Inon unca hual quichihuajque Jesucristo ilanahuatinijmes
1
Yahui huala in Espíritu Santo
Teófilo, tehual hual moxtin quimatilo mitzpililo lamajtilisli, nimitzijcuiluilía in amal nican. Pa in oc se noamal calica nicpehualtic nolapuhualisli, nimitzijcuiluilic inahuac mochi inon hual pehuac quichíac huan quimaxtic Jesús. Nicpuhuac in hual mitzmachiltic quiman pehuac huan quinami lachijtiahuiaya innojen xixihuil pa quiman ajsic in tonali hual cataya laꞌajcoquili pin cielo. Ma yojque, pan tonalijmes quiman ayamo cataya laꞌajcoquili pin cielo, quinmachiltic pan ipampa in Espíritu Santo yehuanten hual quinlajtultic pa yelosquiaya ilanahuatinijmes, quinmachiltic mochi hual quipialoaya pa quichihualosquiaya yehuanten.
Quiman panuc Jesús ilacocoltilisli huan miquic, yihual yulic oc sejpa. Monextic neli yultataya ca míac nesilisli ca yehuanten ilanahuatinijmes huan yehuanten neli quimatiloaya pampa yuliaya. Huan pan cuarenta tonalijmes yojque monextitinemiaya ca yehuanten huan quinmiliaya quinami Dios huelitía.
Pan tonalijmes quiman ayamo quisac Jesús capa yehuanten, quinmilic pa mocahuasi pa Jerusalén, quinmilic:
—Amo ximohuicacan pa quiahuac Jerusalén. Nepa xicchiacan yihual hual anmitztilanilía noTajtzin. Nehual noje annimitzilic sejpa huan oc sejpa pampa yihual hualas. Juan Lacuayatequini neli lacuayatequiaya ca al. Jan yoje, amo panusi míac tonalijmes pejticate axcan huan anyahui ancaya lacuayatequili ca in Espíritu Santo. Pampa in, xicchiacan pa Jerusalén, xicchiacan in tonali hual hualas.
Jesús unca laꞌajcoquili pin cielo (ilhuicac)
Cuaquinon, quiman ca Jesús monechiculoaya, quilajlanijque, quilijque:
—Tata, ¿axcan tía ticmaca tolali Israel ilahueliltilisli pa huelitis ihuían pa tolali oc sejpa quinami cataya pa yina?
Huan quinnanquilic Jesús, quinmilic, quil:
—Amo unca anmoyaxca pa anquimatis inon. ToTajtzin Dios, jan yihual san unca iyaxca huan quipía lahueliltilisli pa quilis calía tonali yahui panúa inon. Ma yoje, in tonali hual hualas in Espíritu Santo ca amhuanten, yihual anmitzmacas lahueliltilisli huan anquisas pa anquinnahuatis lacames nolamaxtilisli nehual, anquinlaquetzilis inahuac inon pa Jerusalén huan pa mochi in lalticpan Judea huan pin lalticpan Samaria huan pa mochi in lalticpan ca capic unca niman huejca.
Lamic quinmilic inon, lejcuc Jesús ca yehuanten ilanahuatinijmes quiztataloaya. Cuaquinon hualac se mextemil, quitzacuilic, huan yajmo quitajque. 10 Yojque mocahualoaya lachixtataloaya pa pani pin cielo, monextitiquisajque ca yehuanten ome lacames, yehuanten cataloaya lalaquentili ca tzotzomajli iztac. 11 Quinmilijque:
—Lacames galiletecos, ¿leca anmocahua anlachixtica pa in cielo? In Jesús, yihual hual lejcutíac pa in cielo, hualas oc sejpa. Huan quinami anquitac laꞌajcoquili, jan yojque anquitas yihual quiman temujtihualas oc sejpa.
Quilajtultilo Matías pa quichihuas itequipanulisli Judas
12 Cuaquinon quisaje pin lomita (tepetzindi) itoca Olivos, uyaje pa Jerusalén, amo huejca cataya, jan huejquita quinami quijtúa inminlajtol in judíos pa huil nejnemis se pan tonali quiman mosehuilo in judíos. 13 Ajsije pa Jerusalén, calaquije pin cali, lejcuje pa pani capa chantiloaya. Yehuanten cataloaya Pedro huan Jacobo huan Juan huan Andrés huan Felipe huan Tomás huan Bartolomé huan Mateo huan Jacobo ixolol Alfeo. Noje cataya Simón, yihual se ca inminlanechiculisli lacames hual quinequinijme moanalo ca in romanos pa quinlaluxtisi pa quiahuac inminlali in judíos. Inminlanechiculisli motocani cananistas. Huan noje cataya Judas, yihual icni Jacobo. 14 Yehuanten moxtin molaliloaya ca se lajtulisli pa lajlanilosquiaya Dios. Ca yehuanten cataloaya in sihuames huan María inantzin Jesucristo huan noje cataloaya nepa icnían Jesucristo.
15 Innojen tonalijmes moquetzac Pedro lajco capa in laneltocanijmes, yehuanten cataloaya quinami ciento veinte (chicuasepuhuali), huan Pedro quinmilic:
16 —Nocnían lacames, quipiaya pa lamis mochías inon hual quijtuc in Espíritu Santo inahuac Judas. Yihual quinlaicanac yehuanten hual hualaje pa quihuicasi lailpili Jesús. In Espíritu Santo technextilía inon pan ipampa in hual quijcuiluc in hué David pa yina. 17 Judas yec se ca tehuanten imonextilinijmes Jesús, cataya iyaxca pa tequipanus ca tehuanten. 18 Huan mocuhuilic se cuajmili ca in treinta tomin lachihuali ca plata hual quilaxlahuije Judas pa in niman amo cuali hual quichíac. Cuaquín huetzic in lacal pa itzontecon, xopunic icuerpo (inacayo) huan quistiquisaje mochi ilaijtic (icuilaxcol). 19 Quiman quimatijque inon yehuanten hual chantiloaya pin Jerusalén, quitocayaltijque in cuajmili Aceldama. In quinequi quijtúa iCuajmili Esli pa inminlajtol yehuanten. 20 Huan yojque unca lajcuiluli inon inahuac Judas pa iamal in Salmos, quijtúa:
Ma ye lacajcahuali icali,
huan ma camo chanti amaqui pa icalijtic.
Huan quijtúa noje:
Ma tequipanu oc se capa yihual tequipanuni.
21 Pedro laqueztiahuiaya, quinmiliaya, quil:
—Pampa inon, ma tijcalactican ca tehuanten oc se lacal pa quichijtías Judas itequipanulisli. Quipías pa yes se hual itequi ca tehuanten quitocaya Jesús. 22 Quipías pa yes se hual ca tehuanten cataya quiman tipehuaje, quiman Juan quicuayatequic Jesús. Quipías pa yes se hual mocahuaya ca tehuanten pa in tonali quiman tiquitaje Jesús laꞌajcoquili pin cielo. Yoje cayas ca tehuanten oc se lacal hual huil quijtúa neli pampa Jesús yulic oc sejpa.
23 Cuaquinon quinlajtultijque ome hual cataloaya ca yehuanten, se ca itoca José Barsabas, noje itocaya Justo, in oc se ca itoca Matías. 24 Cuaquinon, moxtin quilajlanijque Dios, yoje quilijque, quil:
—Tata, tehual tiquinmiximati inminyolo moxtin. Xitechnextili axcan calía ca in ome lacames tehual ticlajtultic. 25 Yoje, pa yihual cayas iyaxca itequipanulisli Judas. Yihual quicahuac itequipanulisli quiman quichíac in niman amo cuali. Pampín uyac ca capic cataya iyaxca pa yahuisquiaya.
26 Cuaquinon quilalijque cuajtzindis lacuixtili huan quisac icuajtzindi Matías. Yojque quilajtultije Matías, huan yihual yec lanahuatini ca in oc sequin once lanahuatinijmes.