Ukalata ughwa Paabhuli ku
Bhafilipi
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Paabhuli. Akasimba ukalata uyu bhwo apinyiighwe mu nyumba iya bhapinyighwa mu kaaya aka Looma. Akabhalilo kaako akasimbagha ukalata uyu, bhakabhaapo abhamanyishi abha bhumyashi bhaabho bhakakaanagha ifimanyisho ifya Kilisiti fiifyo umwene akamanyishanga.
UPaabhuli akabhasimbilagha abhiitiki abha mu kaaya aka Filipi. UPaabhuli ghwe yuuyo akaandisha ichibhughutila icha bhiitiki mu kaaya ako. Ku nongwa iya mbombo yaake inyiisa iya kulumbilila iNongwa iNyiisa, abhiitiki abho bhakamughana leka nu kwanda ukumupa utundu utwa kumwafwa ku shila shiisho asobheliighwe mu mbombo yaake iyo.
Inyango iya kusimba ukalata uyu, yikabha ya kubhapaalisha abhiitiki abho ku tundu twoshi tuutwo bhakamutumilagha bhwo bhaapulika ukuti apinyiighwe mu nyumba iya bhapinyighwa. Inyango inine yikabha ya kubhasoka ku sha fimanyisho ifya Bhayuuta. Soona akabhakashanga abhiitiki abho ukuti bhiiyiishange nu kubha bhakifu ku ndamyo shiisho bhakushaagha isa muumwo uKilisiti uYeesu akakibhagha.
1
Ukulamuka ukwa Paabhuli
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni Paabhuli pamupeene nu Tiimoti, utwe twe bhabhombi abha Kilisiti uYeesu. Tukubhalamuka umwe mweshi mwe bhiitiki abha Kilisiti uYeesu,* 1:1 Abhiitiki abha Kilisiti uYeesu Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha. mwe mukwikala mu kaaya aka Filipi pamupeene na bhosongo abha fipanga na bhabhombi. Tukusuuma ukuti ichisa nu lutengaano ukufuma kwa Chaala uTaata ghwitu na kwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti fibhange pamupeene nuumwe.
UPaabhuli akubhiipuutila aBhafilipi
Akabhalilo kooshi kaako naabhiinongʼona, ingumupaalisha uChaala ghwangu ku nongwa yiinyu. Soona akabhalilo kooshi kaako ingubhiipuutila kukwake, ingubhiipuutila mweshi ku lusekelo. Ingusekela ku nongwa iya kuti mukwendelela ukwafwana pamupeene nuune ukulumbilila iNongwa iNyiisa ukufuma pi ishiku liilyo ingaandagha ukulumbilila kukwinyu ukufika umuusughu. Une imeenye ukuti uChaala yuuyo aandishiishe imbombo inyiisa mu ndumbula shiinyu, ghwe yuuyo indieendelelaghe ukuyibhomba ukufika paapo indiakayimaliishe pi ishiku ilya kwisa ukwa Kilisiti uYeesu ulwa bhubhili.
Ingulondighwa ukwinongʼona ulwo ku nongwa iya kuti imbaghanite leka. UChaala ku chisa chaake akabhaafwa umwe mweshi pamupeene nuune ukubhomba imbombo iya kubhulangisha ubhwanalooli ubhwa Nongwa iNyiisa nu kuyishimikisha akabhalilo kaako ingapinyighwa na kaako indakapinyighwa mu nyumba iya bhapinyighwa. UChaala ghwe yuuyo ameenye muumwo ingunyonywa ukukomaana nuumwe mweshi ku nongwa iya kuti imbaghanite isa muumwo uKilisiti uYeesu abhaghanite umwe.
Ishi sho shiisho ingubhiipuutila kwa Chaala ukuti ulughano lwinyu lwendelelaghe ukwongela ngaani, mubhange na mahala nu kushaaghania kwoshi, 10 ukuti musalaghe shiisho nyiisa ngaani ukubhomba. Ingubhiipuutila ishi ukuti mubhange bheelu chishita bhubhiibhi naabhumo ukufika pi ishiku ilya kwisa ukwa Kilisiti ulwa bhubhili. 11 Isa muumwo ikokwe likwelagha iseke inyiisa, bhubhuubhwo uYeesu Kilisiti abhabhiikaghe nuumwe ukubhomba shiisho shibhaghiile pandaashi pa Chaala ukuti abhandu bhamughindikaghe nu kumupaala uChaala.
Ukumubhombela uKilisiti mu bhwumi bhwitu
12 Mwe bhiitiki bhanyiitu, ingulonda mumanye akiisa ukuti shila shooshi shiisho shaanyaaghagha, shaanyaafwa leka ukulumbilila iNongwa iNyiisa. 13 Yo yiiyo nongwa iyi abhashikali bhooshi abha mu nyumba iya malafyale pamupeene na bhandu bhooshi bhameenye ukuti une naapinyiighwe mu nyumba iya bhapinyighwa ku nongwa iya kumubhombela uKilisiti. 14 Pamupeene ni isho shooshi, imeenye ukuti ukupinyighwa kwangu kupelite ukuti uMalafyale uYeesu Kilisiti abhakashe abhiitiki abhanyiitu abhingi ukuti bhalumbililaghe ku maka ishu ilya Chaala chishita bhwogha.
15 Ubhwanalooli bhwa kuti bhaliipo abhandu bhamu bhaabho bhakulumbilila inongwa isha Kilisiti ku nongwa iya lwibhuno ni ya bhulwe, loole bhaliipo abhanine bhaabho bhakulumbilila ku ndumbula inyiisa. 16 Abhandu abho bhakulumbilila iNongwa iNyiisa ku nongwa iya kuti bhaanganite, soona bhameenye ukuti uChaala aasalite une ukushimikisha ubhwanalooli ubhwa Nongwa iNyiisa. 17 Loole abhandu abhanine abho bhatakulumbilila inongwa isha Kilisiti ku sila inyiisa, loole bhakulumbilila ku sila iya bhulwe. Abheene bhakwinongʼona ukuti linga bhakubhomba ulwo, po indibhoongele indamyo shangu akabhalilo aka kaako indi mu nyumba iya bhapinyighwa.
18 Kali, kakukomanika kooni? Tesha, inongwa isha Kilisiti shikulumbililighwa, linga kwo ku ndumbula inyiisa pamu ku ndumbula imbiibhi. Ilyo lyo liilyo likuuhobhosha, soona indineendelele ukuhobhoka. 19 Paapo imeenye ukuti indiimbokighwe ku shooshi isho shiisho shikuunyaagha ku nongwa iya kuti mukuunyiipuutila nu kuti uMbepo ughwa Yeesu Kilisiti akuunyaafwa. 20 Ingusubhaalila ngaani ukuti naakamu kaako kabhaghiile ukuumbiika ukuti imbe ni soni. Loole umuusughu indiimupaalaghe uKilisiti chishita bhwogha isa amashiku ghooshi. Indiimbombaghe ulwo mu bhwumi bhwangu bhwoshi, linga indi mwumi pamu linga naafwa.
21 Kukwangu une nee mwumi ukuti imubhombelaghe uKilisiti, soona kukwangu ukufwa kwo kukabha ku nongwa iya kuti ingubha pamupeene nu Kilisiti. 22 Kulubhafu ulunine linga ingwendelela ukubha mwumi, po indineendelelaghe ukushibhona imbombo inyiisa ukukongana ni mbombo yiiyo ingubhomba. Ku nongwa iyo, ingupootwa ukuti isale liliku. 23 Kupala leka kukwangu ukulisala limo ku mabhili agho. Ingunyonywa ukutiila pa chiisu ichi nu kubha pamupeene nu Kilisiti kumwanya paapo ili lyo liilyo lyisa ngaani kukwangu. 24 Loole ku nongwa iya kubhaafwa umwe, kiisa une ukuti neendelelaghe ukubha mwumi pa chiisu ichi. 25 Nalooli indi nu bhwanalooli ni ilyo, indineendelelaghe ukubha mwumi nu kubha pamupeene nuumwe mweshi ukuti imbaafwe ukwendelela ukukula mu lwitiko lwinyu nu kubha nu lusekelo. 26 Po linga naabha pamupeene nuumwe, indimukiifune leka ku nongwa iya Kilisiti uYeesu paapo aanyaafwa ukuti niise soona kukwinyu.
27 Po liilyo likulondighwa ngaani kukwinyu lya kuti mubhange na kayiilo akiisa kaako kakughendelana ni Nongwa iNyiisa iya Kilisiti. Ingulonda mubhombaghe ulwo ukuti linga niisa pakubhatesha pamu indiisa, ingulonda imbulikaghe ukuti mukaali mwimite akiisa nu kubha ni ndumbula yimoyeene, soona muli ni nyango yimoyeene iya lwitiko luulwo lukufuma mu Nongwa iNyiisa. 28 Soona imbulikaghe ukuti mutakubhooghopa abhalughu abha lwitiko lwinyu. Ukubhomba ulwo, kukulangisha ukuti uChaala indiakabhapyute abheene, loole indiakabhapoke umwe paapo umwene ghwe yuuyo indiakabhaafwe ukuti mupoote. 29 Paapo uChaala atabhapiile ichisa icha kumwitika uKilisiti kweneeshe, loole abhapiile ni chisa icha kutaamighwa ku nongwa yaake. 30 Indamyo isho shiisho mukushaagha umwe, sho shiisho nuune ingashaaghagha isa muumwo mukapulikagha, soona sho shiisho ingwendelela ukushaagha ulu.

*1:1 1:1 Abhiitiki abha Kilisiti uYeesu Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha.