacames huan sihuames, se ca míac oc sequin. Noje yehuanten amo quiman mocahuanijme pa monilusi quinami Dios techilic pa camo quiman quichihuasi lacames. Yehuanten cate lanextilisli pa tehuanten, pa camo tiyulisi yoje. Dios quinlamic innojen caltilan ca tixuxli huan noje quinlamic in lacames hual nepa chantinijme.
Huan innojen lamaxtinijmes amo cuajcuali hual cate capa amhuanten ma yoje quichihualo quinami in lacames hual chantinijme pa innojen caltilan. Quichihualo noje quinami in lanahuatinijmes ejꞌelehuis nepa pin cielo. In lamaxtinijmes lajtemiquilo huan quiman ejsalo, quijtulo Dios quinmilic pan ipampa in lajtemiquilisli pampa unca cuali quichihualo in amo cuali. Quijtulo pan ipampa in lajtemiquilisli Dios quinmilic pampa quinmacahuiltía pa quichihuasi ca inmincuerpo len Dios techilía pa camo quiman ticchihuasi. Noje quijtulo pan ipampa in lajtemiquilisli Dios quinmilic pampa quinmacahuiltía pa camo quineltocasi ilahueliltilisli aqui yes huelitijtica. Huan quijtulo pan ipampa in lajtemiquilisli unca inminyaxca quinhuejuecaltisi moxtin hual cate huejué. Ma yoje, ma annimitzili in hual quilic Miguel. Yihual ilaicanani moxtin ilanahuatinijmes Dios hual cate pin cielo. Se tonali huan in lili molaxilijtataloaya lajtomes pa quimatisi aqui cataya iyaxca pa quihuicas imijquil Moisés. Huan Miguel quimatiaya momajti ilaixpan in lili huan pampa in momajtic Miguel pa quixcomacas in lili ca lahuejuecaltilisli pampa lajtuaya elehuis. Jan quilic, quil: “Ma mitzajua in Tata.” 10 Ma yoje, amo cate quinami Miguel innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis, pampa yehuanten quihuejuecaltilo len yes hual amo quiximatilo. Huan ca inmincuerpos yehuanten quichihualo quinami quichihualo in yulijquimes, in yulijquimes hual amo quimatilo laijnamiquilo. Huan yojque moijlaculo yehuanten hual cate quinami innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis.
11 ¡Ah, yehuanten, quinami yalo panulo lacocoltilisli! pampa yulilo quinami Caín, canaje iojli. Noje cate quinami Balaam. Yihual quinnextilic Dios ilacames pa quichihuasi len amo cuali, huan oc se lacal quilaxlajtataya Balaam pa quinchihuilis inon. Huan innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis noje cate quinami Coré hual quixcomacac Moisés huan Aarón, mochíac inminlacocolini. Quinhuejuecaltic, huan pampa in, miquic huan noje miquije moxtin hual quitocaje. 12 Quema, innojen lamaxtinijmes amo cuajcuali anmitzlalilo pan polehuilisli. Cate quinami tetilan itzindan in al huejcalan hual amo moitililo. Motecualo in barcos ca innojen tixcalimes, moxitinilo. Huan nepa ca amhuanten cate in lamaxtinijmes ejꞌelehuis quiman anlacuajtica pa anquimolancuacuetzilis toTajtzin. Amo momajtilo ilaixpan Dios. Lacualo huan launilo míac, quitemujticate quinami canalo míac pa yehuanten san. Amo anmitzpalehuilo nindeno. Yehuanten cate quinami mextemimes hual amo temacalo quiahuil, san quinhuicatía in ijyecal. Cate quinami cuahuimes hual amo quipialo ilaquilyo. Noje huaquije pampa cate quinami lacapunali, yajmo quiman laquilo. Mas que unca in mesli pa quipialo ilaquilyo, amo quipialo. Innojen cuahuimes cate quinami miquije sejpa huan oc sejpa. Miquije pampa amo quipialo ilaquilyo huan noje miquije pampa cate quinami lacapunali. Amo quiman ajsisi oc sejpa pa in tonali quiman quimacalo laquilyo. Huan yojque mocahuasi innojen lamaxtinijmes. Miquije pa inminyolo pampa amo quiman quineltocaje Dios, huan in tonali hual miquilo inmincuerpos, cuaquinon moxilulo capa unca Dios huan amo quiman huil mocuepasi. 13 Quema, yehuanten lamaxtinijmes cate quinami in al huejcalan quiman majcoctica. Amo mosehuía, quiquixtitica posunquil hual unca yojque quinami inminlachihualisli huan inminlajtomes inminlamaxtilisli hual quisalo pa inmincamac in lamaxtinijmes ejꞌelehuis. Mochi inon hual quichihualo unca pinahualisli niman elehuis. Quema, innojen lamaxtinijmes cate quinami luceros (silalimes) hual amo cate san sejpa, amo mocahualo pa mopalasi capa cate pin cielo (ilhuicac). Huan in luceros mopolusi huan yajmo quiman moitasi. Cayasi capa laticumactía niman míac. Yoje quinami in luceros, innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis amo mocahuasi pa cayasi capa niman laticumac, capa amo quiman quisasi. Ca ompic Dios quintilanis.
14 Adán quipiaya ixohuiyo hual quipiaya ixohuiyo hual quipiaya ixohuiyo hual motocani Enoc. Huan in Enoc yec Dios ilajtuni huan quijtuc in hual yahuiaya quinpanu innojen lamaxtinijmes amo cuajcuali, quijtuc, quil: “Xiquitacan. Quinlajtultic in Tata miles huan miles hual yihual quinmochipahuilic huan quinlajtultic pa yesi iyaxca pa quitequipanuilisi yihual san. Niquitac hualac ca yehuanten. 15 Hualaje pa quinpolehuiltisi huan pa quintilanisi capa yesi lacocoltili moxtin yehuanten ejꞌelehuis, moxtin hual amo momajtilo ilaixpan Dios. Quinmixcomacaje ca mochi inminlachihualisli hual lanextililo quinami amo quimatilo momajtilo ilaixpan Dios. Noje in Tata huan yehuanten hual iyaxca quinmilije pampa quichihuaje laijlaculisli pan mochi in míac tonalijmes quiman quicocolije Dios ca lajtomes chijchicahuac.” 16 Quijtuaya Enoc inon pa yehuanten hual amo mocahualo pa quixtocasi in hual elehuis. Mojmosta quijtulo laijtic inminyolo pampa amo quixtocalo quinami Dios huelitía. Yultialo quinecticate quichihualo o quipialo len amo unca cuali. Amo mocahualo pa quixtocasi laquetzasi ca lajtomes chijchicahuac quicocolijticate mochi hual Dios quichía. Quinlaquetzililo cuali ca oc sequin quinmilijticate in hual quinpaquiltis. Huan quichihualo inon san pa yehuanten quinchihuilisi in hual quinequilo innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis. O quichihualo pa yoje innojen lamaxtinijmes huil quinquixtilisi len yes quinequilo.
17 Ma yoje, amhuanten, lasojli nocnían, amo ximocahuacan pa anquijnamiquis quinami pa yina laquetzaloaya ilanahuatinijmes toTata Jesucristo, quijtuloaya in hual yahuiaya panu. 18 Anmitzililoaya: Ajsisi tonalijmes quiman yahui lami in lalticpan hual tiquiximatilo. Cuaquín cayasi lacames hual quihuitzquilisi mochi hual quilía Dios. Mojmosta yultiasi quichijticate mochi tetzcuinuc hual quinequilo quichihualo, amo momajtiticate ilaixpan Dios. 19 Cate yehuanten innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis hual quijtulo inminlamaxtilisli unca cuali, huan quijtulo pampa in, yehuanten cuali. Huan oc sequin hual quineltocalo Jesucristo amo ajsilo cayalo cuali quinami yehuanten, quil. Ma yoje, lacuajcuamanticate, yojque anmitzijcuanilo capa cate in oc sequin laneltocanijmes. Quijtulo, quil, jan yehuanten san yulilo quichijticate quinami Dios quinequi. Quijtulo, quil, moxtin in oc sequin laneltocanijmes yulticate quinami yulilo yehuanten pin lalticpan hual amo quimatilo Dios ilajtol. Huan neli cate yehuanten in lamaxtinijmes ejꞌelehuis hual yulilo quinami yehuanten pin lalticpan, pampa noje quinami yehuanten, amo quipialo Dios iEspíritu.
20 Ma yoje, amhuanten, lasojli nocnían, ximochicahualtican quinami anquineltocatica Jesucristo. Unca Dios hual anmitzmaca anmolaneltocalisli. Mochi ilajtomes cate melahuac, amo unca oc se laneltocalisli, jan inon san hual Dios quimaca. Huan xiclajlanican Dios anquimacahuiltitica pa anmitzpalehuis in Espíritu Santo. 21 Ximopixtiacan huan xiquijnamiquican mochi tonali quinami Dios anmitzlasojla. Xiyultiacan anquichixtica toTata Jesucristo ilaicnililisli pa quiman hualas oc sejpa huan techuicas capa ticayasi ca toyulilisli hual amo quiman lamis.
22 Ximotolinican pa anquinsulahuas yehuanten hual momahuilijticate pampa quinmaxtije in lamaxtilisli amo cuali innojen lamaxtinijmes ejꞌelehuis, xiquinsulahuacan pa camo quineltocatiasi. 23 Xiquinquixtican pin polehuilisli yehuanten hual pehuaje quineltocaje in lamaxtilisli elehuis. Xiquinquixtican quinami anquinquixtitiquisasquiaya se pin tixuxli pa camo miquis lachichinuli. Quema, xiquinmicnilican, huan amhuanten ximomajtican pa camo anmitzijlacus in lamaxtilisli elehuis hual quinchihuilic yehuanten pa quichihuasi laijlaculisli. Xijcocolican inminlaijlaculisli, xiquitacan quinami cataya se tzotzomajli pucmic hual anmitzijyaltía. Quema, xiquiztiacan yoje pa camo anmoaniltis ca inminlaijlaculisli.
Lami ca lajtomes huejué pa Dios
24 Axcan, ma tiquilican lajtomes huejué yihual hual huil techpías pa camo tihuetzisi pan iojli. Huil techuicas pa timoquetzasi iyampa yihual tiquizticate ilaixpelalisli niman cualtichin huan ichicahualisli hué. Tiquitasi amo ticpixticate laijlaculisli nindeno. Huan tiquitasi ticpixticate niman míac paquilisli. 25 Quema, pa yihual in Dios hual unca se san, hual techquixtic pin polehuilisli pan ipampa toTata Jesucristo, ma quipía mochi laixpelalisli niman cualtichin. Ma techcaqui tiquilijticate lajtomes huejué. Ma caya pa yihual chicahualisli hué huan lahueliltilisli. Ma quipía mochi innojen quiman pehuaya mochi huan axcan huan pa mochi tonalijmes hual ajsitihualasi. Yoje ma ye.