6
Ximopalehuican se huan oc se
Nocnían, sinda jan ancajsis se quichijtica len hual amo unca quinami quinequi Cristo, cuaquinon amhuanten hual anquimati anquineltoca in Espíritu Santo, xicpalehuican in se pa canas oc sejpa Cristo iojli. Xicpalehuican amo ca cualanilisli anquinectica pa yihual panus lacocoltilisli pampa quichíac inon. Monequi pa anquijnamiquis cuali pa anmoitas amhuanten nojen pa camo anmitztilanilis anmoyolo Satanás pa anquicuilmatis pan Cristo iojli. Ximopalehuican se huan oc se ca mochi hual anmitzpanúa, sinda anpanúa len lacocoltilisli o sinda Satanás anmitztilanilía anmoyolo, o len yes quiman monequi pa anquipías lapalehuilisli. Yojque anquichías in hual quijtúa Cristo ilajtol.
Sinda unca se hual moita quinami se hué hual quijtúa pampa amo monequi pa anquipalehuis, huan ma yoje yihual neli amo monotza nindeno, cuaquín yihual ihuían mocuajcuamantica. Yoje mochi sejse ma yultía molachilijtica quinami yihual ihuían yuli. Huan ma molachili pa quijnamiquis innojen hual quinchía. Cuaquinon sinda laijtic iyolo moitas ca paquilisli, quipías yihual ihuían len calica moixtocas. Amo quinequis moitas niman cuali huan amo quinmitas amo yoje cuali oc sequin. Monequi pa se molachilis pa quijnamiquis quinami yuli, pampa mochi sejse quipías pa quinanquilis iyampa Dios quinami yuli.
Huan yehuanten hual cate monextilinijmes o cate lanextili pa quimatisi Dios ilajtol, ma quinxiluilican ca mochi in cuali hual quipialo ca yehuanten hual quinnextililo ilajtol Dios.
Amo ximocuajcuamanacan. Dios amo lamacahuiltía pa lacames quixijxicusi ilajtol. Quinami quijtulo, len yes quitoca se lacal, cuaquín inon noje quipixca. In quinequi quijtúa len quichía se lacal, yoje yahui mocuepa cana quinami len quichíac. Unca yoje, pampa sinda se lacal yuli quichijtica in hual icuerpo quichihualtía, yoje yahui mochía se lacal laijlaculi. Huan sinda se lacal yuli quichijtica in hual in Espíritu Santo laijtic capa yihual quinequi pa quichías, cuaquín pan ipampa in Espíritu Santo quipías yulilisli hual amo quiman lamis. Huan ma camo tisiahuican pa camo tiyultiasi ticchijticate in cuali, pampa quiman Dios quita pampa ajsic in tonali cuali pa techmacas, cuaquinon techmacas in hual yihual quipía pa tehuanten, sinda amo ticchihuasi tipichin tolaneltocalisli. 10 Pampa inon, quiman yes tiquitalo quinami huil, ma ticchihuilican cuali moxtin. Huan ca míac lanequilisli, ma tiquinchihuilican cuali yehuanten hual cate Dios ixolomes, yehuanten hual quilalilo inminlaneltocalisli ca Cristo.
Quinmaca lajtol huan quinchicahua
11 Xiquitacan quichi huejué cate in lajcuilulisli calica annimitzijcuiluilijtica ca nehual nomajma. 12 Innojen lacames hual anmitzililo monequi pa anquipías latequili anmocuilaxli san quinequilo pa in judíos quinmitasi cuali pampa quinmaxtiticate yehuanten hual amo judíos pa quineltocasi ilajtol Dios hual quimaxtilo in judíos. Pampa inon quichihualo pa yojque in judíos amo quintojtocasi. Quintojtocaloaya sinda yehuanten lamaxtiloaya quinami Cristo miquic pin cuahuil huan san pampa inon ticayasi laquixtili pin polehuilisli sinda ticlalilo tolaneltocalisli ca yihual san. 13 Quema, lamaxtilo yojque jan pa camo cayasi latojtocali, pampa yehuanten hual quipialo latequili inmincuilaxli amo quineltocalo in lajtol hual quimaxtilo in judíos, san quinequilo pa amhuanten anquipías latequili anmocuilaxli pa yojque huil lajtulo moixtocaticate inminlaixpan in judíos quinami anunca míac lacames hual yehuanten quinchihualtije in hual quijtúa ilajtol in judíos. 14 Ma yoje, pa nehual, ma camo quiman ye pa nilajtus nimoixtocatica ipampa nindeno, jan ma nilajtu niquixtocatica quinami toTata Jesucristo miquic pin cuahuil pa nehual. Quema, pan ipampa Jesucristo imiquilisli pin cuahuil, niquita quinami noje pilujtica pa in cuahuil mochi pin lalticpan hual amo unca ca se lajtulisli ca Dios. Unca quinami miquic mochi in pin lalticpan. Huan yoje yajmo huil nejchihualtilía noyolo pa camo niyulis ca se lajtulisli ca Dios. Huan nehual noje niquinami nipilujtica pan in cuahuil, niquinami nimiquic noje. Pampín, quinami se mijquil, amo niquijnamiquía quinami inon hual unca pin lalticpan quinequi nechquixtía pa Cristo iojli. 15 Unca yoje, pampa sinda se quipía latequili icuilaxli o sinda amo quipía latequili, inon amo monotza nindeno. In hual neli monotza unca sinda Dios quichía yancuic se pan ipampa quinami quilalía in se ilaneltocalisli ca Jesús. Yojque Dios quitas yihual quinami se hual amo unca laijlaculi. 16 Huan yehuanten hual yulilo quichijticate mochi hual unca ca se lajtulisli ca in lamaxtilisli, ma Dios quimaca imosehuilisli pa inminyolo huan iicnililisli, huan noje ma quinmaca innojen yehuanten hual neli cate iisraelitos Dios.
17 Pa axcan huan pa quiman, ma camo nechmacatía tequil amaqui hual quijtutica da amo nicpía lahueliltilisli pa niyes ilanahuatini Jesucristo, pampa cate pan nocuerpo huajuahuastic hual nechcahuilije in sahuames. Niquinpía innojen huajuahuastic pampa yehuanten nechcocoltije quiman niclamachiltiaya ilamachiltilisli cuali Cristo. Innojen cate lanextilisli hual lanextililo pampa niunca se ilanahuatini Jesucristo.
18 Nocnían, ma caya ca amhuanten in cuali hual san huil tejchihuilía toTata Jesucristo. Yoje anmoyolo yes ca se lajtulisli ca in Espíritu Santo hual unca laijtic capa amhuanten. Yoje ma ye.