3
In lacal hual quipiaya se ima huaquic
(Mt. 12:9‑14; Lc. 6:6‑11)
Oc sejpa calaquic Jesús calijtic pa inmintiopan in judíos. Nepa cataya se lacal quipiaya se ima huaquic. Quinapachiloaya Jesús in lacames nepa pa quitasi sinda lapajtisquiaya pan tonali quiman mosehuilo pampa quinequiloaya motexpahuilo ca yihual. Cuaquín Jesús quinotzac in lacal, quilic:
—Xihuá, ximoquetza lajco ca tehuanten capa ticate.
Jesús quinlajlanic, quinmilic:
—¿Calía unca cuali? ¿Unca cuali sinda ticchihualo cuali pan in tonali capa timosehuilo? ¿Unca cuali sinda ticchihualo amo cuali? ¿Unca cuali sinda quipalehuilo pa yulis se lacal? ¿Unca cuali sinda quimictilo?
Yehuanten amo nahuatije. Quicocuc iyolo Jesús, quinmitac cualantataya pampa amo quinequiloaya quimatilo. Cuaquín quilic in lacal:
—Xicxilani momajma.
Quixilanic huan pajtic imajma. Cuaquín quisaje in fariseos huan jan ajnaxcan ca yehuanten hual quitocaloaya Herodes laquetzaje. Quinequiloaya quimatilo quinami huil quimomictiluililosquiaya Jesús.
Míac quitocalo Jesús huan ajsilo pa itenco in al huejcalan
Quisac Jesús pa in al huejcalan pin lalticpan Galilea. Quitocaje míac yehuanten hual chantiloaya pa Galilea. Noje hualaje míac hual chantiloaya pin lalticpan Judea huan pin caltilan hué Jerusalén huan pin lalticpan Idumea. Noje hualaje quistataloaya pa yoje itenco (analco) in atenco hué Jordán huan pa in lali itejtenco in caltilan hué Tiro huan in caltilan hué Sidón. Yaje quitaje Jesús quiman quimatije pampa quinchihuaya innojen lachihualisli. Pampa inon Jesús quinmilic imonextilinijmes pa quipiasi lalalili se barquito capa yihual pa huil calaquis, pampa cuajnesi in míac lacalera yahuiloaya quitojpehualo. 10 Quinpajtic míac hual cataloaya ca yehuanten. Pampín mochi cocoxquimes motojpejtiahuiloaya pa quimatocalosquiaya. 11 Huan quiman in ijyecames amo cuajcuali quitaloaya Jesús, cuaquín quinmayahuiloaya ilaixpan yihual in lacames hual quinpiaje laijtic yehuanten, tzajtziloaya, quilije:
—¡Tehual tiꞌixolol Dios!
12 Huan yihual quinmajuac chicahuac pa camo quijtusi aqui yihual.
Jesús quinlajtultía doce (majlaclihuanome) imonextilinijmes
(Mt. 10:1‑4; Lc. 6:12‑16)
13 Panuc inon, Jesús panquisac pin pani, quinnotzac yehuanten hual quinequiaya quinlajtulti. Yehuanten moxiluje ca in lacalera, ajsitihualaje capa yihual. 14 Quinlajtultic doce (majlaclihuanome) ca yehuanten pa cayasi ca yihual. Yahuiaya quintilani pa quinmilijtinemisi lacames ilamachiltilisli. 15 Noje quinmacac lahueliltilisli pa huil quinpajtisi yehuanten huan pa huil quinquixtilisi ijyecames amo cuajcuali. 16 Quinlajtultic doce lacames. Se yec Simón hual noje quitocayaltic Pedro. 17 Oc sequin yeje Jacobo huan icni Juan, yehuanten ixolomes Zebedeo. Jesús quintocayaltic yehuanten Boanerges. Inon quinequi quijtúa pampa yehuanten cataloaya lacames quinami comunilisli. 18 In oc sequin cataloaya Andrés huan Felipe huan Bartolomé huan Mateo huan Tomás huan Jacobo ixolol Alfeo, huan Tadeo huan Simón hual yec se ca in lanechiculisli motocaya cananistas. 19 Huan noje quilajtultic Judas Iscariote hual se tonali yahuiaya quitemaca Jesús ca yehuanten hual yahuiloaya quimictilo.
Jesús laquetza inminahuac yehuanten hual quihuejuecaltía in Espíritu Santo
(Mt. 12:22‑32; Lc. 11:14‑23; 12:10)
Cuaquinon ca imonextilinijmes calaquije pan se cali. 20 Oc sejpa monechicuje míac lacalera huan pampín amo huil quicualoaya nadita Jesús huan imonextilinijmes. 21 Huan quiman quicaquije yehuanten hual iyaxca Jesús, quisaje pa quisehuiltisi, pampa quijtuloaya:
—Axan mopoluc ilaijnamiquilisli.
22 Sequin ca in lamaxtinijmes hualaje, quisaje pin caltilan hué Jerusalén, quijtuloaya:
—Quipía laijtic yihual in ijyecal itoca Beelzebú. Yihual inminhué in ijyecames amo cuajcuali. Ca ilahueliltilisli Beelzebú quinquixtilía lacames in ijyecames hual quinpialo laijtic yehuanten.
23 Cuaquinon Jesús quinnotzac, quinlaquetzilic se lapuhualisli calica yehuanten quimatilosquiaya cuali len quinequiaya quijtu, quinmilic:
—¿Quinami huil yihual Satanás moquixtía pa quiahuac sinda unca laijtic se? 24 Sinda momijmictitinemilo in lacames pa se lali, cuaquín ilahueliltilisli in lali amo huejcahuas. 25 Huan sinda yehuanten hual chantilo pan se cali moxilulo cualanticate huan mocualantitinemilo, cuaquín yajmo quiman monechicusi pa chantisi pan in se cali. 26 Huan jan yoje, sinda Satanás huan iijyecames mocualantitinemilo huan yoje moxilulo, cuaquín yajmo huil huejcahuas Satanás, lamis ilahueliltilisli.
27 ’Amaqui huil calaqui icali se lacal chicác pa quixtequilis len quipía sinda ayamo quilpic in lacal chicác. Cuaquín, quiman unca lailpili, huil calaqui pa quiquixtilis mochi hual cayas calijtic.
28 ’Annimitzilía neli, Dios quinpujpuhuilis in lacames mochi in laijlaculisli huan mochi inminlahuejuecaltilisli hual quijtulo. 29 Ma yoje, Dios amo quiman quipujpuhuas aqui hual quihuejuecaltía in Espíritu Santo. Huejcahuas pa yes in laijlaculisli, amo quiman lamis.
30 Quinmilic Jesús inon pampa in lamaxtinijmes quijtuloaya:
—Yihual quipía ijyecal catzahuac.
¿Aqui inantzin huan icnían Jesús?
(Mt. 12:46‑50; Lc. 8:19‑21)
31 Cuaquinon hualaje inantzin huan icnían, mocahuaje pa quiahuac, quitilanije lajtol pa quilisi Jesús pampa quinequiloaya quitalo yehuanten. 32 Yehuanten hual molalijtataloaya inahuac Jesús quilije:
—Monantzin huan mocnían umpa cate pa quiahuac mitztemujticate pa mitzitasi.
33 Jesús quinnanquilic:
—¿Aqui nonantzin? ¿Aquinojen nocnían?
34 Quinmitac yehuanten hual molaliloaya quiyahualujtataloaya, quijtuc:
—Nican cate nonantzin huan nocnían. 35 Aqui hual quichías quinami quinequi Dios, yihual nocni lacal huan nocni sihual huan nonantzin.