2
Ukubha nu lwiyiisho ungati ghwi Kilisiti
Kali, ukubha pamupeene nu Kilisiti kukubhakasha mu bhwumi bhwinyu? Kali, ulughano lwake lukubhakasha? Kali, muli pamupeene nu Mbepo uMwelu? Kali, mukubhombelana inyiisa nu kupelelana ichisa mwibheene-bheene? Ku nongwa iya kuti shooshi isho sha nalooli, ingubhasuuma muumbiike ukuti ihobhoke ngaani ku sila iya kwitikana ku ndumbula yimoyeene, ukughanana mwibheene-bheene, ukubha ni nyinongʼono ni nyango yimoyeene. Manye mubhombaghe kooshi kala ku sila iya kupootana pamu ku sila iya kwifuna, loole iyiishanga, ghweshi umundu amubhiikaghe umunine ukubha mubhaghile ngaani ukukinda umwene. Umundu ghweshi manye inongʼonaghe imbombo shaake mwene, loole inongʼonaghe ni mbombo isha bhanine. Mubhange ni nyango yila yila isa yiiyo uKilisiti uYeesu akabha nayo.
Pamupeene nu kuti ukufuma kubhwandilo umwene akabha ungati ghwi Chaala muumwo abheeliile,
poope atakakubhonagha ukughelela nu Chaala kula ukuti kandu aka kukakoleelela.
Umwene akabhuleka ubhukulumba nu kubha ungati mutumwa,
nu kupaapighwa ungati mundu nu kubha ungati twetwe.
Akiiyiisha ngaani nu kumupulika uChaala ukufika pa bhufwe bhwake,
nu kufwa pa chikobhekano.
Po uChaala akamukwesha uYeesu pamwanya ngaani,
akamupa ingamu iya lughindiko ngaani ukukinda ingamu shooshi
10 ukuti ku nongwa iya kuyighindika ingamu iya Yeesu,
ifipelighwa fyoshi ifya kumwanya, ifya pa chiisu ni fya ku bhushuuka,
fifughamilaghe pandaashi papaake.
11 Soona, ghweshi umundu iitikaghe ukuti uYeesu Kilisiti ghwi Malafyale, 2:11 Yesaaya 45:23
ku sila iyo, uTaata uChaala indiapaalighwange.
Abhiitiki bhabhalishange isa ubhwelu mu chiisu
12 Mwe bhiitiki bhanyiitu, akabhalilo kaako ingabha kukwinyu, umwe mukapulikagha amashiku ghooshi. Bhubhuubhwo akabhalilo aka kaako indi kubhutali nuumwe, mwendelelaghe ukubhabhombela akiisa abhiitiki abhanyiinyu. Bhombagha ku maka shiisho shikulangisha ubhupoki bhwinyu ku sila iya bhwogha nu kutetema. 13 Bhombagha ulwo paapo uChaala ghwe yuuyo akubhomba imbombo mu ndumbula shiinyu nu kubhapa amaka agha kulonda nu kubhomba shila shiisho umwene akulonda.
14 Bhombagha shooshi chishita kwilumbuusha pamu ukukaanikana. 15 Bhombagha ulwo ukuti mubhange bhaana abha Chaala bhaabho bheelu, soona abhashita bhubhiibhi naabhumo pakati pa bhandu abha mu chiisu ichi bhaabho bhabhiibhi soona bhasobhite. Mukulondighwa ukuti mulangishange ubhwelu ku bhandu abho ku sila iya kubha na kayiilo akiisa isa muumwo indoondwa shikubhalishanga mu chiisi icha mu chiisu ichi. 16 Soona likolaghe ishu ilya Chaala liilyo likubhapa abhandu ubhwumi ubhwa bhwila na bhwila. Linga mwabhomba ulwo, indiingiifunile ukwikaakila kwangu ni mbombo yangu yiiyo ingabhombagha pakati papiinyu ukuti yitakabha ya pabhuubhu pi ishiku lila ilya kwisa ukwa Kilisiti ulwa bhubhili.
17 Nalinga bhakubhufumya ubhwumi bhwangu ukubha ungati chabhupe icha kungʼwa chiicho bhakukupula pa chighemo 2:17 Mbelengelo 15:1-12 pamupeene ni chabhupe icha lwitiko lwinyu pandaashi pa Chaala, poope une ingusekela, soona ingusekela pamupeene nuumwe mweshi. 18 Bhubhuubhwo nuumwe sekelagha, soona sekelagha pamupeene nuune.
UTiimoti nu Epafulondito mu kaaya aka Filipi
19 Ingusubhaalila ukuti linga uMalafyale uYeesu iitikisha, indiimutume uTiimoti kukwinyu ku kabhalilo akapimba kaako kakwisa ukuti linga aaghaluka kukwangu nu kuumbuula inongwa shiinyu inyiisa, indumbula yangu indiyihobhoke leka. 20 Indiimutume umwene ku nongwa iya kuti indali nu mundu umunine yuuyo ali ni nyango isa iyangu na yuuyo akubhasaaghila isa uTiimoti. 21 Paapo abhandu abhanine bhooshi bhakusaaghila imbombo shaabho sheene, bhatakusaaghila imbombo isha Yeesu Kilisiti. 22 Loole umwe mumeenye ukuti uTiimoti iilangishiishe ukubha mundu mwisa. Abhombite imbombo iya kulumbilila iNongwa iNyiisa pamupeene nuune isa umwana yuuyo akubhomba imbombo pamupeene nu ghwise. 23 Ku nongwa iyo, ingusubhaalila ukumutuma uTiimoti kukwinyu linga naamanya lubhilo shiisho shikuya pakuunyaagha. 24 Soona ingusubhaalila ukuti linga uMalafyale uYeesu aanyiitikisha, nuune indiniise kukwinyu ku kabhalilo akapimba kaako kakwisa.
25 Loole ulu naagha ingulondighwa ukuti imughalushe soona kukwinyu umwitiki umunyiitu uEpafulondito yuuyo akubhomba imbombo pamupeene nuune, yuuyo akuyilwila iNongwa iNyiisa pamupeene nuune ungati mushikali. Umwene ghwe yuuyo mukamutuma kukwangu ukuti aanyaafwange utundu twoshi tuutwo ingasobhelighwanga. 26 Ingumutuma ku nongwa iya kuti akunyonywa leka ukukomaana nuumwe mweshi, soona aswimaanite leka mu ndumbula yaake ku nongwa iya kuti mupulikite ukuti aali mubhine. 27 Nalooli aali mubhine leka, aali papiipi nu kufwa. Loole uChaala amupeliile ichisa nu kumuposha. UChaala atamupeliile ichisa mweneeshe, loole aambeliile ichisa nuune ukuti manye noongele ukuswimaana ngaani.
28 Ku nongwa iyo, ingulonda leka ukumughalusha lubhilo kukwinyu ukuti linga mwamubhona, mubhe nu lusekelo. Po nuune indumbula yangu indiyitengaane. 29 Po mupokeelaghe ku lusekelo ulukulu isa luulwo akulondighwa ukupeeliighwa umwitiki umunyiitu umunine. Soona, abhandu bhaabho bhali isa umwene, bhaghindikaghe 30 paapo umwene aali papiipi nu kufwa ku nongwa iya kumubhombela uKilisiti. Akabhomba shooshi isho ukuti aanyaafwe une ku sila yiiyo umwe mutakabhaghila ukuunyaafwa paapo mukiikalagha kubhutali nuune.

2:11 2:11 Yesaaya 45:23

2:17 2:17 Mbelengelo 15:1-12