28
Jesús yuli oc sejpa
(Mr. 16:1‑8; Lc. 24:1‑12; Jn. 20:1‑10)
Cuaquín quiman panuc in tonali quiman mosehuilo in judíos huan lanesiaya pan tonali hual quinpehualtía in chicome tonalijmes yajyancuic, uyaje María Magdalena huan in oc se María pa quitasi in ostul (cueva). Huan jan ajnaxcan laulinic chicahuac. In panuc pampa temujtihualac se ilanahuatini in Tata pin cielo. Ajsic pa in cueva, quijcuanic in tel hual quitzacuac ilalapulisli in cueva huan molalic ipan. Laixpelaya in lanahuatini quinami se lapelanilisli huan itzotzomajli laixpelaya iztatataya quinami tesihuil. Quitaje in guaches, niman momajtije, yuyucaje huan mocahuaje quinami mijquimes, yoje míac quimacajsije. Cuaquinon quinmilic in sihuames in ilanahuatini in cielo:
—Amo ximomajtican. Nicmati pampa anquitemujtica Jesús hual quipiluje pani in cuahuil. Amo unca nican pampa yulic oc sejpa, jan quinami anmitzilic. Xihualacan pa anquitas capa quilalije, capa lastataya. Axcan, xiajtiquisacan, xiquinmilican imonextilinijmes pampa yultica oc sejpa, mas que quimictije. Axan quisac capa cate in mijquimes. Huan xiquitacan. Yahui anmitzlaicana amhuanten pa Galilea, nepa anquitas. Axan annimitzilic inon.
Cuaquinon quicajtiquisaje in cueva (ostul) in sihuames momajtitataloaya, huan ma yoje quipialoaya míac paquilisli. Molalujtiaje pa quinlamachiltilosquiaya in monextilinijmes. Huan quiman molalujtiahuiloaya, xiquitacan, quinnamiquic Jesús pan ojli huan yihual quinpialtic. Cuaquín yehuanten in sihuames hualaje ca yihual, quimolancuacuetzilije quinquitzquitataloaya icxihuajmes huan quinnapalujtataloaya icxihuajmes. 10 Huan Jesús quinmilic:
—Amo ximomajtican. Ximohuicacan xiquinlamachiltican nocnían pa yasi pa Galilea, huan umpa nechitasi.
In guaches quinpuhuililo in tiopistas len quinpanuc
11 Yajtiahuiloaya in sihuames, sequin innojen guaches uyaje pa Jerusalén, quinlamachiltije in tiopistas huejué mochi in hual quinpanuc. 12 Cuaquín in tiopistas quinmonechicultije inminhuejueyenten in judíos pa mochihuilisi se lajtulisli. Molaquetzililoaya huan quiman molalilije ca se lajtulisli, quinmacaje míac tomin in guaches. 13 Quinmilije:
—Amhuanten xiquinmilican moxtin pampa quema, hualaje imonextilinijmes pa layúa, quixtequije in mijquil quiman tehuanten ticoxtataloaya. 14 Huan sinda quicaquis inon in gobernador, cuaquín tehuanten ticyonlalisi pa quineltocas len tiquilisi, huan amhuanten amo anmitztexpahuilis. 15 Cuaquinon canaje in guaches in tomin huan quichihuaje quinami in tiopistas quinmilic. Huan yoje quijtutihualaje axan in judíos jan quinami quinlaquetzilije inon in guaches huan in tiopistas.
Jesús quinmaca imonextilinijmes inmintequipanulisli
(Mr. 16:14‑18; Lc. 24:36‑49; Jn. 20:19‑23)
16 Uyaje in once monextilinijmes pa Galilea pa in loma (tepetzindi) capa quinnahuatic Jesús. 17 Huan quiman quitaje, quimolancuacuetzilije. Ma yoje, sequin quimahuililoaya da amo neli cataya yihual. 18 Cuaquinon ajsic Jesús capa yehuanten, quinmilic:
—Nehual nechtemacac Dios mochi lahueliltilisli pin cielo huan pan lalticpan. 19 Pampín, xiacan capa moxtin in lacames pa mochi in lalimes pin lalticpan, xiquinchihuilican pa mochihuasi nomonextilinijmes. Xiquincuayatequican ca inminlahueliltilisli Dios in Tajtzin huan Dios in Xolol huan Dios in Espíritu Santo. 20 Huan xiquinmaxtican pa quineltocasi mochi in hual annimitzmaxtic amhuanten. Huan xiquitacan. Nehual nicayas ca amhuanten mojmosta pa quiman ajsis in tonali hual lamis in lalticpan ca ilahueliltilisli hual axan huelitía. Yoje ma ye.