Jesucristo quinextilía San Juan len cataya lalatili hual yahui panúa, in Apocalipsis
1
Jesucristo iApocalipsis
Pan in amal niquijtúa inon hual Jesucristo nechnextilic. Nechnextilic innojen inahuac yihual hual Dios techlatilic tehuanten quiman pehuac mochi pa yina. Axcan Jesucristo technextilía. Dios quimacac in lajtomes pa yihual Cristo quinmilis huan pa quinnextilis itequipanujquimes len quipías pa panus huan amo huejcahuas pa panus. Huan Cristo quimachiltic in lajtomes pan ipampa ilanahuatini pin cielo (ilhuicac) hual yihual nechtilanilic nehual itequipanujquil Juan. Huan nehual Juan niquijtúa neli pampa in amal unca ilajtol Dios huan niquijtúa neli pampa Jesucristo quijtúa neli innojen lajtomes hual nican cate lajcuiluli. Unca melahuac. Quema, mochi hual nehual Juan niquitac unca lajcuiluli nican. Huan Jesucristo quijtúa neli pampa unca melahuac.
Quipías niman míac paquilisli hual aqui momaxtía in amal huan hual aqui quicaqui momaxtía in amal. In amal unca Dios ilajtulisli, huan quipías paquilisli hual aquinojen quineltocasi in hual unca lajcuiluli nican, pampa ajsitihuala in tonali quiman panusi innojen.
Juan quinmijcuiluilía in chicome lanechiculisli capa monechiculo laneltocanijmes
Nehual, Juan, in amal annimitzijcuiluilijtica amhuanten hual Dios ilacames pa innojen siete (chicome) caltilan hual cate pin lalticpan Asia. Ma cayacan ca amhuanten in cuali hual Dios tejchihuilía huan imosehuilisli pa anmoyolo. Dios toTajtzin unca huan cataya huan hualas. Huan ma anmitzmacacan in cuali lachihualisli huan mosehuilisli pa anmoyolo innojen chicome Espíritus hual cate iyampa yihual yehuatica pan iicpali hual laixpela chicahuac capa huelitía. Huan ma anmitzmaca innojen Jesucristo hual huil ticlalilo mochi tolaneltocalisli ca mochi hual quijtúa. Quema, miquic pampa quijtuc len melahuac. Yihual in se hual quipehualtic in oc se yulilisli pa lacames. Yihual yulic oc sejpa ca iyulilisli in cielo, in yulilisli hual quipía in lahueliltilisli hual unca quinami itajtzin se quimaca ixolol hual ca yihual pehuac inminlacatilisli moxtin ixolomes. Yihual Jesucristo noje huelitía pan in huejueyenten hual cate pan in lalticpan. Yihual techlasojla huan pan ipampa iesli yihual techmacahuac pa camo tipanusi in lacocoltilisli hual cayasquiaya pampa ticchihuaje laijlaculisli. Techmacac noje lahueliltilisli pa tihuelitisi quinami huejueyenten, pa tictequipanuilisi Dios quinami itiopistas, yihual Dios iTajtzin Jesucristo. Huan Jesucristo, ixolol Dios, ¡ma quijtucan lajtulisli hué pa yihual ca mochi momajtilisli, ma camo mocahua pa huelitis! Yoje ma ye.
¡Xiquitacan, yihual huala ca in mextemimes! Huan moxtin quitasi, quema, huan yehuanten hual quipanahuije ca teposli latentili. Huan moxtin in míac lacames pin lalticpan, quincocus inminyolo pampa quitasi yihual huan momajtisi huan chocasi quiman quitasi. Quema, yoje cayas.
“Nehual niunca quinami in Alfa huan in Omega, in A huan in Z. Nicnequi niquijtúa, niunca hual aqui quipehualtic mochi, huan niunca hual aqui quilamis mochi”, quijtúa in Tata Dios, yihual hual aqui unca huan hual aqui cataya huan hual aqui hualas, yihual hual aqui quipía mochi chicahualisli.
Juan quita in Cristo laixpelatica niman cualtichin
Nehual, Juan, niunca anmocni, huan nicpía nolajco quinami amhuanten anquipia anmolajco ca len yes cocolisli hual tipanulo, huan anmolajco ilahueliltilisli Dios huan anmolajco in hual ticpialo pa timopepenialtisi pa tipanusi in amo cuali hual tejchihuililo pampa ticpialo Jesús pa toyolo. Nicataya pin lali hual unca lajco pin al huejcalan, in lali itoca Patmos. Nechtilanije nepa Dios ilacocolinijmes pampa niquinmachiltiaya lacames ilajtol Dios, niquinlaquetzilijtataya neli lajtomes inahuac Jesucristo. 10 Niajsic nicayac ca in Espíritu Santo nechueliltijtataya ca ichicahualisli. Cataya pan in tonali hual tictocayaltilo itonali in Tata. Huan pa notepotzcon nijcaquic se lajtol hué nechnotzac, cataya quinami latzotzona se lancaquetzaloni. 11 Quijtuc:
—Niunca hual nicpehualtic mochi huan hual niclamis mochi, quinami in letras A huan Z. Inon hual tiquita, xiquijcuilu pan se amal huan xiquintilanili in chicome lanechiculisli capa cate Dios ilacames pa innojen chicome caltilan hual cate Efeso huan Esmirna huan Pérgamo huan Tiatira huan Sardis huan Filadelfia huan Laodicea. Cate pin lalticpan de Asia.
12 Jan axcan nimomalinac pa niquitasquiaya aqui laqueztataya ca nehual ca in lajtol. Huan quiman nimomalinac, niquinmitac majlaclihuanome (doce) tapalcames milintataloaya. Cataloaya lachihuali ca oro. 13 Lajco pin tapalcames niquitac se hual nesiaya quinami ilacal in cielo, lalaquentili ca se nahuas huejcanic hual ajsic pa icxihuajmes. Quipiaya se lacuejtiloni custic quinami oro ilpitataya itzindan itzicalan. 14 Nesiaya itzontecon huan itzondi iztatataya quinami itojmiyo de borrego, iztatataya quinami in tisihuil. Huan iixtololojmes cataloaya quinami se tixuxli milintica. 15 Huan icxihuajmes cataloaya quinami teposli cahuantica quinami jan axcan quisaje pan se tixuxli niman totonqui. Huan ilajtol cataya quinami xahuani in al huejcalan quiman moajcoctica. 16 Pa ima cuali quinpiaya chicome luceros (silalimes), huan quistataya pa icamac se teposli latentili calica moanalo guaches. Huil latequiaya ca pani huan ca itzindan. Huan nesiaya iixco quinami in tonali quiman laixpela ca mochi ilaixpelalisli.
17 Quiman niquitac, nihuetzic inminlaixpan quinami nicataya se mijquil. Ma yoje, quilalic nopan ima cuali huan nechilic:
—Amo ximomajti. Nehual niunca hual quipehualtic mochi huan hual quilamis mochi. 18 Nehual in hual yultica. Nimiquic huan xiquita, niyultica huan amo quiman nilamis. Huan quinami se hual quinpía lalapuhualonijmes noje quipía lahueliltilisli pa quinlapus lalapujquimes, nehual noje nicpía lahueliltilisli pa niquijtus pa miquisi lacames huan pa yasi ca capic cate in mijquimes o pa camo miquisi pa cayasi ca in mijquimes. 19 Axcan, xiquijcuilu inon hual tiquitac huan hual tía tiquita inahuac len unca axan huan len neli yahui panúa quiman lamisi innojen hual tía tiquita. 20 Nimitzilis len quinequi mitznextilía innojen chicome luceros pa noma cuali hual tiquinmiztica, huan in chicome tapalcames lachihuali ca oro hual lajticate. Pa yina huan axan ayamo quimatije nindeno inahuac inon yehuanten pin lalticpan. Innojen chicome luceros cate in lanahuatinijmes hual quilachililo in chicome lanechiculisli capa cate Dios ilacames pa innojen chicome caltilan. Huan in chicome tapalcames hual lajticate cate in chicome lanechiculisli capa monechiculo Dios ilacames.