4
Jesús quinmilía lapuhualisli pa quinmaxtis inahuac in lacal hual quixintía latocli
(Mt. 13:1‑9; Lc. 8:4‑8)
Oc sejpa pehuac lamaxtic Jesús pa itenco in al huejcalan, huan hualaje quitaje míac lacalera. Pampín calaquic pan se barquito pani pin al huejcalan. Nepa molalic, huan mocahuaje in lacalera pa itenco in al huejcalan. Quinmaxtiaya míac pan ipampa lapuhualisli hual quinlatiliaya ilamaxtilisli, huan amo ca lajtol calica huil quimatiloaya len quinequiaya quijtu. Quinmaxtiaya quinmilijtataya:
—Xilacaquican: Se lacal quisac pa quixinis latocli. Laxintíac, laxintíac huan sequin latocli huetzije ipan itenco in ojli. Hualaje in tutomes, quicuaje. Oc sequin latocli huetzije pan tixcaltilan capa amo cataya lali telahuac. Innojen huejcahuac jan nadita huan ixuaje pampa amo cataya lali telahuac. Quisac in tonali, quinhuactic in pacholimes pampa amo quipialoaya lalhuayol. Oc sequin pan huiztilan huetzije. Moscaltije in huizli, quinmictije in pacholimes, yoje amo laquije in latocli. Oc sequin latocli huetzije ipan lali cuali. Ixuaje, moscaltije, quilalije ilaquilyo. Sequin latocli quilalije treinta (sempuhualihuanmajlacli) ca mochi sejse latocli, oc sequin sesenta (yepuhuali) ca mochi sejse latocli, oc sequin cien (macuilipuhuali).
Cuaquinon Jesús quinmilic:
—Aqui quipía inacas, ma quicaqui.
¿Leca quinmaxtía ca lapuhualisli?
(Mt. 13:10‑17; Lc. 8:9‑10)
10 Lamic quinmaxtic yoje, mocahuac Jesús ihuían. Cuaquinon yehuanten hual mocahuaje capa yihual quilajlanije, quilije:
—¿Len quinequi quijtúa in lapuhualisli calica tilamaxtiaya?
11 Quinmilic:
—Amhuanten anmitzmachiltitica Dios len oc sequin amo quimatilo. Anmitzmachiltitica quinami yihual huelitía pan mochi lalticpan. Huan yehuanten hual amo cate ca tehuanten, yihual quinmachiltía mochi pan ipampa lapuhualisli hual quinlatilía ilamaxtilisli, pa yoje 12 mas que lachiasi, amo quitasi. Huan yoje, mas que lacaquisi, amo quimatisi len quinequi quijtúa. Inon quinpanúa pa yoje amo mopalasi yehuanten pa inminyolo huan pa yoje Dios amo quinpujpuhuilis inminlaijlaculisli.
Jesús quinmilía len quinequi quijtúa ilapuhualisli
(Mt. 13:18‑23; Lc. 8:11‑15)
13 Huan quinmilic:
—¿Amo anquimati len quinequi quijtúa in lapuhualisli? Cuaquín ¿quinami anquimatis len quinequilo quijtulo mochi lapuhualisli? 14 In lacal hual laxintíac, yihual quinami se hual quinmilía Dios ilamachiltilisli. 15 Sequin lacames cate quinami in latocli hual huetzije inahuac in ojli. Quicaquilo Dios ilamachiltilisli, jan ajnaxcan huala Satanás, quinmijcuanilía in lacames Dios ilamachiltilisli hual quixinic in lacal pa inminyolo yehuanten. 16 Oc sequin cate quinami in latocli hual quixintíac pin tixcaltilan. Quicaquilo in lajtol, pehualo quineltocalo ca paquilisli. 17 Ma yoje, Dios ilajtol amo calaquic cuali pa inminyolo yehuanten huan pampín amo huejcahualo pa quineltocasi. Huan yojque jan ajnaxcan in tonali hual quinpanulo lacocoltilisli huan quiman quintojtocalo in lacames pampa quineltocalo Dios ilamachiltilisli cuali, cuaquín yajmo quinequilo quineltocalo. Cate quinami in pacholimes hual amo quipialo lalhuayol, huejcahualo je nadita san. 18 In latocli hual cataya laxinili pin huiztilan, in quinami aquinojen noje quicaquilo Dios ilanahuatilisli. 19 Ma yoje, amo mocahualo pa quijnamiquisi in míac hual cate pin lalticpan hual quinequilo canalo. Canalo tomin calica mocuajcuamanalo, mocuhuilijticate inon hual quinchihuilía amo cuali. Quinequilo míac len yes huan yoje mochi inon quinmijlacúa lacames pa inminyolo. Quinequilo quilcahualo Dios ilajtol, huan mochihualo quinami cuahuimes hual amo laquilo. Dios ilajtol amo quinpalehuía. 20 Huan in latocli hual cataya laxinili pan lali cuali, inon quinami yehuanten hual quicaquilo in lamachiltilisli cuali huan quineltocalo. Cuaquinon Dios ilamachiltilisli quinchihualtía cuali. Yulilo quichijticate quinami Dios quinequi, sequin niman míac, oc sequin amo yoje míac, cate quinami latocli, sequin quilaquiltilo treinta latocli pan se miahuil, sequin sesenta pan se miahuil huan sequin cien latocli pan se miahuil.
Mochi hual lalatili moitasi
(Lc. 8:16‑18)
21 Noje quinmilic:
—¿Cuajnesi quihualicalo se tapalquita calica lahuilo pa quilalisi itzindan se tapalcal o itzindan se lapexli? ¿Amo quilalilo capa quinlahuis moxtin? 22 Yoje, len yes hual unca lalatili, unca yoje pa moitilis se tonali. Huan len yes hual amaqui quimati, unca yoje pa yoje se tonali quimatisi. 23 Aqui quipía inacas pa lacaquis, ma lacaqui.
24 Noje quinmilic:
—Xiquijnamictiacan inon hual anquicaqui. San quinami anlaijnamictía, yoje anquimatis inon hual quinequi quijtúa. Huan yoje, jan quinami anquimaca, san yoje anyahui anquipía. Huan anyahui anquipía míac hual amo anpehuac anquipíac amhuanten hual anlacaqui cuali. 25 Aqui quipía, yihual yahui cana míac hual ayamo quipiaya. Aqui amo quipía, yihual quiquixtilisi in nadita hual quipía.
Jesús lamaxtía ca ilapuhualisli quinami ixua in latocli
26 Noje quijtuaya:
—Yoje unca quinami huelitía Dios. Unca quinami se lacal hual quixini latocli. 27 Quiman unca laxinili, in lacal cochi pa layúa, moqueztinemi semilhuil. Ixuatía in latocli huan moscaltitía huan amo quimati in lacal quinami mochía. 28 Mochía pan ipampa in lali ihuían. Pehua ca nesi isacayo, cuaquín in miahuil, huan umpa monextilo in latocli pin miahuil. 29 Cuaquín cate yujyucsic in latocli, huan quisalo in lacames pa quitequisi, pampa ajsic in tonali pa lapixcasi.
Jesús lamaxtía ca ilapuhualisli ilatocli mostaza
(Mt. 13:31‑32; Lc. 13:18‑19)
30 Noje Jesús quijtuc:
—¿Quinami len huil tiquijtulo in unca quinami Dios huelitía? ¿Len lajtomes tiquijtusi pa ticnextilisi quinami unca? 31 Unca quinami se latocli mostaza. Quitocalo pin lali in niman tipichin ca mochi latocli hual quitocalo pin lalticpan. 32 Ma yoje, quiman unca latocali, ixua huan moscaltía hué quinami amo cate yoje huejué in oc sequin pacholimes. Itzmolinía, itzmolinía huan in tutomes huil quinchihualo inminchan pa ilasehuán (ilasehuayan) in laitzmolinilisli.
Nican quijtúa quinami Jesús quitequipanuaya lapuhualisli quiman lamaxtiaya
(Mt. 13:34‑35)
33 Huan quinmilic Jesús ilamaxtilisli ca míac lapuhualisli quinami innojen. Quinmilic ilamaxtilisli quinami huil quicaquije. 34 Amo quinmilic nindeno sinda amo quinmilic ca lapuhualisli calica quinlatilic ilamaxtilisli, jan yoje quinmilic. Ma yoje quiman cataya ihuían ca imonextilinijmes, quinmilic len quinequiloaya quijtulo mochi ilapuhualisli.
Jesús quinmilía pa mocahuasi in ijyecal huan in al huejcalan
(Mt. 8:23‑27; Lc. 8:22‑25)
35 In tonali nepa quiman layuajtitataya, Jesús quinmilic:
—Ma ticpanahuican in al huejcalan ca yoje itenco.
36 Cuaquinon yehuanten quinmilije pa mohuicasi in míac lacalera huan imonextilinijmes Jesús quihuicaje pin barquito capa cataya. Noje ca yehuanten inminbarquito uyaje oc sequin barquitos. 37 Umpa ca se nadita pehuac ijyecac chicahuac. Majcoquiaya in al huan calaquiaya pin barquito, huan yoje tentataya ca al. 38 Huan Jesús coxtataya pin barquito itenco, mocuajtontitataya ca se xotopa yamanquil. Yehuanten quejxiltije, quitzajtzilije:
—¡Lamaxtini! ¿Amo timomajtía pampa tipolejticate?
39 Cuaquinon ejsac, moquetzac, cajuac in ijyecal huan quilic in al huejcalan:
—¡Ximocahua, ximosehui!
Huan mosehuic in ijyecal, in al yajmo majcoquiaya. 40 Cuaquín Jesús quinmilic:
—¿Leca anquimacajsía? ¿Ayamo anquilalía laneltocalisli ca nehual?
41 Momajtiloaya yehuanten míac, moilijtataloaya se huan oc se:
—¿Aqui yes in lacal hual quineltocalo in ijyecal huan in al huejcalan?