5
Jesús quiquixtilía míac ijyecames se lacal pin lali Gadara
(Mt. 8:28‑34; Lc. 8:26‑39)
Ajsije ca yoje itenco (analco) in al huejcalan pa in lali itocac Gadara. Quisac Jesús pin barquito laijtic. Hualac capa yihual quistihualaya se lacal capa quinlalpachulo mijquimes, quinamictihualac Jesús in lacal quipixtataya ijyecal amo cuali. Chantiaya in lacal pin ostumes (cuevas) capa quinlalpachulo mijquimes. Amaqui huil quilpiaya, quema, amo huil quilpiloaya ca teposli. Pan míac tonalijmes quilpinijme ca teposli pa icxihuajmes huan ca teposli pa imajmajuan. Ma yoje yihual quipostequini sequin teposlimes huan quicojcotonani oc sequin teposlimes huan moxtin momajtiloaya pa quiquitzquilosquiaya. Amo mocahuaya pa tzajtzitinemisquiaya ca semilhuil huan ca layúa pin tepetzindis (lomas) huan capa quinlalpachuje in mijquimes. Noje motecuatinemiaya ca tixcalimes. Quitac pa huejquita Jesús, molalujtihualac, quimolancuacuetzilic, tzajtzic chicahuac. Huan quilic:
—¿Len ticpía ca nehual, Jesús, tel ixól Dios in niman hué? ¡Nimitzilía pa tichilis ilaixpan Dios pampa amo tichcocoltis!
Quilic inon pampa Jesús quilic:
—¡Ijyecal, xiquisa laijtic in lacal!
Jesús quilajlanic, quilic:
—¿Quinami timotoca?
Quinanquilic:
—Cate míac notocajmes pampa ticate míac ijyecames.
10 In lacal quitemachic Jesús míac pa camo quitilanis pa quiahuac in lali. 11 Umpa cataya se lanechiculisli ca míac coyamimes (cuchis) lacuajtataloaya pa itepotzcon se loma (tepetzindi). 12 Huan quitemachije in ijyecames Jesús, quilije:
—Xitechtilani pin coyamimes, ma ticalaquican laijtic yehuanten.
13 Cuaquinon Jesús quinmacahuiltic huan quistiaje in ijyecames laijtic in lacal. Calaquije ca laijtic in coyamimes, cataloaya quinami dos mil (macuilitzondi). Cuaquín yehuanten molasaje pa temuán (temuayan) pa itepotzcon in loma, molasaje pin al huejcalan, moatoctije.
14 Yehuanten hual quinmitaloaya in coyamimes choluje huan quinlamachiltije yehuanten pin caltilan huan pa itenco in caltilan len panuc. Pampín quistihualaje moxtin pa quitasi len panuc. 15 Ajsije capa Jesús, quitaje in lacal hual quiquitzquinijme in ijyecames. Nepa molalijtataya huan axan cataya lalaquentili. Quipiaya noje mochi ilaijnamiquilisli cuali. Pampín yehuanten hual chantiloaya pin caltilan momajmajtije. 16 Huan aquinojen quitaje len quipanuc in lacal hual quiquitzquinijme in ijyecames quinpuhuilije yehuanten quinami cataya, quinpuhuilije len quinpanuc in coyamimes. 17 Cuaquinon pehuaje quitemachije Jesús míac pa yihual mohuicas pa inminlali.
18 Yoje calaquic Jesús pin barquito. Huan in lacal hual quiquitzquinijme in ijyecames quitemachic ca iyolo pa Jesús quihuicasquiaya ca yihual. 19 Ma yoje, Jesús amo quimacahuiltic. Quilic:
—Xía pa mochan huan mocnían pa oc sequin calimes, xiquinpuhuili quinami in Tata mijchihuilic míac hual huejué, huan quinami yihual mitzicnilic.
20 Cuaquín uyac in lacal, pehuac lapuhuac pin lali capa cataloaya in Majlacli Cajcaltilan (Diez Pueblos). Quinlaquetziliaya moxtin lacames mochi hual Jesús quichihuilic. Huan moxtin molapolultije.
Ixolol muachita Jairo huan in sihual hual quimatocac inahuas Jesús
(Mt. 9:18‑26; Lc. 8:40‑56)
21 Huan Jesús mocuepac oc sejpa pin barquito ca yoje (analco) in al huejcalan, ca imonextilinijmes mocuepac. Ajsije umpa, monechicuje míac lacames huan sihuames capa yihual cataya pa itenco in al huejcalan. 22 Cuaquinon hualac ca yihual se lacal motocaya Jairo, yihual se hué pa in tiopan. Quitac Jesús, quimolancuacuetzilic capa icxían. 23 Quitemachiaya míac, quilic:
—Noxól muachita axan mictía. Xihuá, xiquinlali momajma pan capa yihual pa pajtis huan yulis.
24 Ca Jairo uyac, huan quitocaloaya Jesús míac lacalera, quitojpejtiahuiloaya. 25 Huan cataya nepa se sihual cocoxqui, mococuni ca eslera hual quisaya pa icuerpo, quipiaya doce xixihuil. 26 Panuc míac lacocoltilisli ca len quichihuilije míac lapajtinijmes. Quilamic mochi itomin huan amo quipalehuic nindeno, amo pajtic san nadita. Jan yoje mococujtiahuiaya míac, amo yoje cataya quiman pehuac mococuc. 27 Huan quimatic len quijtutinemiloaya quinami huil lapajtiaya Jesús. Pampín hualac ca in lacalera, ajsic itepotzcon Jesús, quimatoquilic inahuas. 28 Inon quichíac pampa quijtuaya laijtic yihual: “Sinda nicmatoquilis jan inahuas san, cuaquín nipajtis.” 29 Huan jan ajnaxcan mosehuic iquisalisli eslera. Quimatic laijtic icuerpo pampa axan pajtic. 30 Jesús jan ajnaxcan quimatic laijtic yihual pampa quisac pa yihual oc sejpa ilahueliltilisli pa lapajtis. Momalinac, quinmitac in míac lacalera, quinmilic:
—¿Aqui nechmatocac?
31 Imonextilinijmes quilije:
—¿Leca tilajlanic: “Aqui nechmatocac”? Tiquiztica quinami in míac lacalera ajsitialo monahuac.
32 Ma yoje, yihual mocahuac lachixtataya cajcapa pa quitas aqui quichihuilic inon. 33 Cuaquín in sihual momajtic yuyucatataya. Huan quinami quimatic len panuc laijtic icuerpo, hualac, quimolancuacuetzilic ilaixpan Jesús, quilic mochi in hual quipanuc. 34 Huan Jesús quilic:
—Nito, axan tipajtic pampa ticlalic molaneltocalisli ca nehual. Ximohuica axan ca paquilisli huan ma yajmo mitzcocúa mococolisli.
35 Ayamo lamiaya lajtu Jesús, huan hualaje yehuanten hual cataloaya pa ichan ihué in tiopan. Quilije:
—Lamic polehuic moxolol, ¿pa len ticmaca tequil in lamaxtini?
36 Quicaquic Jesús in hual quilije, huan quilic ihué in tiopan:
—Amo ximomajti, xiclali laneltocalisli ca nehual san.
37 Huan amo quinmacahuiltic moxtin pa yalosquiaya ca yihual, jan Pedro huan Jacobo huan Juan icni Jacobo, yehuanten san. 38 Ajsije pa ichan in hué lacal. Quitac Jesús quinami quichihualoaya míac xahuanilisli, chocatataloaya huan tzajtzitataloaya. 39 Calaquic huan quinmilic:
—¿Leca anchocatica? Huan ¿leca anxahuantica? Amo polehuic in muachita, jan coxtica.
40 Yehuanten quihuitzquilije san. Cuaquinon Jesús quinquixtic moxtin pa quiahuac. Quinhuicac itajtzin huan inantzin huan yehuanten hual ca yihual hualaloaya, calaquije capa cataya in muachita (ichpocal o piltondi). 41 Quiquitzquic imajma in muachita, quilic ca ilajtol:
—Talita, cumi —hual quinequi quijtúa: Muachita, nimitzilía, ximoquetza.
42 Jan ajnaxcan in muachita hual quipiaya doce xixihuil moquetzac, huan pehuac nejnemic. Pampa inon molapolultiloaya míac yehuanten. 43 Ma yoje, quinmilic Jesús chicahuac:
—Amo xicmachiltican amaqui len panuc.
Quinmilic noje pa quilacualtilosquiaya.