3
Quijcuiluilía se amal in laneltocanijmes pin caltilan Sardis
’Xiquijcuiluili ilanahuatini ilacames Dios hual cate pin Sardis, xiquili: “In lajtomes cate iyaxca aqui hual quinpía in chicome (siete) iIjyecames Cuajcuali Dios, hual quinequi quijtúa mochi iEspíritu Dios, huan quinpía in chicome luceros (silalimes), quilía: Nicmati mochi in hual ticchía. Lacames quijtulo pampa tiyultica pa moyolo. Ma yoje, neli timictica pa moyolo. Xiejsa huan xiquinchicahualti innojen hual ayamo mocahuaje quipiaje Dios iyulilisli, pampa ca nadita yalo miquilo. Ticpía pa ticchías yojque, pampa niquitac quinami tehual amo tiajsic ticchíac quinami nolacames quipialo pa quichihuasi iyampa noDios. Xicaya tiquijnamictía len ticpíac. Cataya Dios ilajtol melahuac. Xicaya tiquijnamictía len tijcaquic. Xicaya ticneltocatía inon huan xicpala moyolo pa laijnamiquis quinami Dios. Sinda amo ticnequi tilachixtía, cuaquín nihualas ca tehual quinami huala se laxtequini, niquijtúa, amo ticmatis len tonali nihualas ca tehual. Ma yoje nepa Sardis ticpía se ome lacames hual amo quiman quinmopucmilic inmintzotzomajli, nicnequi niquijtúa, yulilo chipahuac pa inminyolo. Huan yehuanten yulisi ca nehual lalaquentili ca tzotzomajli iztatica, pampa quinmahuilúa. Aqui hual quisulahua in amo cuali yes lalaquentili yojque ca tzotzomajli iztatica. Huan amo nicchías pa yajmo nesis itoca pan noamal hual quinpía inmintocajmes moxtin hual yulisi ca nehual. Niquilis neli inminlaixpan noTajtzin huan ilanahuatinijmes pin cielo pampa niquiximati in se quinami noyaxca. Moxtin hual huil lacaqui, ma quicaquican len quinmilía in Espíritu Santo in míac inminlanechiculisli in laneltocanijmes.”
Quinmaca lajtol in laneltocanijmes pa in caltilan Filadelfia
’Xiquijcuiluili ilanahuatini ilacames Dios hual cate pa Filadelfia, xiquili: “Innojen lajtomes cate ilajtomes in se hual unca niman cuali huan chipahuac huan pampa inon amaqui huil ajsi ihuían capa yihual. Jan yihual san in lacal hual unca melahuac. Yihual quipía ilapuhualoni David, quinequi quijtúa, san yihual quipía lahueliltilisli pa quilapulis se in cielo pa calaquis. Quema, yihual huil lalapúa huan amaqui huil latzacua. Huan yihual huil latzacua huan amaqui huil lalapúa: Nicmati mochi hual ticchía. Xiquita. Nimitzlalilic moixpan se lalapujquil lapujtica hual amaqui huil quitzacuas. Cayas pa tiquinnextilis lacames noꞌojli. Nicmati ticpía jan nadita chicahualisli. Ma yoje tiyultía ticchijtica quinami quijtúa nolajtol huan amo quiman tiquijtuc da amo tiunca noyaxca nehual. Xiquita. Nicchihuilis pa panus inon: Cate yehuanten hual ilacames Satanás mas que quijtulo pampa yehuanten judíos, huan amo quijtulo neli, islacatilo. Xiquita. Niquinmolancuacuetzaltilis inminlaixpan mocxihuajmes, huan quimatisi pampa nehual, quema, nimitzlasojlac. 10 Amo timocahua pa ticneltocas nolajtol hual quinmilía lacames pa mopepenialtisi pa panusi in amo cuali hual quinchihuililo lacames. Pampa in, quiman ajsis in tonali quiman moxtin hual yulisi pan in lalticpan yalo panulo míac lacocoltilisli, nimitzlachilis pa camo anmitzpanus inon. 11 Amo nihuejcahuas nihualas. Xicneltocatía mojmosta ca mochi moyolo len ticmati inahuac nolajtol, pa yojque amaqui mitzanilis in hual moyaxca pa huil tihuelitis capa Dios huelitía. 12 Aqui hual lasulahua nicchías pa yes quinami se cuajmaxali pa ilasojli tiopan noDios. Quinequi quijtúa, yihual amo mocahuas pa cayas capa unca Dios huan amo quiman mijcuanis. Quinami se cuajmaxali amo mijcuanía, amo mijcuanis capa yihual. Huan niquijcuilus ipan, quijtus itoca noDios huan noje itoca icaltilan noDios hual unca in Jerusalén yancuic hual temujtihualas, quisas pa in cielo capa unca noDios. Huan aqui hual lasulahua quipías lajcuiluli ipan yihual notoca yancuic. 13 Moxtin hual huil lacaquilo ma quicaquican len quinmilía in Espíritu Santo in míac inminlanechiculisli Dios ilacames.”
Quimaca lajtol ilanechiculisli in laneltocanijmes hual cate pin caltilan Laodicea
14 ’Xiquijcuiluili ilanahuatini ilacames Dios hual cate pa Laodicea, xiquili: “Yojque quijtúa yihual hual amo quiman mocahua pa quichías quinami quijtúa ilajtulisli Dios. Yihual quijtúa len melahuac inahuac mochi hual cataya huan mochi hual unca huan mochi hual cayas. Moxtin huil quilalilo mochi inminlaneltocalisli ca len quichía huan quijtúa. Cataya yihual hual quipehualtic mochi hual unca pin cielo huan pan in lalticpan, mochi hual Dios quinequic pa cayas. 15 Nicmati mochi hual ticchía. Amo tiunca iztic, amo tiunca totonqui, san tiunca totonquito. Quinequi quijtúa, tehual amo tiyuli quinami yehuanten hual quinequilo nechmolancuacuetzililo, huan amo tichtequipanuilía ca mochi anmoyolo, jan tichtequipanuilía nadita san. ¡Nicnequisquiaya pa ticayasquiaya iztic o totonqui! 16 Axan, pampa tiunca yojque, nimitzquixtis capa nehual, quinami se hual quichijcha pa icamac len al hual unca san totonquito. 17 Tiquijtúa pampa ticpía míac huan ticpía mochi hual ticnequi, amo monequi pa ticpías nindeno. Ma yoje, neli amo timonextilía quinami pa moyolo amo ticpía len. Huan monequi pa Dios mitzicnilis. Quicocúa iyolo pampa tehual tiunca yoje. Huan noje pa moyolo amo huil lachía, tiunca quinami pachacal huan yoje amo ticpía míac pa moyolo, amo ticpía míac laneltocalisli calica quinami timocuejtis pa moyolo, tiunca quinami se nacatil pa moyolo. 18 Nimitzilía, xichcaqui nehual. Xichtemachi pa timocuhuilis len yes hual mitzpalehuía pa moyolo. Yes quinami oro chipahuac hual unca lachipahuali pin tixuxli. Jan yojque neli timonechicuhuilis míac pa moyolo. Huan ximocuhuili tzotzomajli iztac huan chipahuac hual nicpía pa amhuanten. In tzotzomajli amo quipialo len amo cuali. Yojque amo tinesis quinami se nacatil hual pinahua noyampa. Huan xichmoanili nehual colirio pa timoxahuilis inmixtololojmes anmoyolo pa pajtisi, pa yoje oc sejpa huil tilachías pan ipampa anmoyolo. 19 Nehual mojmosta niquinnextilijtica quinami monequi pa yulisi yehuanten hual niquinlasojla. Huan niquinmaca lacocoltilisli pa monextilisi inon. Pampa in, yojque nía nimijchihuilía tehual sinda amo ticpalas quinami tiyultica huan quinami amo tichtequipanuilis ca mochi moyolo. 20 Xiquita. Unca quinami nimoqueztica ilaixpan in lalapujquil huan nilanoztica mojmosta. Sinda se nechcaquis nicnoztica huan nechlapulis in lalapujquil, nicalaquis huan nicayas ca yihual huan tilaqueztiasi quinami lasojlimes. Yihual cayas ca nehual huan nehual nicayas ca yihual. 21 Aqui hual lasulahua, yihual nicmacahuiltis pa molalis ca nehual capa nihuelitía. Jan yojque nimolalic inahuac noTajtzin capa yihual huelitía quiman nehual niquinsulahuac nolacocolinijmes. 22 Aqui hual huil lacaquilo, ma quicaqui len quinmilía in Espíritu Santo in míac inminlanechiculisli Dios ilacames.”