21
Jesús monextía ca siete (chicome) imonextilinijmes
Panuje innojen lachihualisli. Cuaquín Jesús monextilic imonextilinijmes oc sejpa, cataya pa in al huejcalan itoca Tiberias. Huan yojque unca quinami quinmonextilic. Cataloaya lanechiculi nepa Simón Pedro huan Tomás hual noje quitocayaltiloaya “Seinomenten”. Noje cataya Natanael hual yulini pin caltilan Cana pin lalticpan Galilea, huan cataloaya ixolomes Zebedeo huan oc sequin omenten imonextilinijmes Jesús. Huan Simón Pedro quinmilic:
—Nehual nía niquinquitzquía michin.
Yehuanten quilije:
—Tehuanten noje tiasi timitztocasi.
Quisaje huan calaquije pin barquito huan pa in layúa amo quiquitzquiloaya nindeno. Yahuiaya quisa in tonali, huan nepa xalipan cataya Jesús. Ma yoje in monextilinijmes amo quimatiloaya yihual cataya. Cuaquinon Jesús quinnotzac:
—Nitos, ¿amo anquipía michin pa quicuas se?
Quinanquilije pampa amo quipialoaya.
Huan yihual quinmilic:
—Xiclasacan xictzojuican ca ima cuali in barquito huan anquinquitzquis.
Cuaquín quitzojuije huan jan axcan etíac ca míac michimes, amo huil quejuaje pa quilalilosquiaya in xiquipili hué pin barquito pampa quinmanaje niman míac michimes. Cuaquinon lajtuc in monextilini hual Jesús quinequiaya, yihual quilic Pedro:
—¡Unca in Tata!
Quicaquic Simón Pedro pampa cataya in Tata, molaquentic pampa quiquixtic ilaquen pa tequipanus. Cuaquín molasac pa al. In oc sequin monextilinijmes ajsije pa xalipan pin barquito quitilantihualaloaya in xiquipili tentataya ca michimes. Amo cataya huejca in xalipan itenco, jan cien metros san. Ajsije pin xalipan, quitaje tixuxli ca ticahuandera huan michin lalalili ipan, huan noje cataya pan. 10 Jesús quinmilic:
—Xiquinhualicacan sequin michimes hual anlamic anquinquitzquic.
11 Huan uyac Simón Pedro, quitilanac pa xalipan in xiquipili hué tentataya ca michimes huejué, cataloaya ciento cincuenta y tres (chicomepuhualimajlaclihuanye). Huan mas que cataloaya innojen míac, ma yoje amo cotonic in xiquipili. 12 Cuaquín Jesús quinmilic:
—Xihualacan xilacuacan.
Huan amaqui ca in monextilinijmes laicanac pa quilajlanis: “¿Aqui tehual?”, pampa momajtiloaya, quimatiloaya pampa yihual Jesús. 13 Huan hualac Jesús, canac in pan huan quinmacac, huan in michin jan yoje quinmacac.
14 Ca in, cataya sejpa huan oc sejpa ca ye lanextilisli hual Jesús monextic yultataya oc sejpa ca imonextilinijmes quiman moquetzac huan quisac capa mictataya ca in mijquimes.
Jesús laquetza ca Simón Pedro
15 Yoje, quiman lamije lacuaje, Jesús quilic Simón Pedro:
—Simón, tiꞌixól Juan, ¿tilaicana tichlasojla ca innojen oc sequin quinami nechlasojlalo?
Pedro quilic:
—Quema, Tata, ticmati nimitznequi.
Jesús quilic:
—Xiquinmita huan xiquinlacualti noborreguitos.
16 Jesús quilic oc sejpa:
—Simón, tiꞌixól Jonás, ¿tichlasojla nehual?
Pedro quilic:
—Quema, Tata, ticmati nimitznequi.
Jesús quilic:
—Xiquinlachili huan xiquinlacualti noborregos.
17 Jesús quilic oc sejpa, huan ca in cataya ca ye lajlanilisli, quilic:
—Simón, tiꞌixól Jonás, ¿tichnequi nehual?
Huan quicocuc Pedro iyolo pampa Jesús quilic ca in ye lajlanilisli: “¿Tichnequi nehual?” Huan quilic:
—Tata, ticmati mochi, ticmati nimitznequi.
Jesús quilic:
—Xiquinlachili huan xiquinlacualti noborreguitos. 18 Neli, nimitzilía inon: Ticatani yancuic, timolalilini molacuejtiloni, timocuejtini tehual huan tinejnemini ca capic catani ticnequini. Huan quiman tiviejojtis, tiquinxilanis momajmajuan huan oc se mitzlalilis molacuejtiloni huan mitzhuicas ca capic amo ticnequis tías.
19 Inon quilic pa quimachiltis Pedro quinami yahuiaya miqui huan pan ipampa imiquilisli quinami yahuiaya quichihuili hué Dios. Huan lamic Jesús quilic inon, cuaquín quilic:
—Xichtoca pa tiyes nomonextilini.
In monextilini lalasojlali
20 Pedro momalinac, quitac in monextilini hual Jesús quilasojlaya, quintocatataya. Yihual in monextilini hual mohuilaniaya pa ilaixpan ihuajcol Jesús nepa capa lacuajtataloaya, yihual hual quilajlanic: “Tata, ¿aqui yihual hual yahui mitztemaca ca yehuanten hual yalo mitzmictilo?” 21 Huan quiman Pedro quitac in monextilini, quilajlanic Jesús:
—Tata, huan ¿len yahui quichía nepa unca?
22 Jesús quilic:
—Sinda nehual nicnequi pa yihual mocahuas nican pan lalticpan pa quiman ajsis in tonali hual nihualas oc sejpa pan lalticpan, cuaquín ¿len ticpías tehual pa tiquitas ca inon? Tehual xichtoca pa timochías nomonextilini.
23 Yoje, ca moxtin tocnían hual quineltocalo in Tata, mosemanac in lajtol, huan pampa inon yehuanten quijtuloaya in se monextilini amo quiman yahuiaya miqui. Ma yoje, Jesús amo quilic pampa amo quiman yahuiaya miqui. San quilic: “Sinda nehual nicnequi pa yihual mocahuas nican pan lalticpan pa quiman ajsis in tonali hual nihualas oc sejpa pan lalticpan, cuaquín ¿len ticpías tehual pa tiquitas ca inon?”
24 Huan in monextilini nehual niunca. Huan neli niquilía innojen lajtomes. Noje niunca in monextilini hual niquinmijcuiluc mochi innojen lajtomes. Huan ticmatilo pampa unca melahuac in lajtol hual nehual neli niquijtúa.
25 Cate noje míac oc sequin lachihualisli hual Jesús quinchíac. Huan sinda quinmijcuiluloaya (quinmescribiruloaya) mochi sejse, niquijtúa pampa mochi in lalticpan amo huil cajxiltiaya mochi in amames hual quipialoaya pa moijcuilulosquiaya (moescribirulosquiaya). Yoje ma ye.