16
Jesús yuli oc sejpa
(Mt. 28:1‑10; Lc. 24:1‑12; Jn. 20:1‑10)
Axan panuc in tonali hual mosehuilo in judíos, huan María hual lacatic pa Magdala huan Salome huan María inantzin Jacobo quicuhuaje len hual ajuíac. Ca innojen yahuiloaya quixahuililo imijquil Jesús. Cataya in tonali hual quipehualtía in siete (chicome) tonalijmes huan uyaje yehuanten pa cualcan. Ajsije capa in cueva (ostul), quiman quistataya in tonali. Yehuanten moililoaya:
—¿Aqui techmijmiluilis in tixcali capa calaqui se pin ostul capa unca imijquil?
Ma yoje, lachiaje, quitaje in tixcali hual niman hué cataya, quitaje pampa mijcuanic in tixcali ilaixpan in ostul (cueva). Calaquije, quitaje se lacal yancuic molalijtataya pan ima cuali in cueva. Cataya lalaquentili ca se nahuas huejcanic hual iztatataya, huan quimacajsije in sihuames. Ma yoje, in lacal quinmilic:
—Amo ximomajtican. Anquitemujtica Jesús in nazareteco hual quipiluje pan in cuahuil huan quimictije. Xiquitacan. Yulic oc sejpa, amo unca nican. Xiquitacan capa quilalije. Axan, xiacan, xiquinmilican Pedro huan in oc sequin imonextilinijmes: “Yihual anmitzlaicantía amhuanten pa Galilea. Umpa anquitas, umpa cayas jan quinami anmitzilic.”
Cuaquín yehuanten in sihuames quisaje pin cueva (ostul), choluje pampa momajtitataloaya huan yuyucatataloaya. Amo quipuhuilije amaqui inon hual quitaje pampa momajtiloaya.
Jesús monextía ca María hual lacatic pa Magdala
(Jn. 20:11‑18)
Jesús yulic oc sejpa. Huan quiman lanesiaya in tonali hual quipehualtía in chicome tonalijmes, pehuac monextic yultataya ca María hual lacatic pa Magdala. Quiman ayamo quimictije Jesús huan yihual nejnentinemiaya pa in lali Israel, yihual quiquixtilic María siete (chicome) ijyecames amo cuajcuali. 10 Huan in sihual uyac quinlamachiltic yehuanten hual cayanijme ca Jesús, quinlamachiltic pampa axan yuliaya oc sejpa. Yehuanten quicocuhuaya inminyolo huan chocaloaya. 11 Huan quiman quicaquije pampa yuliaya oc sejpa Jesús, quil, huan yihual María quitac, quil, yehuanten amo quineltocaje.
Jesús monextía ca ome imonextilinijmes
(Lc. 24:13‑35)
12 Quiman panuc inon, ome imonextilinijmes nejnentiaje pin ojli hual uyac pa se caltilan amo huejca. Hualac Jesús, ajsic ca yehuanten, nesiaya quinami se lacal hual amo quiximatiloaya yehuanten. Ma yoje, ca nadita quislacuje. 13 Cuaquín mocuepaje pa Jerusalén, quinlamachiltije in oc sequin imonextilinijmes, huan amo quineltocaje yehuanten noje.
Jesús quintilanía imonextilinijmes pa yasi pa mochi lalticpan
(Mt. 28:16‑20; Lc. 24:36‑49; Jn. 20:19‑23)
14 Panuc inon, monextic Jesús ca in once imonextilinijmes capa lacuajtataloaya. Quinmajuac nadita pampa amo quinequiloaya quinneltocalo yehuanten hual quinmilije quinami quitaje yultataya oc sejpa. 15 Huan quinmilic:
—Xiacan pa mochi in lalticpan, xiquinmilican moxtin nejnepa in lamachiltilisli cuali. 16 Aqui hual quineltoca huan yes lacuayatequili, yoje yihual yes laquixtili pa camo polehuis huan quipías yulilisli hual amo quiman lamis. Huan aqui hual amo quineltocas in lajtol yahui panúa polehuilisli hual amo quiman lamis. 17 Huan yehuanten hual quineltocasi nolajtol huil quinchihuasi lanextilisli hual quinnextililo quinami quipialo nolahueliltilisli. Ca in nolahueliltilisli quinquixtilisi lacames ijyecames amo cuajcuali. Huil lajtusi ca oc sequin lajtomes yajyancuic. 18 Huil quinquitzquisi cuhuames ca inminmajmajuan huan sinda cunisi len hual quinpajuía, amo quincocoltis, amo miquisi. Huan quinlalilisi inminmajmajuan pani pin cocoxquimes huan innojen cocoxquimes pajtisi.
Jesús lejcúa pa ilhuicac (pin cielo)
(Lc. 24:50‑53)
19 Huan quiman toTata Jesús lamic quinlaquetzilic mochi innojen, cuaquín Dios quilejcultic. Quihuicac pa ilhuicac (pin cielo), nepa molalic pa ima cuali Dios pa huelitisi huan yihual. 20 Huan pa mochi cajcapa yehuanten imonextilinijmes quinlaquetzilijtinemiloaya moxtin in lamachiltilisli cuali quinami Dios techmaca in yulilisli hual amo quiman lamis. Yihual toTata quinpalehuiaya, quinhueliltiaya pa quichihuasi itequipanulisli. Huan yoje quinextiliaya quinami ilajtol unca melahuac pan inminpampa míac lanextilisli hual quinmitaltiloaya lacames ca lamajtilisli quiman quinchihuaje inminyampa. Yoje ma ye.