2
Huala in Espíritu Santo
Ajsic in tonali itoca Pentecostés, moxtin cataloaya pan se cali, lajtuloaya pa inminyolo quinami se san. Huan jan ajnaxcan hualajtiquisac se xahuanilisli, quisac pin cielo (ilhuicac) quinami se ijyecal chicahuac. Mocaquic pa mochi in cali calijtic capa cataloaya. Cuaquinon nesiloaya capa yehuanten len quinami sequin tixuxlimes. Mochi sejse cataya chicuenta se inejnepil hual cataya laxiluli. Huan moxiluje mochi sejse innojen tixuxlimes, molalije sejse pan mochi sejse ca yehuanten. Calaquic in Espíritu Santo ca moxtin inminyolo, huan yehuanten pehuaje lajtuje ca oc sequin lajtomes quiman in Espíritu Santo quinhueliltiaya pa lajtusi.
Innojen tonalijmes hualajque pa Jerusalén judíos hual chantiloaya pa mochi in lalimes pin lalticpan, hual axcan chantitataloaya nepa pin caltilan. Yehuanten quicaquiloaya inminxahuanilisli in lanahuatinijmes laqueztataloaya. Pampín monechicujtihualaloaya ca capic cataloaya in lanahuatinijmes, moitaloaya ca lamajtilisli pampa quicaquiloaya in lanahuatinijmes lajtutataloaya ca ilajtol mochi sejse hual lajtuaya pa calía yes lali capa lacatic. Huan momajtitihualaloaya huan moiztihualaloaya ca lamajtilisli moilijtataloaya:
—Xiquitacan. In lacames cate moxtin galiletecos, innojen hual laquezticate. ¿Quinami tiquincacticate yehuanten lajtulo tolajtol tehuanten hual tilajtulo pin lali capa tilacatije? Sequin ca tehuanten tichantilo pin lali Partia, sequin tichantilo pin lali Media, oc sequin tichantilo pa Elam. Sequin ticate judíos hual tichantilo pin lali Mesopotamia huan in lalticpan Capadocia, huan pin lalticpan Ponto huan pa Asia. 10 Tichantilo noje pin lalticpan Frigia huan pa Panfilia. Tichantilo pa Egipto huan cajcapa pin lali Libia nepa pa itenco in lali itoca Cirene. Sequin ca tehuanten tichantilo pin caltilan hué Roma, nican tichantiticate se ome tonalitos san. 11 Sequin tilacatije judíos, oc sequin amo tilacatije judíos, mas que timochihuaje lacames hual ticmolancuacuetzililo Dios quinami in judíos. Sequin tichantilo pin lali Arabia. Ma yoje tiquincacticate innojen galiletecos laquezticate ca tolajtol mochi sejse ca tehuanten, techilijticate innojen hual Dios quinchía, innojen hual techmolachialtilo ca lamajtilisli.
12 Yojque molapoluloaya moxtin, amo quimatiloaya len yahuiloaya quijtulo, moililoaya se ca oc se, quil:
—¿Len yes inon?
13 Huan quinhuitzquilijtinemiloaya oc sequin, quijtuje:
—Yehuanten lahuanticate ca iayo uva tzopelic huan yancuic.
Pedro quinnotza in lacalera
14 Cuaquinon moquetzac Pedro ca in once lanahuatinijmes, quinnotzac in lacalera ca lajtol chicahuac, quinmilic:
—Lacames hual anmolali unca Judea huan anmoxtin hual anchanti pa Jerusalén, xicmatican inon, xijcaquican cuali len nía annimitzilía. 15 Amo lahuanticate in lacames quinami anquijtutica. Amhuanten anquimati pampa nican amo lahuanalo pa huajtzinco, huan jan ticate chicnahui horas san pa huajtzinco. 16 No, inon hual anquita panujtica unca in hual quijtuc pa yina Joel, yihual yec Dios ilajtuni. Nía annimitzilía len quijcuiluc. Quijtuc:
17 Huan pin tonalijmes quiman mochijchías in lalticpan pa lamis, quijtúa quil Dios, niquincalactilis noEspíritu ca laijtic inminyolo moxtin.
Yoje quijtusqui nolajtomes anmoxolomes lacames huan sihuames.
In lacames yajyancuic quinmitasqui laixotocalisli hual Dios quinnextilis,
huan in abuelojmes quintemiquisi lajtemijquimes.
18 Quema, pa in tonali niquincalactilis noEspíritu ca laijtic inminyolo nolapalehuinijmes lacames huan sihuames, huan laquetzasqui nonahuac nehual.
19 Huan nehual niquinchihuas pin cielo lejlen hual lamajtilo, huan nicnextis nolahueliltilisli pa latzindan pin lalticpan.
Cayasi esli huan tixuxli huan pocli tetzahuac, se popucalisli niman hué.
20 Mopalas in tonali, laticumactis,
mochihuas chichiltic in mesli quinami esli.
In yahui panúa quiman ca nadita ajsis in tonali quiman in Tata quinmacas ojli in lacames,
In yes se tonali hual laixpelas míac, lahuis chicahuac.
21 Huan yoje cayas ca aqui yes quinotzas itoca in Tata, yihual yes laquixtili pin ipolehuilisli ilaijlaculisli.
Inon unca len quijtúa Dios pan ipampa ilajtuni Joel hual quijcuiluc inon.
22 Cuaquinon Pedro quinmilic:
—Xijcaquican, lacames israelitos, in hual nía annimitzilía. Jesús hual yulini pin caltilan Nazaret yec se lacal hual Dios anmitznextilic pampa yihual Jesús yec lacal hual yihual Dios quitilanic. Huan yoje Dios anmitznextilic inon pan ipampa innojen hual anmitzlachialtije ca lamajtilisli. Innojen yihual quinchíac anmoyampa amhuanten pan ipampa quinami Dios quihueliltic Jesús pa quinchías. Inon amhuanten anquimati. 23 Huan yihual anquimictic pan se cuahuil pan inminpampa lacames hual amo quineltocalo tolajtol. Inon quipanuc, pampa quiman Dios quipehualtic mochi, yihual quilalic pa quipanusquiaya, quimatic pampa yahuiaya quipanu. Huan amhuanten anquitemacac pa quimictilosquiaya. 24 Ma yoje, yihual Dios quiyuliltic, quimacahuac pa camo mocahuasquiaya mictataya Jesús. In miquilisli amo huil quisulahuac Jesús pa camo yulisquiaya oc sejpa. 25 Yoje lajtuc pa yina tohué David inahuac yihual Jesús, quijtuc, quil:
Mojmosta niquitaya in Tata pa nolaixpan, pampa yihual nechlachilía cuali pa camo nicpías len hual nechmajtis.
26 Pampa in, paqui noyolo huan quijtúa nocamac ilajtomes ca paquilisli hué,
huan quema, nocuerpo yuli cantica len cuali hual nicchixtica.
27 Pampa amo ticmacahuiltis pa nehual nimocahuas capa in mijquimes.
Huan amo ticmacahuiltis pa palanis nocuerpo nehual, quema, nehual hual ticlajtultic pa nihuelitis.
28 Tinechmaxtis pa nicanas in ojli capa amo nimocahuas pa niyultías, nicayas ca niman míac paquilisli quiman niunca moyampa.
Yojque quijtuc David hual yec tohué pa yina.
29 ’Nocnían lacames, annimitzlaquetzilía inahuac tocni hué David hual yulini pa yina. Nehual huil annimitzilía ca lajtol melahuac, David in hué miquic huan quilalpachuje, tiquitalo tehuanten axcan capa quilalpachuje. 30 Ma yoje, in hué David yec se ilajtuni Dios hual huil quijtuc len yahuiaya panu, pampa Dios quihueliltic. Quimatic David quinami Dios quilic in ca lajtol hual amo mopala. Quilic pampa yihual Dios yahuiaya quichía hué se imiahuil David hual yahuiaya lacati. Yahuiaya ye hué capa David huelitini. 31 Huan David quimatic inon pa yina quiman ayamo panuc. Pampín lajtuc de quiman yahuiaya yuli oc sejpa yihual hual Dios quilalic pa yes tohué, quema, in Jesús hual moscaltic pa Nazaret. David quijtuc pampa amo yahuiaya ye lacajcahuali yihual capa in mijquimes, huan amo yahuiaya palani icuerpo. 32 In Jesús Dios quiyuliltic oc sejpa, huan tehuanten ticate hual tiquitaje timoxtin innojen hual antimitzlaquetzilijticate. 33 Axcan, Dios quichíac in Jesús pa yes niman hué. Quilalic pa huelitis, axan unca pa ima cuali Dios pa huelitis. Noje Jesús canac ilahueliltilisli Dios pa techtilanilis in Espíritu Santo. Axcan anquiztica huan anquicactica quinami lahueliltía in Espíritu Santo. 34 Xiquitacan. David in hué amo lejcuc pin cielo. Ma yoje yihual ihuían quijtuc:
Dios in Tata quilic noTata:
“Ximolali pa noma cuali,
35 xicaya nepa pa quiman niquinsulahuas molacocolinijmes.
Niquinneltocaltis tehual.”
36 Cuaquinon Pedro quinmilic:
—Pampa inon ma quimatican inon moxtin yehuanten israelitos huan ma camo quimahuilican pampa amo melahuac: In Jesús hual amhuanten anquipiluc pan in cuahuil, yihual Dios quichía pa yihual yes in Tata huan in Cristo.
37 Quicaquijque inon, quincocuc niman míac inminyolo, quinlajlanijque Pedro huan in oc sequin lanahuatinijmes, quinmilijque:
—Tocnían lacames, ¿len ticchihuasi?
38 Pedro quinnanquilic:
—Xicpalacan anmoyolo pa anlaijnamiquis quinami Dios quinequi, ximocuayatequican anmoxtin pa anquinextilis quinami anquineltoca in hual Dios axan technextilic inahuac Jesucristo. Yoje anquinextilis moxtin pampa yihual anmoTata. Yoje quinpujpuhuas anmolaijlaculisli, noje anmitzmacas in Espíritu Santo pa anmoyolo. 39 Dios quijtuc neli pampa yahuiaya anmijchihuili inon pa amhuanten huan pa anmoxolomes huan pa moxtin hual chantilo huejca, moxtin hual Dios toTata quinnotzas.
40 Huan ca in lajtomes huan ca míac oc sequin lajtomes, Pedro quinmilic in melahualisli. Quinmilic quinami monequi pa laneltocasqui yehuanten, quinmilic:
—Ximoquixtilican pin polehuilisli capa anunca ca yehuanten hual yulilo quichijticate amo cuali huan yalo polehuilo.
41 Cuaquinon, aquinojen quinmixtocaje ilajtomes Pedro cataloaya lacuayatequili. Huan pa in tonali miaje quinami ye mil lacames hual pehuaje quineltocaje Cristo. 42 Huan monechiculoaya mojmosta pa quicaquisi len quimaxtiloaya in lanahuatinijmes. Moxtin chantiloaya quinami cataloaya inmicnían moxtin, monechiculoaya pa quicualosquiaya pan pa quijnamiquisqui in Tata. Huan yehuanten amo quicahualoaya pa quilajlanisqui Dios mojmosta.
Yoje yulinijme yehuanten hual ipehuayan quineltocajque Cristo
43 Huan Dios ilahueliltilisli quinmomajtiltic moxtin pampa quitaje miaje mochi hual Dios quichíac pan inminpampa in lanahuatinijmes. Pampa inon lachialoaya momajtitataloaya, quiztataloaya innojen hual quinextiloaya Dios ilahueliltilisli. 44 Chantiloaya monechicujticate in laneltocanijmes huan mochi hual quinpialoaya quinxiluililoaya ca moxtin in oc sequin laneltocanijmes. 45 Quinamacaloaya len quipialoaya huan len inminyaxca, cuaquín quixiluililoaya mochi sejse hual monequiaya pa quipiasquiaya len yesquiaya. 46 Huan mojmosta yahuiloaya sejpa huan oc sejpa pin tiopan hué pampa lajtuloaya pa inminyolo ca se lajtulisli. Quinlapanililoaya in pan quiman quicualoaya ilacualisli in Tata. Lacuajtinemiloaya pa calijtic inmincalimes yehuanten, monechiculoaya pa lacualosquiaya ca paquilisli. Mocahuaya ca paquilisli mochi sejse ca iyolo, pampa quimatiloaya Cristo cataya ca yehuanten. 47 Quijtuloaya lajtomes huejué pa Dios, huan moxtin in oc sequin quinmixtocaloaya. Mojmosta in Tatita quinmiactiaya yehuanten hual quinequiloaya quilalilo inminlaneltocalisli ca in Tata. Huan pehualoaya monechiculo ca yehuanten hual axan quineltocajque Cristo. Monechiculoaya ca yehuanten pampa quinequilosquiaya moquixtililo pin ipolehuilisli inminlaijlaculisli.