5
Xiyultiacan chicahuac pampa anunca lamacahuali, yajmo monequi pa anquineltocas inminlajtol in judíos
Cristo amo quinequi pa tiyesi quinami tequipanujquimes hual amo quilaxlahuilo hual quipialo pa quichihuasi in hual quijtúa ilajtol in lajtulisli hual quimaxtilo in judíos. Pampín yihual techmacahuac pa yajmo techanasquiaya in lajtulisli. Yoje, amo ximomacahuiltican pa anquineltocas oc sejpa se lamaxtilisli amo cuali hual unca quinami se cuál lamamani etic hual quilalililo inminpan in tequipanujquimes hual amo quilaxlahuilo. Quema, in lamaxtilisli anmijchihuilis yoje.
Axcan, nehual, Pablo, annimitzilía sinda anquinmacahuiltía pa anmitztequisi ca in lanextilisli pa anmocuilaxli huan yoje anquijtúa Dios anmitzitas quinami lacames hual amo cate laijlaculi, cuaquín Cristo amo anmijchihuilía len cuali. Huan oc sejpa niquilía neli, mochi lacal hual quinequi pa quitequisi pa icuilaxli, cuaquinon yoje quipías pa yulis quichijtica mochi in hual quijtúa in lajtol hual quimaxtilo in judíos. Quema, yajmo anquipía nindeno pa anquitas ca Cristo sinda pan ipampa in lajtol anquitemus pa Dios anmitzitas lacames hual amo cate laijlaculi. Sinda yoje anquichía, cuaquín anquicajcahuac in cuali hual tejchihuilía Dios calica yihual anmitzita amo anquipixtica laijlaculisli. Ma camo ye yoje, pampa tehuanten ticchixticate pa toyolo in hual neli tialo ticanalo. Dios techmacas in pampa techita ixolomes hual amo quipialo laijlaculisli. Ticlalilo tolaneltocalisli ca inon pan ipampa in Espíritu Santo hual technextilic mochi in. Sinda se quilalía ilaneltocalisli ca Cristo Jesús, amo monotza nindeno sinda unca latequili icuilaxli o amo unca latequili icuilaxli. Inon hual quema quimonotzilía se unca inon, da se quilalía ilaneltocalisli ca Cristo huan pampín quinlasojla oc sequin, huan yuli quinchihuilijtica cuali.
Anpehuac anquitequipanuilic Cristo cuali, nesic quinami anmotoliniaya pa anyulis quinami Cristo quinequi. ¿Aqui anmijtzacuilic huan pampín anmocahuac pa anquineltocasquiaya in lamaxtilisli hual unca melahuac? Amo unca nindeno hual quipía lahueliltilisli pa anmijchihualtilis inon. In oc se lamaxtilisli hual anquineltocac quijtúa monequi pa anquineltocas Moisés ilajtol hual quimaxtilo in judíos. Ma yoje, Dios amo anmitzilic inon. Yihual anmitznotzac pa anquineltocas Cristo san. Amo xiquilcahuacan in quinami quijtulo: “Se nadita laxocoyajquil quiteposahualtía mochi in texli.” In quinequi quijtúa se nadita in lamaxtilisli amo cuali mosemanas ca moxtin in laneltocanijmes huan míac quineltocasi. 10 Nehual amo nicmahuilía anmonahuac amhuanten, nocnían, huan Cristo nechmaca mosehuilisli pa noyolo pampa anquijtus jan yoje inahuac in lamaxtilisli amo cuali. Huan aqui hual anmitzlapolultitica anmitzmacatica tequil ca in hual anmitzmaxtitica, yihual panus lacocoltilisli aqui yes hual unca.
11 Huan nehual, nocnían, sinda ayamo nimocahuaya pa niquinnextilía lacames pampa monequi pa yes latequili inmincuilaxli, cuaquín ¿leca nechtojtocaloaya in judíos? Unca pampa amo niquinmaxtitica lacames yoje. Sinda quema niquinmaxtiaya yojque, cuaquinon amo cualaniloaya. Amo cualaniloaya pampa sinda niquinmaxtiaya lacames yoje, cuaquín yajmo niquinmaxtiaya pampa san Cristo huil tejchipahuiliaya mochi tolaijlaculisli pan ipampa quinami yihual miquic pan in cuahuil. Huan in lamaxtilisli yehuanten amo quixtocalo quicaquilo. 12 Yehuanten hual anmitzmacalo tequil ca inminlamaxtilisli, nicnequisquiaya yehuanten mocotonililosquiaya mochi, huan amo jan inmincuilaxli san, pampa inminlamaxtilisli unca quinami inminlamaxtilisli lacames hual amo quineltocalo Dios.
13 Yoje nilajcuilujtica, nocnían, pampa Dios anmitznotzac pa anquineltocas Cristo. Anmitznotzac pa yojque amo quiman anyesquiaya quinami tequipanujquimes hual amo quinlaxlahuilo, hual quipialo pa quineltocasi ilajtol Dios hual quimaxtilo in judíos. Ma yoje, mas que anunca lamacahuali pa yajmo monequi pa quineltocasi in lajtol, amo quiman xiquijtucan pampa inon anmitzmacahuiltía pa anquichías len amo cuali hual cuajnesi quinequis anmijchihualtis anmocuerpo. No, unca inon hual yes cuali pa anquichías: Ximotequipanuilican se huan oc se ca lasojlalisli. 14 Xicchihuacan yojque pampa yoje anquichías Dios ilajtol sinda anquichías ja in san hual unca: “Ticlasojlas yihual hual moita ca tehual jan quinami timolasojlas tehual.” 15 Ma yoje, sinda anmoana pampa amo anunca ca se lajtulisli, cuaquín anunca quinami yulijquimes hual mocuajcualo huan quintolulo in lajcomes. Ximoiztiacan amhuanten pa camo anmochías laneltocanijmes hual yajmo molasojlalo huan yajmo quinequilo monechiculo pan ipampa in Espíritu Santo pa quimolancuacuetzilisi in Tata huan quitequipanuilisi.
Tocuerpos quinequilo tejchihualtilo len amo quinequi in Espíritu Santo
16 Huan annimitzilía, xiyulican ca in Espíritu Santo huelitijtica pa anmoyolo. Yojque amo anmoitas anquichijtica in amo cuali hual quinequilo anmocuerpos pa anquichías. 17 Monequi pa anyulis yojque pampa inequilisli tocuerpo moquetza ipan in Espíritu Santo, huan inequilisli in Espíritu Santo moquetza ipan inequilisli tocuerpo. In omenten moquetzalo inminpan in se ca in oc se, pa yojque amo anyulis anquichijtica len cuajnesi anquinequi anquichía. 18 Huan sinda anmitzlaicana in Espíritu Santo huan anquineltoca, cuaquín ilajtol Dios hual quimaxtilo in judíos amo huil anmitzmotexpahuilis ca nindeno.
19 Axan, momati cuali len quinequi tejchihualtía tocuerpo sinda ticmacahuiltilo. Techyantía pa timonilusi se ca oc se mas que amo timonamictije, techyantía pa ticchihuasi len yes quinami inon, techyantía pa camo tipinahuasi pa ticchihuasi len yes amo cuali hual tocuerpo techyantía pa ticchihuasi. 20 Tocuerpo quinequi pa tiquinmolancuacuetzilisi inminlaixpan monos, quinequi pa tilaxuxasi, amo mocahua pa quinequis pa tiquincocolisi oc sequin. Tocuerpo techyantía pa camo ticayasi ca se lajtulisli ca oc sequin. Amo mocahua pa quinequis pa tejchahuatilisi pampa ticnequilo ticpialo len pa tehuanten tohuían. Techyantía pa ticualantiquisasi quijquiman. Techyantía pa ticnequisi ticpiasi mochi quinami ticnequilo pa yoje ticayasi in hué huan pa oc sequin cayasi tijtipichin. Quinequi pa camo cayasi ca se lajtulisli capa tocnían monechiculo. Quinequi pa tehuanten timoxilusi pa yajmo ticayasi ca se ilanechiculisli tocnían pa yojque huil ticchihuasi oc se lanechiculisli capa quipiasi oc se lajtulisli huan lamaxtilisli. 21 Techyantía pa camo tiquinxicusi oc sequin pampa quipialo len ticnequilo o pampa cate huejué. Techyantía pa tilamictisi, quinequi pa tilahuanasi, quinequi pa timoitasi pin fiestas (ilhuimes) capa unca míac lahuanalisli. Quema, quinequi pa ticchihuasi innojen huan mochi oc sequin lachihualisli quinami innojen. Huan mas que ayamo anquichía innojen, jan quinami annimitzilic quiman nicataya nepa, axan annimitzilía pampa aquinojen yulilo quichijticate len quinami innojen, yehuanten amo quipiasi in hual unca iyaxca Dios. Quinequi quijtúa, amo quiman huil cayasi ca Dios capa huelitía. 22 Ma yoje, sinda tiyulilo ticneltocaticate in Espíritu Santo, cuaquinon yihual techmaca pa ticpiasi míac lasojlalisli huan pa ticpiasi míac paquilisli huan pa ticpiasi mosehuilisli pa toyolo. Techmaca pa huil timopepenialtisi amo ticualanticate sinda tejchihuililo amo cuali, techmaca pa huil tilaquetzasi huan tilajtusi cuali ca oc sequin huan pa huil tiquinchihuilisi cuali oc sequin, techmaca pa ticmatisi ticmacasi len cuali oc sequin, techmaca pa huil ticchihuasi len tiquinmililo neli pampa tialo ticchihualo. 23 Techmaca pa camo ticnequisi timolacuepilisi. Techmaca pa camo ticmacahuiltisi pa tejchihualtitías tolanequilisli, huan pa camo huelitis pa tehuanten in hual ticnequilo. Technextilía pa camo timoanasi ca oc sequin pa ticanasi len, mas que unca toyaxca. Huan techmaca pa ticmatisi timotzacuilisi pa ticchihuasi len amo unca quinami Cristo quinequi. Amo unca se ilajtol Dios hual quinmotexpahuilía lacames hual yulilo quichijticate yoje. 24 Huan yehuanten hual cate ilacames Jesucristo quisulahuaje ichicahualisli inmincuerpo hual itequi quinequisquiaya quinchihualti len amo cuali. Unca quinami cate lasaluli inmincuerpo huan ilanequilisli amo cuali inmincuerpo pan icuahuil Cristo capa miquic. Unca quinami miquic inmincuerpo, quinami Cristo miquic pin cuahuil. 25 Techyuliltic in Espíritu Santo. Pampa inon, noje ma tiyulican ticneltocaticate in Espíritu Santo pa techlaicanas ca mochi hual ticchihualo.
26 Ma camo timochihuacan lacames hual quitemulo in quinami tiquinchihuilisi lacames pa techitasi hueyenten sinda amo timonozticate pa techitasi yoje. Ma camo tictemucan quinami tiquincualantisi oc sequin pa yoje yehuanten quitemusi pa moxtin quijtusi lajtomes huejué pa yehuanten nojen. Huan ma camo ticualanican pampa oc sequin quipialo len amo ticpialo tehuanten. Ma camo ticualanican sinda quijtulo lajtomes huejué pa oc sequin huan amo quijtulo len hué pa tehuanten.