13
Jesús quinmilía quinami yalo quixitinilo in tiopan hué
(Mt. 24:1‑2; Lc. 21:5‑6)
Jesús quisaya pa quiahuac in tiopan hué, huan se ca imonextilinijmes quilic:
—Xiquita, Lamaxtini, in tixcalimes huan in calimes, ¡xiquita quinami cate hué huan cualtichin!
Huan Jesús quinanquilic:
—¿Tiquinmita in calimes huejué? Amo mocahuas se tixcali inahuac oc se tixcali pan in calimes, mochi yesi lamayahuili.
Jesús quinlaquetzilía quinami moitasi in tonali hual mochi yahui lami
(Mt. 24:3‑28; Lc. 21:7‑24; 17:22‑24)
Uyaje panquisaje in tepetzindi (loma) itoca iLoma in Olivos hual cataya ilaixpan in tiopan hué. Nepa molalic Jesús huan Pedro huan Jacobo huan Juan huan Andrés quilajlanije inminhuijuían, quilije:
—Xitechili. ¿Quiman panus inon? ¿Len lanextilisli cayas pa ticmatisi quiman yahui panúa mochi innojen?
Huan Jesús pehuac quinmilic:
—Xilachiacan pa amaqui anmitzcuajcuamanas. Hualasi míac lacames hual quijtusi quipialo nolahueliltilisli, quijtusi: “Nehual niCristo.” Huan quincuajcuamanasi míac lacames huan sihuames. Anquicaquis anmitzilisi quinami moanalo cajcapa huan quinami yalo moanalo cajcapa. Innojen tonalijmes hual anmitzlamachiltisi pampa panujticate in, amo ximomajtican. Yoje quipialo pa panusi, huan ayamo lamis in lalticpan. Lacames pa se lali moanasi ca lacames pa oc se lali. Huan aquinojen hual huelitilo pa se lali moanasi ca inminlalimes yehuanten hual lahueliltilo nepa. Huan laulinis cajcapa pin lalticpan. Noje cajcapa miquisi pan ipampa mayandi. Lacames cualantinemisi huan majcoctinemisi pa moanasi. Ma yoje, lacames jan pehuasi mococusi san ca innojen, san unca ipehualisli in lacocoltilisli.
’Amhuanten xilachixtiacan pa camo anmocahuas pa annechneltocas. Sequin anmitztemacasi pa ilahueliltilisli inminlanechiculisli in huejueyenten. Sequin anmitzhuitequisi pin tiopajmes. Anmitzhuicasi inminlaixpan gobernadores huan in oc sequin niman hueyenten, yehuanten hual quipialo lahueliltilisli. Inon anmijchihuilisi pampa annechneltoca. Cuaquín anquijtus lamachiltilisli nonahuac nehual inminyampa yehuanten. 10 Ayamo lamis in lalticpan sinda in cuali lamachiltilisli ayamo yes lamachiltili capa chantilo moxtin yehuanten pin lalticpan. 11 Huan quiman anmitzquitzquilo pa anmitztemacasi ca yehuanten hual quipialo lahueliltilisli, amo ximomajtican pampa amo anquimati len anquijtus. Xiquijtucan san inon hual jan axcan anmitzijnamiquiltis in Espíritu Santo pa in tonali. Xiquijtucan inon pampa amo yes amhuanten hual anlajtus, cayas in Espíritu Santo hual lajtus pan anmopampa amhuanten. 12 Cayasi icnían hual quitemacasi icnían pa quimictisi. Cayasi inmintajtzitzían hual quintemacasi inminxolomes pa quinmictisi. Huan cayasi xolomes hual cualanisi ca inmintajtzitzían huan quintemacasi pa quinmictisi. 13 Huan moxtin anmitzcocolisi pampa annechneltoca. Ma yoje, aqui hual mopepenialtis mas que quipías pa miquis, yihual yes laquixtili pin polehuilisli, quipías yulilisli hual amo quiman lamis.
14 ’Daniel ilajtuni Dios quijcuiluc pin amal de in hual elehuis hual quijlacúa. Inon noje quijlacúa mochi capa quimolancuacuetzililo Dios. Quiman anquitas inon lalalili capa amo unca iyaxca pa cayas (ma monextía len quinequi quijtúa inon aqui yes hual momaxtitica inon), cuaquín ma cholucan pan lomas yehuanten hual cayasi pin lalticpan Judea. 15 Huan pa in tonali, aqui cayas pa pani icali ma camo temu pa calaquis pa calijtic pa quiquixtis len pa calijtic. 16 Huan aqui cayas pin cuajmili ma camo mocuepa pa canas ilaquen. 17 Huan ¡eh, quinami yalo cayalo lacocoltili yehuanten hual yalo quipialo xolotzitzindis huan yehuanten hual lachichiltitiasi pan innojen tonalijmes! 18-19 Huan xictemachican Dios pa camo anquipías pa ancholus in tonalijmes quiman sehua, pampa pan innojen tonalijmes, quema, yalo panulo míac lacocoltilisli quinami ayamo quiman quinpanuaya lacames. In tonalijmes quiman pehuac quichíac Dios mochi, huan pa mochi in tonalijmes hual ajsitihualaloaya umpa pa axan, amo quiman cataloaya tonalijmes capa quinpanuaya lacames lacocoltilisli quinami inon hual quinpanus pa innojen tonalijmes hual ajsisi. Huan yajmo quinpanus yoje oc sejpa. 20 Sinda toTata amo quilalic pa camo huejcahualosquiaya innojen tonalijmes, cuaquín amaqui mocahuasquiaya yultataya. Ma yoje, Dios quinlasojla innojen hual quinlajtultic pa yesi yihual iyaxca. Pampín quilalic pa camo huejcahualosquiaya in tonalijmes.
21 ’Cuaquinon innojen tonalijmes cuajnesi se anmitzilis: “Xiquitacan, nican unca in Cristo.” Huan cuajnesi anmitzilis: “Xiquitacan, umpunca yihual.” Amo xicneltocacan. 22 Hualasi cristos hual amo yesi Cristo. Hualasi noje innojen hual quijtusi pampa yehuanten ilajtunijmes Dios, huan yesi islacatinijmes. Quinchihuasi innojen lachihualisli hual quinmolapolultisi lacames. Yoje, sinda huil quichihuasi, motolinisi pa quincuajcuamanasi yehuanten nojen hual Dios quinlajtultic pa yesi iyaxca. 23 Amhuanten xicayacan amo anmomajtitica pampa inon, pampa axan annimitzilic pampa mochi in yahui panúa.
Jesús quinlaquetzilía quinami hualas oc sejpa
(Mt. 24:29‑35,42,44; Lc. 21:25‑36)
24 ’Quiman lamisi panusi innojen tonalijmes capa yalo panulo lacocoltilisli yehuanten pin lalticpan, cuaquín mochías laticumac in tonali. In mesli yajmo lahuis. 25 Luceros (silalimes) hueztiasi pin cielo huan mochi hual unca pin cielo motzejtzelus. 26 Cuaquinon moxtin nechitasi nehual ilacal in cielo. Nechitasi nihualajtihuala pani pin mextemimes nicpixtica chicahualisli hué huan laixpelalisli cualtichin. 27 Huan niquintilanis nolanahuatinijmes pin cielo pa quinnechicusi innojen hual Dios quinlajtultic pa yesi iyaxca. Quinnechicusi quinquixtiticate cajcapa lami in lalticpan huan cajcapa lami in cielo.
28 ’Xijcaquican in laijnamiquilisli inahuac in amacuál tipichin. Itzmolinía sejselic huan selistitica isacayo. Cuaquín anquimati amo huejcahua pa ajsis xupanda. 29 Yoje, in tonalijmes hual anquitas panujtica mochi inon hual axan annimitzilic, cuaquín anquimatis ajsitihualalo in tonalijmes. Quema, yalo ajsilo jan ajnaxcan. 30 Neli annimitzilía inon: Panusi mochi innojen quiman yulticate yehuanten hual cayasi nepa pa innojen tonalijmes, ayamo lamisi quiman panusi mochi innojen, quema, quinmitasi. 31 In cielo huan in lalticpan lamisi. Ma yoje, nolajtomes amo lamisi.
32 ’Amaqui quimati in tonali huan in hora quiman panus inon. Dios ilanahuatinijmes pin cielo amo quimatilo, Dios ixolol amo quimati. Jan Dios noTajtzin san quimati.
33 ’Xilachiacan, xicayacan laejxiltili, pampa amo anquimati calía tonali yes. 34 Unca quinami se lacal hual yahui huejca. Quicahua icali, quinmilía chicahuac itequipanujquimes pa quiztiasi in cali. Mochi sejse quipía itequipanulisli, huan quilía in lalapuni pa lachías. 35 Yoje, xilachixtiacan amhuanten mojmosta, pampa amo anquimati quiman hualas anmoTata. Amo anquimati da hualas pa layúa o pa lajco layúa o pa cualcan o pa laxpoyahua nepa quiman xahuanía in gallo o pa huajtzinco. 36 Xilachixtiacan pa camo hualas jan ajnaxcan huan anmitzajsis ancoxtica. 37 Huan niquinmilía moxtin inon hual annimitzilía amhuanten. Xilachixtiacan.