2
In lanahuatilisli pa in lanechiculisli pa Efeso
’Xiquijcuiluili inminlanahuatini ilacames Dios hual cate pin caltilan Efeso, xiquili: “Yoje mitzilía Cristo hual mojmosta quinpixtía in chicome luceros pa ima cuali huan nejnemía lajco capa cate in chicome tapalcames lachihuali ca oro, mitzilía: Nicmati mochi inon quinami tichtequipanuilía. Titequipanuc chicahuac huan timopepenialtic amo tisiajtataya pa ticmaxtis melahuac nolamaxtilisli cuali. Huan nicmati quinami amo huil timopepenialtía pa lacames amo cuajcuali cayasi ca amhuanten. Huan tiquinchihuilic lajlanilisli pa timonextilis sinda yehuanten neli cate ilanahuatinijmes Dios hual yoje quijtulo, huan anquimatic pampa islacatilo. Nicmati quinami timochicahualtía pa tipanus in amo cuali hual mijchihuililo, huan amo timopolúa. Quema, timochicahualtic pa tipanus inon pampa ticpía notoca. Titequipanuc chicahuac pa nehual. Ma yoje, nicpía pa nimitzilis pampa niquita len amo cuali ca tehual. Yajmo tichlasojla huan amo tiquinlasojla oc sequin quinami tilalasojlani quiman tipehuac tichtequipanuilic. Pampín, xiquijnamiqui quinami ticataya pa yina huan xiquinchihuacan innojen cuajcuali hual tipehuac ticchíac quiman timochíac noyaxca. Huan sinda amo ticchías yojque, nihualas ca amhuanten huan nimitzijcuanilis motapalcal capa unca. Nicnequi niquijtúa, nolacames hual chantilo pan Efeso yajmo quinlahuilisi oc sequin pa quinpalehuisi lacames pa canasi noꞌojli. Yoje cayas sinda amo ticpalas moyolo. Ma yoje unca inon hual ticchía cuali: Tiquincocolía in hual quichihualo yehuanten hual quitocalo len quimaxtilo in nicolaítas. Nehual noje amo niquixtoca inminlamaxtilisli. Aqui quipía inacas ma quicaqui len quinmilía iEspíritu Santo Cristo yehuanten hual cate ilanechiculisli Dios ilacames. Yihual hual quisulahua len yes quinequi quijcuani pan noꞌojli, nicmacas pa yes iyaxca pa quicuas ilaquilyo in cuahuil hual quiyuliltía nolacames. In cuahuil unca pa Paraiso, ilajcotiyan ilaquilyo Dios. Nicyuliltis pa quipías mochi in cuali capa Dios huelitía.”
Len quijcuiluc pa in laneltocanijmes pa Esmirna
’Huan xiquijcuiluili in ilanahuatini Dios ilacames hual cate pa Esmirna, xiquili: “In hual quijtúa yihual hual quipehualtic mochi huan quilamis mochi, yihual hual miquic huan yulic oc sejpa: Nicmati mochi in cocolisli hual ticpanujtica huan quinami amo ticpía míac tomin, mas que neli ticpía míac hual ipati laijtic moyolo. Huan nicmati quinami mitzhuejuecaltilo yehuanten hual quijtulo cate judíos huan ma yoje, pa inminyolo amo neli yehuanten judíos. No, yehuanten cate ilacames Satanás, yehuanten monechiculo pa quichihualo len quinequi Satanás. 10 Amo ximomajtitía quiman tía tipanúa lacocoltilisli pa nadita axan. Xiquita. Nadita axan yahui quinlasa in lili sequin ca amhuanten pan calijtic pa motolinis anmijchihuilis pa yajmo anquineltocas Dios, quinequi pa anmijcuanis pan Dios iojli. Huan pa majlacli tonalijmes anpanus míac amo cuali. Ximopepenialti pa tipanus mochi inon huan sinda ticpías timiquis, ma yoje ximopepenialti pa timiquis. Sinda yoje ticchía, cuaquín nimitzmacas noyulilisli hual unca nolaxlahuilisli hual niquinmacas hual aquinojen mopepenialtilo pa panusi mochi. 11 Aqui quipía inacas pa lacaquis, ma quicaqui len quinmilía in Espíritu Santo innojen inminlanechiculisli Dios ilacames. Yihual hual lasulahua amo quipanus in miquilisli hual amo quiman lamis.”
Len quijcuiluc pa in laneltocanijmes pa Pérgamo
12 ’Huan xiquijcuiluili ilanahuatini de Dios ilacames hual cate pa Pérgamo, xiquili: “Innojen cate ilajtomes yihual hual quiman lajtúa, huil laxitinía quinami iteposli se guache hual unca latequiltili huan latequi ca pani huan ca itzindan: 13 Nicmati capa anchanti, unca capa Satanás quipía iicpali capa huelitía. Nicmati mochi hual ticchías. Amo quiman timocahuac pa tichneltocasquiaya nehual, huan amo quiman timocahuac pa tichneltocasquiaya mas que tiunca capa chanti Satanás. Quema, tiyultiahuiaya ticlalijtataya molaneltocalisli ca nehual quiman quimictije Antipas hual yec notequipanujquil hual amo quiman mocahuaya pa quichías in hual nicnequiaya. 14 Ma yoje, niquita nadita pan tehual hual amo niquixtoca. Cate sequin capa amhuanten hual quineltocalo ilamaxtilisli Balaam. Yihual quinextilic in hué Balak quinami huil quinnequiltic pa quichihualosquiaya laijlaculisli yehuanten in israelitos. Quinyantic pa quicualosquiaya nacal hual quilaliloaya inminlaixpan monos hual ilacames Balak quinmolancuacuetzilinijme. Huan quinyantic pa quichihualosquiaya amo cuali in lacames ca sihuames hual amo inminsihuahuan. 15 Noje cate ca amhuanten sequin hual quitocalo inminlamaxtilisli in nicolaítas. 16 Pampa in, xicpala moyolo pa tilaijnamiquis quinami Dios. Huan sinda amo, cuaquinon nihualas ca tehual jan axcan huan nimoanas ca yehuanten quinami ca inminteposli guaches hual quisa pa nocamac, hual unca nolajtomes. 17 Aqui huil lacaqui, ma quicaqui len quinmilía in Espíritu Santo in míac inminlanechiculisli Dios ilacames. Aqui quinsulahua yehuanten hual quimaxtilo len amo cuali, yoje yihual nicmacas len lalatili pa quicuas hual quichicahualtis iyolo. In pa quicuas unca quinami maná hual quistihuala pin cielo. Huan nicmacas se tixcali iztac hual quipía lajcuiluli ipan itoca yancuic, huan in itoca amaqui quimatis, san yihual hual nictocayaltic ca itoca.”
Len quijcuiluilic ilanahuatini in laneltocanijmes pin caltilan Tiatira
18 ’Huan xiquijcuiluili ilanahuatini ilacames Dios hual cate pa Tiatira, xiquili: “Yoje quijtúa iXolol Dios hual quinpía iixtololojmes chicuenta se tixuxli milintica huan quinpía icxihuajmes cahuanticate quinami se teposli latotonili pan se tixuxli: 19 Nicmati mochi in hual ticchía, quinami tilalasojla huan quinami tichneltoca huan quinami tichtequipanuilía huan quinami timopepenialtía pa tipanus mochi hual mitzajsilo mitzlacocoltitica huan amo timocualanilía. Huan nicmati quinami in tequipanulisli hual tijchihuilic axan unca míac, amo yoje míac cataya in tequipanulisli hual tipehuac tijchihuilic. 20 Ma yoje, niquita inon ca tehual hual amo niquixtoca. Ticmacahuiltía pa in sihual hual unca quinami Jezabel quipías lahueliltilisli ca Dios itequipanujquimes. Yihual motocayaltía ilajtuni sihual Dios huan quinmaxtía quincuajcuamantica notequipanujquimes pa quichihuasi len amo cuali lacames ca sihuames. Quinmaxtía pa quicuasi lacuali hual quilalilo quinami huendi inminlaixpan monos. 21 Nicmacac míac tonalijmes pa quipalasquiaya iyolo. Ma yoje, amo quinequi quipala pa camo quichías in amo cuali ca lacames. 22 Xiquita. Nicchihuilis pa huetzis cocoxqui pan se lapexli huan niquinchihuilis pa panusi míac cocolisli yehuanten hual yulilo yoje quinami yihual quinnextilía. Quema, yoje niquinchihuilis sinda amo mocahualo pa quichihuasi quinami yihual quichía. 23 Huan niquinmictis ixolomes, niquijtúa, yehuanten hual yulilo quinami yihual quinnextilía. Huan moxtin inminlanechiculisli nolacames quimatisi nehual niunca hual aqui nilatejtemúa pa laijtic inminyolo lacames huan pa laijtic inmintzontecon. Niquinmacas mochi sejse ca amhuanten len yes quinmahuilúa pa quipiasi. 24 Huan moxtin in oc sequin ca amhuanten nolaneltocanijmes hual cate pan Tiatira amo yulilo quinami quinextilía ilamaxtilisli Jezabel. Yehuanten amo monextilije in lamaxtilisli hual quijtulo sequin pampa moitalo pin ihuejcalan niman laijtic iyolo Satanás. Axcan niquinmilía yehuanten inon: Amo nía niquinlalilía oc se etialisli, san inon: 25 Ma yultiacan quineltocaticate in lamaxtilisli hual anquimati, ja in san. Huan xiyultiacan yoje pa quiman nihualas. 26 Yehuanten hual quinsulahualo yehuanten hual lamaxtilo len amo cuali huan yultialo quichijticate len niquixtoca pa quiman lamis in lalticpan, cuaquín niquinmacas lahueliltilisli pa huelitisi pan yehuanten pin mochi lalimes. 27 Huelitisi quinami lachianijmes ca lahueliltilisli chicahuac. Huelitisi ca teposlimes pijpitzahuac. Amaqui huil quinmixcomacas pa quintzacuilis. Yesi quinami quiman se quilapanas se tapalcal ca se teposli pitzahuac, quinsulahuasi moxtin. 28 Jan quinami nehual nicanac ilahueliltilisli notajtzin, yojque yehuanten canasi lahueliltilisli. Huan niquinmacas laixpelalisli cualtichin hual unca iyaxca in cielo (ilhuicac), quinami quipía in lucerota (silalin hué) hual quisa cualcan. 29 Yihual hual aqui huil lacaqui, ma quicaqui len quinmilía in Espíritu Santo innojen inminlanechiculisli Dios ilacames.”