6
Ifimanyisho ku sha bhapaapi na bhaana bhaabho
Umwe mwe bhaana, bhapulikaghe abhapaapi bhiinyu ku nongwa iya kuti muli pamupeene nu Malafyale uYeesu Kilisiti. Paapo ukubhomba ulwo kiisa leka. Ululaghilo ulwa kwanda luulwo uChaala akalubhiika pamupeene nu lufingo lwake, lwo ulu lukuti, “Bhaghindikaghe ughuuso nu nyoko ukuti upokeelaghe isayo nu kwikala amashiku amingi pa chiisu.” 6:3 Bhufumilo 20:12; Ngumbusho isha Ndaghilo isha Moose 5:16
Nuumwe mwe bhotaata, manye mubhakalalishange abhaana bhiinyu, loole mubhasungaghe nu kubhamanyisha ukukongana na muumwo uMalafyale uYeesu akulondela.
Ifimanyisho ku sha bhomalafyale na bhatumwa bhaabho
Umwe mwe bhatumwa, bhapulikaghe abhomalafyale bhiinyu mu mbombo shooshi ku sila iya bhwogha nu kutetema. Bhombagha ulwo ku ndumbula inyiisa isa muumwo mukumupulika uKilisiti. Manye mubhapulikagheeshe linga bhakubhatesha ukuti mubhonekaghe mwe bhabhaghile, loole bhapulikaghe akabhalilo kooshi ukufuma mu ndumbula shiinyu ungati bhatumwa abha Kilisiti, bhaabho bhakubhomba shila shooshi shiisho uChaala akulonda. Bhombagha imbombo yiinyu ku ndumbula yooshi ungati mukumubhombela ghwi Malafyale uYeesu, manye mubhombaghe ungati mukumubhombela mundu. Mumanye ukuti uMalafyale uYeesu indiakamupe ulusekeelesho ghweshi umundu ukukongana ni mbombo yaake inyiisa yiiyo akubhomba, abhe mutumwa pamu mwabhuke.
Nuumwe mwe bhomalafyale, bhabhombelaghe akiisa abhatumwa bhiinyu isa muumwo shikulondighwa. Manye mubhooghofyange paapo mumeenye ukuti umwe pamupeene nabho muli nu Malafyale yumoyweneeshe yuuyo ali kumwanya nu kuti umwene atakumubhombela akiisa umundu yumo ukukinda umunine.
Ukufwala ifilwilo ifya Chaala ifya bhwite
10 Po ikaakilagha ukwima akiisa ku sila iya kubha pamupeene nu Malafyale uYeesu nu kusubhaalila amaka ghaake. 11 Isa muumwo umushikali akufwala ifilwilo ifya bhwite ukuti fimwafwe ukupoota, bhubhuubhwo nuumwe fwalagha ifilwilo fyoshi ifya bhwite fiifyo uChaala akubhapa ukuti mubhe na maka agha kubhukaana ubhumyashi nu bhuchefu ubhwa Seetano. 12 Inguyugha ulwo paapo tutakulwa na bhandu, loole tukulwa na bhomalafyale, abha maka, abhosongo abha mu chiisi ni chilundilo icha mbepo imbiibhi isha mu chiisu chiicho chitakubhoneka na maaso agha bhundu. 13 Ku nongwa iyo, fwalagha ifilwilo fyoshi ifya bhwite fiifyo uChaala akubhapa ukuti linga akabhalilo aka ndamyo kaafika, mubhe na maka agha kupoota. Po linga mwamala ubhwite, mwimaghe akiisa. 14 Po itendekeshanga ukulwa ubhwite. Isa muumwo umushikali akwipinya umukanda mu musana ghwake ukwitendekesha ukulwa ubhwite, bhubhuubhwo, nuumwe kongagha ubhwanalooli ubhwa Chaala ukwitendekesha ukulwa nu Seetano. Soona isa muumwo umushikali akufwala ichilwilo icha cheela pa chifubha chaake ukuti chimwafwe ukwishighila akabhalilo aka bhwite, bhubhuubhwo na kukwinyu, ukubhomba shiisho shibhaghiile pandaashi pa Chaala kukubhaafwa ukwishighila ku mulughu uSeetano. 15 Soona isa muumwo umushikali akufwala ifilato ukuti itendekeshe ukulwa ubhwite, bhubhuubhwo, nuumwe itendekeshanga ukulumbilila iNongwa iNyiisa yiiyo yikupela ulutengaano. 16 Ukukinda pa isho shooshi, endelelagha ukumwitika uChaala mu shooshi. Ku sila iyo, indiabhaafwange ukumushighila nu kumupoota uMubhiibhi yula isa muumwo umushikali akupimba iingulu ukuti ishighile ku tukwegho utwa meele tuutwo abhalughu bhakuponia kukwake. 17 Soona bhupokeelaghe ubhupoki ubhwa Chaala ungati chipeeghwa icha cheela chiicho umushikali akufwala ku bhwite, soona lipokeelaghe ishu ilya Chaala liilyo lili ungati mumaaghi umutali ughwa bhwite ghuughwo uMbepo uMwelu akubhapa.
18 Ipuutagha kwa Chaala amashiku ghooshi mu nyipuuto shooshi. Bhombagha ulwo ku sila iya kulongoshighwa nu Mbepo uMwelu. Mubhange maaso, soona manye mulitaghe ukubhiipuutila abhiitiki abha Chaala. 19 Soona muunyiipuutilaghe nuune ukuti uChaala aambe amashu agha kuyugha, ukuti indumbililaghe ku maka ubhwanalooli bhuubhwo uChaala abhusetwile kukwitu ku sila iya Nongwa iNyiisa. 20 UYeesu aandumite une pakulumbilila inongwa iyo, soona imbinyiighwe mu nyumba iya bhapinyighwa ku nongwa iya kubhomba imbombo iyo. Po muunyiipuutilaghe ukuti imbe na maka agha kulumbilila isa muumwo shikulondighwa.
Amashu agha bhumalilo
21 Umwitiki umunyiitu umughanighwa nu mubhombi umusubhaalilighwa ughwa Malafyale uYeesu yuuyo ingamu yaake ghwi Tikiko, indiiise kukwinyu nu kubhabhuula inongwa shangu shooshi ni mbombo yiiyo ingwendelela ukuyibhomba. 22 Yo yiiyo nongwa iyi ingumutuma kukwinyu ukuti abhabhuule inongwa shiitu nu kubhakasha.
23 Ingusuuma kwa Chaala na kwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti ukuti bhabhapange abhiitiki bhooshi ulutengaano, ulughano pamupeene nu lwitiko. 24 Ingusuuma ukuti ichisa ukufuma kwa Chaala chibhange na bhandu bhooshi bhaabho bhamughanite uMalafyale ghwitu uYeesu Kilisiti ku lughano luulwo lutali nu bhumalilo.

6:3 6:3 Bhufumilo 20:12; Ngumbusho isha Ndaghilo isha Moose 5:16