15
Quihuicalo Jesús ilaixpan Pilato
(Mt. 27:1‑2, 11‑14; Lc. 23:1‑5; Jn. 18:28‑38)
Quiman lanesic, monechicuje inminhueyenten in tiopistas ca in oc sequin huejueyenten huan in lamaxtinijmes huan moxtin in oc sequin ca yehuanten hual quipialoaya lahueliltilisli. Quilpije Jesús huan quihuicaje pa quitemacasi ca Pilato in gobernador (huelitini) romano. Pilato quilajlanic, quilic:
—Tehual ¿tiunca inminhué in judíos?
Quinanquilic:
—Tehual tiquijtúa.
Quimotexpahuililoaya yihual ca míac lachihualisli amo cuajcuali inminhueyenten in tiopistas. Cuaquín Pilato quilajlanic oc sejpa, quilic:
—¿Amo len ticnanquilía? Xiquita in míac monahuac tehual hual mitzmotexpahuililo.
Huan Jesús yajmo quinanquilic nindeno, huan pampín molapolultiaya Pilato.
Quijtulo pampa Jesús quipía pa miquis
(Mt. 27:15‑31; Lc. 23:13‑25; Jn. 18:38‑19:16)
Pan mochi fiesta (ilhuil) Pilato quinmacahuilini in judíos se lailpili hual catani latzacuali pa calijtic hual quimotemachilinijme. Huan nepa cataya se lailpili motocaya Barrabás. Yihual se ca yehuanten hual quinequije quichihuaje moanalisli pa quinsulahualosquiaya in romanos, noje yehuanten quinmictije lacames. Pampín hualaje in judíos capa Pilato, pehuaje quitemachije pa quinchihuililosquiaya in lachihualisli cuali quinami quinchihuilini yehuanten pan mochi ilhuil (fiesta). Yoje quinnanquilic Pilato:
—¿Anquinequi pa annimitzmacahuilis inminhué in judíos?
10 Quimatiaya Pilato leca inminhueyenten in tiopistas quitemacaje Jesús. Moxicuje pampa quixtocaje Jesús moxtin lacames hual tijtipichin. 11 Huan inminhueyenten in tiopistas quinmacaje lajtol in lacalera pa quitemachisi Pilato pa quinmacahuilisquiaya Barrabás. 12 Cuaquinon oc sejpa Pilato quinmilic:
—Axan, ¿len nicchihuilis yihual hual itoca inminhué in judíos?
13 Tzajtzije huan quinanquilije:
—¡Xicpilu pan se cuahuil!
14 Quinmilic Pilato:
—¿Leca? ¿Len amo cuali quichíac?
Ma yoje, yehuanten tzajtziloaya míac ca chicahualisli:
—¡Xicpilu pan se cuahuil!
15 Cuaquinon Pilato quinmacahuilic Barrabás pa quinpaquiltisquiaya in lacalera huan latilanic pa iguaches quihuijuitequisi Jesús. Cuaquín quitemacac pa quipilusi pan se cuahuil.
16 Iguaches Pilato quihuicaje pa laijtic ilajcotiyan icali in gobernador (huelitini). In cali motocaya Pretorio. Quinnechicuje mochi iguaches in lanechiculisli pa moanalisli.
17 Cuaquinon quilaquentije Jesús ca se nahuas morado huan cahuanquil. Huan quijquetije se yahuali ca huizli. Quilalilije chicahuac pan itzontecon quinami yihual cataya se hué. 18 Pehuaje quipialtije quinami quipialtiloaya se hué, quihuitzquilijtataloaya. Quitzajtzilije quilijtataloaya:
—¡Ma yuli inminhué in judíos!
19 Quitecualoaya oc sejpa itzontecon ca se ojlal, quichijchaloaya yihual. Quimolancuacuetzililoaya quinami quinextililoaya lamajtilisli iyampa se hué. 20 Yoje lamije quihuitzquilije, huan cuaquinon quiquixtilije in nahuas morado, quilaquentije ca yihual itzotzomajli huan quiquixtije pa quipilulosquiaya pan se cuahuil.
Jesús miqui pilujtica pan cuahuil
(Mt. 27:32‑44; Lc. 23:26‑43; Jn. 19:17‑27)
21 Panuc se lacal hual lacatic pin lali Cirene, motocaya Simón, mocuectataya pa ichan pin caltilan, tequipanuaya pa icuajmili. Yihual inmintajtzin yehuanten Alejandro huan Rufo. Innojen guaches quilamamiltije icuahuil Jesús pa ihuajcol Simón pa quimamilijtíac.
22 Cajxiltije Jesús ca capic itoca Golgotá, in quinequi quijtúa Itzontecomal in mijquil. 23 Quimacaje pa cunisquiaya iayo uva coc calica quinipanuje len altzindi chichic itoca mirra, huan Jesús amo cunic. 24 Cuaquín quipiluje pan in cuahuil, huan moxiluilije yehuanten itzotzomajli, mahuiltitataloaya pa itzotzomajli pa quimatilosquiaya aqui yahuiaya moyaxcajti ca mochi sejse ilajco itzotzomajli.
25 Cataya nueve (chicnahui) horas pa huajtzinco quipiluje pan in cuahuil. 26 Huan quijcuiluje se amal calica quimotexpahuilije ilachihualisli hual pampa inon quimictiloaya. Quisaluje pa pani icuahuil, huan in lajcuilulisli quijtuaya: “INMINHUÉ IN JUDÍOS”. 27 Huan ca yihual in guaches quinpiluje ome laixtequinijmes pan cuahuimes, se cataya pa ima cuali huan oc se pa ima amo cuali. 28 Yoje lamic mochíac Dios ilajcuilulisli hual quijtúa: “Quijtujque pampa yihual yec se ca yehuanten hual quichihualo amo cuali.”
29 Innojen hual panuloaya pa quitasi quixijxiculoaya quihuixujtataloaya inmintzontecon, quilije:
—¡Jo! Tel tiunca in lacal hual quijtuc: “Nicxitinis in tiopan hué huan cuaquín quiman panusi ye tonalijmes nicchías oc sejpa.” 30 Axan, ximoquixti capa tía timiquis sinda huil, xitemu pin cuahuil.
31 Yoje inminhueyenten in tiopistas huan in lamaxtinijmes noje quihuitzquilije, moilije se ca oc se:
—Quinquixtilic oc sequin pa camo miquilosquiaya. Ma yoje, amo huil moquixtilía yihual ihuían pa camo miquis. 32 Axan, ma temu Cristo ihué Israel, ma quisa pin cuahuil. Cuaquín tiquitasi huan ticneltocasi yihual.
Huan quihuejuecaltije yehuanten noje hual ca yihual pilujtataloaya.
Jesús miqui
(Mt. 27:45‑56; Lc. 23:44‑49; Jn. 19:28‑30)
33 Pa lacualispan laticumactic pan in lalticpan huan mocahuac yoje pa ye horas. 34 Huan pa ye horas pa tiolac Jesús tzajtzic chicahuac, quijtuc:
—¡Eloí, Eloí! ¿Lama sabactani? —hual quinequi quijtúa: ¡NoDios, noDios! ¿Leca tichcajcahuac?
35 Sequin hual nepa moqueztataloaya quijtuje:
—Xijcaquican, quinoztica Elías.
36 Molalujtihualac se, quipaltilic ca iayo uva xocuc se latechcunijquil hual moita pin al huejcalan, se pochinquil. Quilalic pan se ojlal, quilejcultic pa quipachichinasquiaya Jesús, quijtuc:
—Xilachiacan. Ma tiquitacan sinda Elías hualas quitemuhuis.
37 Cuaquinon tzajtzic chicahuac Jesús huan miquic. 38 Huan calijtic in tiopan hué cataya pilujtataya se tzotzomajli huejcanic huan telahuac hual quitzacuilic yehuanten pin lasojli calijtic pa camo calaquilosquiaya pin niman lasojli icalijtic in tiopan. Huan in tzotzomajli tzayanic, pejtataya ca pani huan tzayanic mochi pa latzindan, mochijtataya ome lajlajco nepa quiman miquic Jesús. 39 Huan inminlaicanani in guaches hual moqueztataya ilaixpan Jesús quitac quinami yoje tzajtzic Jesús quiman miquic huan quijtuc:
—Neli in lacal yec Dios ixolol.
40 Nepa noje cataloaya sequin sihuames lachixtataloaya huejca. Ca yehuanten cataloaya María hual lacatic pin caltilan Magdala, huan María inminnantzin Jacobo in Tipichin huan Josés, huan Salome. 41 Innojen sihuames yahuiloaya cajcapa ca Jesús, quipalehuiloaya nepa capa cataya pa Galilea. Huan míac oc sequin sihuames hual hualaje ca yihual pa Jerusalén umpa cataloaya.
Quilalilo Jesús imijquil laijtic se ostul (cueva)
(Mt. 27:57‑61; Lc. 23:50‑56; Jn. 19:38‑42)
42 Tiolactiaya pan in tonali hual quijtulo in tonali quiman mochijchihualo pa in ilhuil (fiesta) pa mostatica. 43 Huan José hual lacatic pin caltilan Arimatea, yihual se ca in hueyenten huan moxtin quimatiloaya momajtilo iyampa yihual. Yihual noje quichixtataya in tonali quiman Dios san huelitis. Uyac amo momajtitataya capa Pilato pa motemachilis imijquil Jesús. 44 Pilato molapolultic quiman quimatic Jesús miquic. Quitilanic se guache pa quinotzac pa hualas inminlaicanani in guaches. Ajsic in laicanani, Pilato quilajlanic sinda miquic Jesús. 45 Quinanquilic in laicanani pampa quema, axan miquic. Cuaquinon Pilato quimacahuiltic José pa quihuicasquiaya imijquil Jesús. 46 Huan quicuhuac José se tzotzomajli cuali huan iztac, quitemuhuije imijquil Jesús, quiliaruje pin tzotzomajli huan quilalije laijtic pan se cueva (ostul). In cueva yec lahuajuanali pin se xaltel hué. De umpa quimijmiluje se tel pa quitzacuas in ostul. 47 Huan María hual lacatic pa Magdala huan María inantzin Josés quitaloaya capa quilalije imijquil Jesús.