6
Jesús pin caltilan (pueblo) Nazaret
(Mt. 13:53‑58; Lc. 4:16‑30)
Mohuicac Jesús umpa, mocuepac pa ilali capa moscaltic, uyac ca imonextilinijmes. In tonali hual mosehuilo in judíos pehuac lamaxtic pa inmintiopan, huan in míac hual quicactataloaya mocahualoaya moizticate, moilije:
—¿Capa monextilic in se mochi in hual techilijtica? ¿Len in lajmatilisli hual quipía? Huan quinchía innojen hual techlapolultilo. ¿Amo in se in carpintero, amo yihual ixól María, huan amo icnían Jacobo huan José huan Judas huan Simón? Quema, yihual. Huan icnían sihuames, yehuanten cate nican ca tehuanten.
Huan quixijxicuje, cualanije ca yihual. Huan Jesús quinmilic:
—Lacames quimatilo momajtilo ilaixpan se ilajtuni Dios. Jan yehuanten san pa ilali huan icnían pa oc sequin calimes huan yehuanten pa ichan, innojen amo quipililo lamajtilisli ilaixpan.
Huan nepa amo huil quichíac len hual lanextilisquiaya quinami yihual quipía Dios ilahueliltilisli. Jan quinlalilic imajmajuan pan sequin naditas cocoxquimes huan quinpajtic. Huan molapolultiaya Jesús pampa yehuanten amo quinequiloaya quineltocalo yihual.
Jesús quintilanía imonextilinijmes pa quinmilisi in judíos ilajtol
(Mt. 10:5‑15; Lc. 9:1‑6)
Huan quisac nepa Nazaret, yajtiahuiaya pan sequin caltilan tijtipichin amo huejca, nejnepa lamaxtiaya. Cuaquín quinnotzac in doce imonextilinijmes ca yihual huan pehuac quintilanic pa yahuilosquiaya ojꞌome. Quinmacac lahueliltilisli pa quinquixtilisi lacames huan sihuames ijyecames amo cuajcuali. Quinnahuatic pa camo quihuicalosquiaya nindeno pa ojli, jan se cuajtzindi san pa mopalehuisi pa nejnemisi. Huan amo quinmacahuiltic pa quihuicalosquiaya xotopa huan len quicualosquiaya huan tomin pa inminpaxajmes. Noje quinmilic pa molalililosquiaya jan lacsames san, huan quinmilic pa molaquentilosquiaya ca in tzotzomajli calica mojmosta molaquentiloaya huan ca se cotón san. 10 Quinmilic:
—Capa yes ancalaquis se cali, nepa xicayacan pa mochi tonalijmes ancayas pin caltilan. 11 Sinda yehuanten pin caltilan amo anmitznamiquisi huan amo quinequisi anmitzcaquisi, cuaquín in tonali anquisas umpa, ximotzejtzeluilican in lalpotocli hual unca pa anmolacsames. Yoje quimatisi quinami quichihuilijticate Dios len amo cuali. Annimitzilía neli, pa in tonali Dios quintilanis iyampa yihual yehuanten pin lalticpan, yehuanten pa in caltilan yalo panulo míac lacocoltilisli. Amo yoje míac panusi lacocoltilisli yehuanten de in caltilan Sodoma huan in caltilan Gomorra.
12 Yoje quisaje in doce imonextilinijmes quinmililoaya in judíos Jesús ilamachiltilisli pa quipalasi inminyolo pa yulisi quinami Dios quinequi. 13 Noje quinquixtililoaya yehuanten míac ijyecames amo cuajcuali, quinxahuililoaya míac cocoxquimes ca chahuac huan quinpajtiloaya.
Quimictilo Juan Lacuayatequini
(Mt. 14:1‑12; Lc. 9:7‑9)
14 In hué itocac Herodes quimatic len quichihuaya Jesús, pampa moxtin molaquetzililoaya inahuac yihual. Sequin quijtuloaya Jesús cataya Juan Lacuayatequini hual mocuepac yulic mas que quimictije. 15 Oc sequin quijtuloaya:
—Yihual Elías, hual yec ilajtuni Dios pa yina.
Huan oc sequin quijtuloaya:
—Yihual se ca ilajtunijmes Dios hual yulinijme pa yina.
16 Quiman quicaquiaya inon Herodes, quijtuc:
—In se unca Juan. Nilatilanic pa quicotonilisi iquixlan. Unca yihual hual axan yuli oc sejpa, quisac pa capa cate in mijquimes.
17 Yoje quijtuc Herodes pampa quinpíac sequin mesli, yihual latilanic pa quiquitzquilosquiaya Juan pa quicalactilosquiaya pin calijtic. 18 Inon cataya pampa Juan sejpa huan oc sejpa quilic Herodes:
—Dios ilajtol quijtúa pampa amo unca moyaxca pa ticanas isihua mocni.
Juan quilic inon pampa Herodes canac Herodías hual yec isihua Felipe huan Felipe yec icni Herodes.
19 Huan Herodías amo mocahuac cualanic ca Juan. Quinequiaya quimicti, huan amo huil. 20 Amo huil quimictic pampa Herodes quimatiaya momajti ilaixpan Juan. Quimatiaya pampa Juan yec lacal cuali hual quipiaya iyolo chipahuac. Pampa inon Herodes amo quimacahuiltiaya pa Herodías quichihuilisquiaya nindeno Juan. Herodes quicaquic quilaquetzilic Juan Dios ilajtol, huan mas que quimacajsiaya in hual quiliaya Juan, ma yoje quixtocaya quicaqui.
21 Cuaquinon, ajsic se tonali quiman Herodías quitac quinami quimomictiluilisquiaya Juan. Pan in tonali quichijtataloaya ilhuil (fiesta) pampa in tonali monamiquic ca in tonali hual lacatic Herodes. Herodes quinnotzac pa lacuasi in huejueyenten huan in laicananijmes huan mochi yehuanten huejueyenten pin lalticpan Galilea. 22 Lacuajtataloaya, calaquic Herodías ixolol sihual, pehuac mijtotic. Yoje quinmacac paquilisli Herodes huan yehuanten hual ca yihual cataloaya. Pampa in, Herodes quilic in sihual:
—Xichtemachi len ticnequis huan nel nimitzmacas.
23 Quilic inon ca lajtol hual amo mopala, quilic:
—Len yes tichtemachis nimitzmacas, quema, sinda tichtemachis lajco in lali capa nihuelitía.
24 Quisac in sihual yancuic, quilic inantzin:
—¿Len nictemachis?
Huan inantzin quinanquilic:
—Itzontecon Juan Lacuayatequini.
25 Mocuectiquisac in sihual yancuic capa cataya Herodes, quilic:
—Nicnequi pa tichmacas jan ajnaxcan itzontecon Juan Lacuayatequini pan se tapalcal xalapa.
26 Cuaquinon quicocuc iyolo in hué. Ma yoje, amo quinequiaya quipala in lajtol hual yihual quilic, pampa quijtuc ca lajtol hual amo mopala, huan quicaquije yehuanten hual nepa cataloaya ca yihual. 27 Yoje, quitilanic se guache quilijtataya pa quihualiquilis Juan itzontecon. 28 Uyac in guache pa in calijtic capa cataya Juan, quicotonilic iquixlan, quihualicac itzontecon Juan pan se tapalcal xalapa. Quimacac in sihual yancuic, huan yihual quihuiquilic inantzin.
29 Quimatije inon imonextilinijmes Juan, uyaje canaje icuerpo (inacayo), quilalpachuje.
Jesús quinlacualtía macuili mil lacames
(Mt. 14:13‑21; Lc. 9:10‑17; Jn. 6:1‑14)
30 Yehuanten doce imonextilinijmes Jesús monechicuje oc sejpa capa cataya Jesús, quilije mochi hual quichihuaje. Quilije noje len quinmaxtije yehuanten pa innojen míac caltilan. 31 Cuaquín Jesús quinmilic:
—Ma tiacan tohuían pa lajcotiyan capa amaqui unca, nepa timosehuisi je tipichin.
Inon quinmilic pampa yahuiloaya huan hualaloaya míac lacames huan sihuames. Pampín amo huil lacuaje Jesús huan imonextilinijmes. 32 Yoje uyaje ca se barquito ca capic amaqui cataya. 33 Ma yoje, míac quinmitaje quiman uyaje yehuanten, huan quinmiximatije Jesús huan in doce imonextilinijmes. Pampín quisaje pa mochi caltilan, molalujtiaje ca umpic, ajsije quiman ayamo ajsic Jesús. 34 Cuaquinon, ajsic Jesús, quisac laijtic in barquito, quinmitac míac lacalera. Huan quinpiliaya laicnililisli yehuanten pampa cataloaya quinami borregos hual amaqui quinmiztataya. Cuaquín pehuaya quinmaxti míac. 35 Quiman tiolactic, hualaje imonextilinijmes capa yihual, quilije:
—Axan tiolactic, ca niquic amaqui chanti. 36 Xiquintilani pa yasi pa innojen caltilan itenco nican huan pin caltilan tijtipichin pa mocuhuilisi len quicuasi.
37 Yihual quinnanquilic:
—Amhuanten xiquinlacualtican.
Quinanquilije:
—¿Tiasi tijcuhuasi pan ca ome cientos denarios tomin pa tiquinlacualtisi?
38 Jesús quinlajlanic:
—¿Quichi panes anquinpía? Xiacan xiquitacan.
Quimatije quichi, cuaquín quilije:
—Macuili, huan ome michimes.
39 Cuaquinon quinmilic in lacalera pa mosehuisi sejsequin nican, sejsequin nepa pani pin sacal xuxuctic. 40 Yoje moxiluje yehuanten huan molalije ca míac lanechiculisli, sequin ca cien, oc sequin ca cincuenta lacames. 41 Huan Jesús quinmanac in macuili panes huan in ome michimes, lachíac pa pani pin cielo, quisehuic Dios pampa in hual yahuiloaya quicualo. Cuaquinon quinxiluilic in panes, quinmacac imonextilinijmes pa quinlalilisi inminlaixpan moxtin. Noje quinxiluilic in ome michimes pa moxtin. 42 Yoje moxtin lacuaje huan pachihuije. 43 Cuaquín quinpejpenaje mochi in pan lapanali huan in michimes hual amo quicuaje, quintemiltije doce chiquihuimes ca innojen. 44 Cataloaya macuili mil lacames hual quicuaje in panes.
Jesús nejnentía pani in al
(Mt. 14:22‑27; Jn. 6:16‑21)
45 Jan axcan Jesús quinmilic imonextilinijmes pa lejcusi pin barquito, quinmilic pa quilaicanasi yihual pa Betsaida hual cataya pa yoje (analco) in al huejcalan. Huan yihual mocahuaya pa quinmilis in lacalera huan sihualera pa mohuicasi pa inminchan, quinchicahuaya. 46 Quiman quintilanic moxtin, uyac Jesús pin lomas (tepetzindis), umpa quilajlaniaya Dios.
47 Cuaquín layuajtic, huan cataya in barquito lajco pin al huejcalan huan mocahuaya Jesús ihuían pan lali. 48 Pa cualcan quinmitac Jesús imonextilinijmes siahuiloaya quilanilultitataloaya in barquito ca cuahuimes, pampa quinlaixnamiquiaya in ijyecal chicahuac. Cuaquín ajsitihualaya Jesús nejnentataya pani pin al, yahuiaya quinpanahui. 49 Quitaje yihual nejnentihualaya pani pin al, quijtuloaya Jesús yec se lamajtini. 50 Pampín tzajtziloaya pampa quitaje moxtin huan quimacajsije. Ma yoje, quinnotzac Jesús, quinmilic:
—¡Xicchicahualtican anmoyolo, amo ximomajtican! ¡Nehual niunca!
51 Lejcuc pin barquito ca yehuanten, mosehuic in ijyecal. Huan molapolultije imonextilinijmes. 52 Molapolultije pampa ayamo quimatiloaya quinami panuc nepa capa quinxiluilic Jesús in panes huan in michimes. Amo huil quimatiloaya san quinami míac unca ilahueliltilisli hual quipía Jesús.
Jesús quinpajtía míac cojcocoxquimes pin lali Genesaret
(Mt. 14:34‑36)
53 Quipanahuije in al huejcalan, ajsije pin lali itocaya Genesaret. Quilpije in barquito pa itenco in al huejcalan. 54 Quisaje pin barquito huan jan ajnaxcan in lacalera quiximatije, quislacuje Jesús. 55 Cuaquín molalujtinemiloaya moxtin yehuanten umpa, pehuaje quihualicaje in cocoxquimes pan lapexlimes quiman quimatije capa cataya Jesús. 56 Cajcapa yes calaquiaya yihual, sinda pa sequin caltilan tijtipichin o sinda pa sequin caltilan huejué o sinda pa sequin caltilan niman tijtipichin, quinlalije in cojcocoxquimes pin lajcotiyan. Quitemachiloaya Jesús pa yihual quinmacahuiltis pa quimatocasi jan itenco icotón huejcanic san. Huan moxtin hual quimatocaje, yehuanten pajtije.