Ilamachiltilisli cuali Jesucristo hual quijcuiluc San Marcos
1
Lanotza Juan Lacuayatequini ca míac lacames capa amaqui chanti
(Mt. 3:1‑12; Lc. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)
Yoje pehuac ilamachiltilisli cuali Jesucristo iXolol Dios.
Pehuac quinami quijcuiluc Isaías ilajtuni Dios, quijcuiluc inon hual Dios quilic Jesucristo quiman ayamo cataya pan lalticpan, quilic:
Xiquita, nehual nictilanía nolanahuatini pa mitzlaicanas pa mijchijchihuilis moꞌojli.
Mocaquis nolanahuatini itzajtzilisli tzajtzitica nepa capa amaqui chanti, quijtutica:
“Huala toTata. Xicchijchihuacan anmoyolo anquiquixtilijtica mochi hual quijlacujtica.
Xicchijchihuacan quinami anquichijchihuilía ojli quiman huala se hué.
Xicmelahuacan anmoyolo quinami quimelahualosquiaya iojli se hué.”
Huan yoje hualac Juan Lacuayatequini, hualac capa amaqui chantiaya, quijtuaya Dios ilanahuatilisli. Quinmiliaya lacames huan sihuames pa mocuayatequilosquiaya pa yoje lanextililosquiaya quinami axan quipalaje inminyolo pa pehualosquiaya laijnamiqui quinami Dios quinequi. Yoje Dios quinpujpuhuilisquiaya yehuanten inminlaijlaculisli. Quisaloaya moxtin pin lalticpan motocaya Judea pa quicaquisi. Quisaloaya noje yehuanten pin caltilan (pueblo) hué itoca Jerusalén. Quincuayatequiaya Juan pin atenco hué itoca Jordán quiman moyolcuitiloaya ca Dios inminlaijlaculisli.
Huan quipiaya Juan itzotzomajli lachihuali ca itojmiyo camello. Quipiaya ilacuejtiloni de cuilaxli. Inon hual quicuaya cataya chapulimes huan néculi hual canalo pa cuajlan. Quinnotzaya in lacames huan sihuames, quinmilijtataya Dios ilanahuatilisli. Quinmiliaya:
—Nilaquisas nehual ca nolanotzalisli, cuaquín hualas se hual quipías niman míac chicahualisli hual nehual amo nicpía. Pampín amo nimonotza pa nimopachus pa nictomilis ilacsames huan pa nictequipanuilis jan nadita. Nehual annimitzcuayatequía ca al. Yihual anmitzcuayatequis ca in Espíritu Santo.
Juan quicuayatequía Jesús
(Mt. 3:13‑17; Lc. 3:21‑22)
In tonalijmes quisac Jesús pin cali itoca Nazaret hual unca pin lalticpan Galilea. Uyac pa atenco hué itoca Jordán, huan nepa Juan quicuayatequic pin atenco hué. 10 Quisac Jesús pin al, huan jan ajnaxcan quitac molapuc chicahuac in cielo (ilhuicac), quitac temujtihualaya in Espíritu Santo chicuenta se huilol huan moquetzac pani yihual. 11 Huan mocaquic ilajtol Dios lajtutica pin cielo (ilhuicac), quijtuaya:
—Tehual tinoxolol. Nimitzlasojla huan nicpía míac paquilisli ca tehual.
Satanás quitilanilía iyolo Jesús
(Mt. 4:1‑11; Lc. 4:1‑13)
12 Cuaquinon jan ajnaxcan in Espíritu quichihualtic pa yahuisquiaya Jesús ca capic amaqui chantiaya. 13 Huan nepa mocahuac cuarenta (ompuhuali) tonalijmes. Nepa cataya Satanás, quinequiaya quitilanilía Jesús iyolo pa quichiasquiaya Jesús len hual quitzacuasquiaya Dios. Noje umpa ca Jesús cataloaya in yulijquimes hual yulilo pa cuajlan. Huan hualaje Dios ilanahuatinijmes in cielo (ilhuicac) huan quitequipanuililoaya.
Jesús quipehualtía itequipanulisli
(Mt. 4:12‑17; Lc. 4:14‑15)
14 Se tonali quitzacuaje Juan Lacuayatequini pin calijtic. In tonali hual quichihuilije inon Juan, Jesús uyac pan lalticpan motocaya Galilea. Quinnotzaya in lacalera, quinmilijtataya Dios ilanahuatilisli hual unca in lamachiltilisli cuali inahuac quinami Dios huelitía. 15 Quijtuaya:
—Axan ajsic in tonali, amo huejcahuas in tonali quiman Dios yahui huelitía. Xicpalacan anmoyolo pa anpehuas anyultías anlaijnamictica quinami Dios quinequi. Xicneltocacan Dios ilamachiltilisli cuali.
Jesús quinnotza nahui micheros
(Mt. 4:18‑22; Lc. 5:1‑11)
16 Umpa panuaya Jesús inahuac in al huejcalan itoca Lago de Galilea. Nepa quinmitac Simón huan icni Andrés, quilastataloaya inminlatzojuini lajco pin al huejcalan. Quintemuloaya michimes pampa yehuanten micheros. 17 Quinmilic Jesús:
—Xichtocacan nehual. Annimitznextilis quinami huil anquintemus lacames quinami axan anquintemúa michimes.
18 Jan ajnaxcan quincahuaje inminlatzojuinijmes, quitocatiaje Jesús.
19 Panuc Jesús nadita huejquita de umpa huan quinmitac Jacobo huan icni Juan, yehuanten ixolomes Zebedeo. Ca oc sequin cataloaya yehuanten pin barquito, quinpantitataloaya inminlatzojuinijmes yehuanten. 20 Jan ajnaxcan quinnotzac Jesús. Cuaquín yehuanten quincajcahuaje pin barquito laijtic inmintajtzin huan ilapalehuinijmes huan quitocatiaje Jesús.
Se lacal hual quipiaya se ijyecal amo cuali
(Lc. 4:31‑37)
21 Ajsije pin cali motocaya Capernaum. Cuaquinon pin tonali hual mosehuilo yehuanten in israelitos hual noje motocalo in judíos, calaquic Jesús pa inmintiopan in judíos, nepa lamaxtiaya. 22 Lamaxtiaya ca chicahualisli quinami se hué. Amo lamaxtiaya yihual quinami yehuanten in ilamaxtinijmes in lajtol. Quimaxtiaya in lajtol hual quineltocalo in judíos quinami quipialo pa quimolancuacuetzilisi Dios. Pampín molapolultiloaya pampa lamaxtiaya yoje Jesús. 23 Huan jan axcan cataya pin tiopan se lacal quipiaya se ijyecal hual quichijtataya catzahuac in lacal pa iyolo. 24 Tzajtzic in se, quilic:
—¿Len ticpía pa tiquitas ca tehuanten, Jesús hual tiquisac pin caltilan Nazaret? ¿Tihualac pa titechlamis? Nicmati aqui tehual. Tehual Dios ilacal chipahuac, Dios mitzlalic pa ticnextis Dios ichipahualisli.
25 Cuaquín Jesús quinotzac chicahuac in ijyecal, quilic:
—¡Amo xinahuati huan xiquisa capa yihual!
26 Cuaquín in ijyecal catzahuac quiyuyucaltic chicahuac in lacal, tzajtzic chicahuac huan quisac pin lacal. 27 Huan umpa moxtin molapolultiloaya míac, moililoaya:
—¿Len inon? ¡Se lamaxtilisli yancuic! ¡Yihual quinnotza in ijyecames, quichía quinami se hué hual quipía chicahualisli! ¡Huan quineltocalo!
28 Jan ajnaxcan moxtin quipuhualoaya pa mochi in lali Galilea in hual quichihuilic Jesús.
Jesús quipajtía inantzin isihua Pedro
(Mt. 8:14‑15; Lc. 4:38‑39)
29 Cuaquín quisaje pin tiopan. Umpa mohuicac Jesús, huan ca yihual uyaje Jacobo huan Juan. Uyaje pa inminchan Simón huan Andrés. 30 Huan inantzin isihua Simón lastataya pa ilapexli, quipiaya totonalisli. Jan ajnaxcan quilamachiltije Jesús pampa cataya cocoxqui yihual. 31 Cuaquín ajsitíac capa yihual Jesús, quiquitzquic imajma, cajcoquic pin lapexli, quiquetzac. Yoje pajtic in sihual, yajmo quipiaya totonalisli. Cuaquín quinlacualtiaya.
Calaquic in tonali, quinpajtía míac
(Mt. 8:16‑17; Lc. 4:40‑41)
32 Calaquic in tonali, huan layuajtitataya. Quihualiquilije Jesús moxtin in cocoxquimes huan yehuanten hual quinpialoaya ijyecames amo cuajcuali. 33 Huan moxtin motojpehuaje pa in cali ilalapujquil. 34 Quinpajtic Jesús míac hual mococuloaya ca míac cocolisli. Quinquixtiliaya yehuanten míac ijyecames amo cuajcuali. Ma yoje, amo quinmacahuiltic Jesús pa lajtulosquiaya in ijyecames pampa quimatiloaya aqui yihual.
Jesús lanoztinemi pan lalticpan Galilea
(Lc. 4:42‑44)
35 Pa cualcan quiman ayamo lanestihualaya huan cataya laticumac, moquetzac Jesús. Quisac pa quiahuac in caltilan, uyac capa amaqui cataya, nepa huan Dios lajtuloaya. 36 Simón ca oc sequin hual cataloaya ca yihual uyaje quitemuje. 37 Quitaje, quinmilije:
—Moxtin mitztemujticate.
38 Jesús quinmilic:
—Ma tiacan pa oc sequin caltilan pa nilanoztinemis. Umpa noje niquinmilis Dios ilamachiltilisli. Pampa inon niquisac pin cali.
39 Yoje quinmilijtinemiaya Dios ilamachiltilisli pa in judíos inmintiopajmes pa mochi in lalticpan Galilea. Noje quinquixtiliaya ijyecames amo cuajcuali hual quinquitzquiloaya lacames.
Jesús quipajtía se hual palantica ipan inacal icuerpo
(Mt. 8:1‑4; Lc. 5:12‑16)
40 Ajsic capa Jesús se lacal, quilajlanic pa quicnilisquiaya huan pa quipajtisquiaya. Quipiaya in icocolisli icuilaxli itoca lepra. Quimolancuacuetzilic Jesús, quilic:
—Sinda ticnequi, huil tichpajtis.
41 Jesús quicnilic cualantica pampa quipiaya in cocolisli huan quimatocac ca imajma, quilic:
—Nicnequi pa tipajtis. Xipajti.
42 Jan ajnaxcan yajmo nesic icocolisli in lacal, yoje pajtic. 43 Cuaquinon Jesús quinahuatic ca míac chicahualisli huan quitilanic pa iojli yihual, quilijtataya:
44 —Xiquita. Ximoiztía pa camo tiquilis amaqui nindeno. Jan xía ximonextili in tiopista. Axcan tichipahuac. Xiquihuica pa in tiopan in huendi hual quinahuatic Moisés pa quimacas aqui yes hual quipiaya in cocolisli huan pajtic. Yoje lacames quimatisi pampa tipajtic tel.
45 Ma yoje, quisac in lacal huan pehuac quinpuhuilic moxtin len quipanuc yihual. Pampín Jesús yajmo huil calaquiaya pan se caltilan sinda lacames quimatiloaya yihual cataya nepa. Yoje mocahuaya pa quiahuac capa amaqui chantiaya. Huan yahuiloaya quitalo lacames, quisaloaya pa mochi caltilan cajcapa.