In amal hual in lanahuatini Pablo quinmijcuiluilic in laneltocanijmes pin caltilan Efeso
1
Pablo quinmijcuiluilía in laneltocanijmes pa Efeso
Nehual niPablo, niunca ilanahuatini Jesucristo pampa yoje quinequi Dios. Annimitzijcuiluilijtica amhuanten hual Dios ilacames, amhuanten hual anunca pin caltilan Efeso. Amhuanten hual amo anmocahua pa anquineltocas Jesucristo, anmoajxiltía pa anmoyolo ca Cristo Jesús. Ma Dios toTajtzin huan in Tata Jesucristo anmijchihuilican míac lachihualisli cuali. Huan ma anmitzmacacan míac mosehuilisli pa anmoyolo.
Pan ipampa Cristo quipialo latuchihualisli pa inminyolo
Ma moxtin laqueztiacan hué inahuac in Dios hual yihual iTajtzin toTata Jesucristo. Yihual techmacac huan tejchihuilic mochi hual unca cuali, mochi hual huil ticpialo pan ipampa toyolo. Techajsi mochi inon hual unca pa tehuanten pin cielo (ilhuicac) pan ipampa Cristo. Unca pampa techita Dios axan jan quinami tehuanten ticate ca Cristo pa in cielo (ilhuicac). Unca yoje ca tehuanten jan quinami Dios techlalic pa tiyesi ilacames iyaxca, tehuanten hual timoajxiltilo ca yihual ca toyolo. Dios quilalic pa tejchihuilis inon quiman ayamo quinchíac in cielo huan in lalticpan. Techlalic pa tiyesi ilacames pa tiyulisi chipahuac amo ticpixticate se laijlaculisli pa yoje amo quipiasquiaya pa techmotexpahuilis. Huan pampa yihual Dios techlasojla, yihual quilalic pa tiyelosquiaya ixolomes yihual Dios pan ipampa Jesucristo. Dios quichíac inon pampa quinequic tejchihuilic cuali. Quichíac pa yoje moxtin lajtutiasi ca lajtomes huejué inahuac yihual pampa tejchihuilía míac cuali hual lanextilía quinami unca niman hué ilahueliltilisli. Quema, tejchihuilic in lachihualisli hué pan ipampa Jesucristo hual yihual quilasojla míac. Pan ipampa Cristo, yoje quipujpuhuac Dios mochi tolaijlaculisli. Axan ticate lamacahuali pa camo tiquitasi ilacocoltilisli Dios hual techpanusquiaya pampa tiyeje laijlaculi. Cristo quilaxlahuic pa inon ca iesli hual toyahuic in tonali hual miquic. In lapujpuhualisli unca pan ipampa in niman míac cuali hual Dios quipía pa tehuanten pa tejchihuilis. In cuali tejchihuilic niman míac, techmacatica mochi lajmatilisli huan lahueliltilisli pa titequipanusi ca in lajmatilisli. Yojque techmachiltic in hual yihual quilalic pa panus, in hual yihual quinequi pa mochías. Amaqui huil quimatiaya inon pa yina huan pa mochi xixihuimes hual ajsitihualaje pa axcan. Ma yoje, techlamachiltía axcan jan quinami cuali quinequic quichíac. Quilalic pa tejchihuilisquiaya in cuali pan ipampa Cristo. 10 Quilalic quinami yahuiaya quichía inon quiman ajsisquiaya in tonali hual yihual quilalic. Quilalic pa axcan Cristo quipías lahueliltilisli pan mochi hual unca pin cielo (ilhuicac) huan pan lalticpan. Yoje quilalic pa mochihuasi se san ca Cristo.
11 Huan noje, pampa ticate se ca Cristo, ticanaloaya in hual unca pin cielo hual iyaxca. Dios quichijtía huan yoje se tonali laquisas mochi quinami quinequi. Inon panuc quinami yihual Dios lajtuc laijtic iyolo. Pampa inon yihual quilalic pa ticpiasi inon hual iyaxca. 12 Quichíac inon pa yojque tilaquetzalosquiaya ca lajtomes huejué pa yihual hual laixpela niman míac ca chicahualisli hué, pampa tehuanten ticate aquinojen hual pa yina ticchialoaya in tonali hual nesis Cristo nican pan lalticpan. 13 Huan yoje, unca pan ipampa Cristo amhuanten anquipíac in Espíritu Santo hual Cristo neli techilic pampa yahuiaya techtilanilía. Inon lanextilía quinami amhuanten anunca iyaxca Jesucristo. Ancanac in Espíritu Santo pampa anquilalic mochi anmolaneltocalisli pa in lamachiltilisli cuali hual anmitzilía quinami anmitzquixtía pin ipolehuilisli anmolaijlaculisli. Quema, inon in lajtol melahuac hual anquicaquic. 14 Huan pampa anquipía in Espíritu Santo pan anmoyolo, yoje in unca quinami anquipixtica nadita inon hual iyaxca Dios. Huan anquipías mochi inon quiman ajsis in tonali hual Dios quilalic pa anquipías. Noje anquipías inon hual iyaxca Dios pa quiman Dios laquisas techquixtilis mochi in amo cuali laijtic toyolo. In amo cuali quinequi huelitía ca toyolo tehuanten hual Dios techanac pa tiyesi iyaxca. Yihual laxlahuic pa tehuanten. Huan pampa inon, moxtin laquetzasi ca lajtomes huejué pa yihual hual laixpela niman míac ca chicahualisli hué.
Pablo quilajlanía Dios pa quimacas lajmatilisli in laneltocanijmes
15 Yoje, in tonali hual nicmatic quinami anquilalic mochi anmolaneltocalisli ca in Tata Jesús, huan nicmatic quinami anquinnequi moxtin ixolomes Dios, cuaquinon nicsehuic. 16 Huan amo nimocahuaya pa nicsehuisquiaya Dios pa amhuanten. Annimitzijnamiquía ilaixpan Dios quiman yes niclajlantica. 17 Inon nicchía pa yojque iDios toTata Jesucristo, in Dios hual unca toTajtzin hual laixpela niman míac ca ichicahualisli hué anmitzmacas sejse ca moxtin se yolo hual quimati, se yolo hual anmitznextilis innojen calica anquiximatis Dios mochi quinami unca. 18 Niclajlanis Dios pa yihual anmitzmachiltis cuali laijtic anmoyolo, pa yojque anquimatis len unca inon hual anquichixtica pa anquipías hual yihual yahui anmitzmaca, yihual hual anmitznotzac pa anquineltocasquiaya. Niclajlanía pa anmitzmachiltis quinami unca hué in hual iyaxca huan niman cualtichin hual yihual yahui quinxiluilía ca yehuanten hual iyaxca. 19 Huan niclajlanía pa yihual anmitzmachiltis quinami niman hué unca ichicahualisli hual amo quiman lami, ichicahualisli amo huil tiquijtulo quinami unca hué. Tehuanten ticpialo in chicahualisli tequipanujtica laijtic tehuanten. 20 Huan noje ca inon, in chicahualisli unca in hual Dios quitequipanuc pan in tonali hual quiyuliltic Cristo hual quimictije huan quilalpachuje ca in mijquimes. Quiyuliltic, cuaquinon quilalic ca yihual pa ima cuali nepa pin cielo capa unca Dios. Axan huan yihual huelitijticate. 21 Quema, Dios quichihuilic Jesús pa yihual yes niman hué. Amo quiman ajsisi yesi yoje hué moxtin oc sequin hual huelitilo o hual quipialo lahueliltilisli o quipialo chicahualisli pa huelitisi o hual cate in tecojuan niman huejué. Quema, Dios quilalic pa itoca Cristo yes niman hué. Amo quiman ajsisi yesi yoje hué mochi in oc sequin inmintocajmes hual cate pin lalticpan, quema, huan inmintocajmes hual cayasi pan tonali quiman lamis in lalticpan. 22 Dios quilalic pa yes yoje niman hué, pa yojque Cristo quipías lahueliltilisli pan yehuanten. Huan Dios quilalic pa yes inminteco moxtin hual quineltocalo. 23 Cristo huan yehuanten hual quineltocalo cate quinami se cuerpo. Cristo unca quinami itzontecon in cuerpo, hual unca icali Dios. Huil tiquijtulo yehuanten cate quinami mochi hual unca ca in cuerpo. Huan yehuanten in laneltocanijmes huan Cristo cate jan se. Unca quinami tiquijtuloaya yehuanten in laneltocanijmes motemiltilo ca Cristo huan yoje mochihualo jan se ca Cristo. Unca quinami yihual quitemiltía ca yihual ihuían mochi capa yes pin cielo (ilhuicac) huan pan lalticpan.