Ukalata ughwa
Yuuta
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Yuuta, yuuyo akabha munungʼuna ughwa Yaakobhu, soona akabha munungʼuna ughwa Yeesu (Mataayi 13:55; Maalika 6:3). Shikulangisha ukuti uYuuta akasimba ukalata uyu mu chinja icha malongo mahaano na limo ni fyinja fihaano (65) bhwo uYeesu aapaapighwa.
Akabhasimbilagha ukalata uyu abhiitiki bhamu bhaabho bhakataamighwanga ni fimanyisho ifya bhamanyishi abha bhumyashi. Abhamanyishi abho bhakamanyishanga ukuti abhiitiki bheendelelaghe ukubhomba imbiibhi ku nongwa iya kuti bhakubhwagha ubhupoki ku chisa icha Chaala. Ku sila iyo, bhakaanda ukumukaana uMulongoshi uSongo, uYeesu Kilisiti.
Inyango iya kusimba ukalata uyu yikabha ya kubhakasha abhiitiki abho nu kubhasoka ku sha fimanyisho ifya bhamanyishi abha bhumyashi abho. Akabhakashanga ukuti bheendelelaghe ukukula mu lwitiko lwabho luulwo uChaala akabhapa. Akabhombela ififwanikisho ifyingi ukufuma mu Lwitikano uLukuulu ukubhakasha abhiitiki abho. Akabhomba ulwo ukuti bheendelelaghe ukubhukonga ubhwanalooli ubhwa Chaala pamupeene ni Nongwa iNyiisa iya Yeesu Kilisiti yiiyo bhakayipokeela ukufuma ku bhatumighwa abha Yeesu.
1
Ukulamuka ukwa Yuuta
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni Yuuta ni mubhombi ughwa Yeesu Kilisiti, soona nee munungʼuna ughwa Yaakobhu. Ingubhasimbila ukalata uyu umwe mwe uTaata uChaala abhiitishiishe ukuti mumwitikaghe, umwe mwe abhaghanite, soona uYeesu Kilisiti akubhalindilila akiisa. Ingusuuma ukuti uChaala abhapelelaghe ichisa, abhapange ulutengaano nu lughano amashiku ghooshi.
Abhamanyishi abha bhumyashi
Mwe bhiitiki abhaghanighwa bhangu, ingalondagha leka ukubhasimbila ukalata yuuyo akulingaania isha bhupoki ukufuma kwa Chaala bhuubhwo bhutupelite utwe ukuti tubhe pamupeene. Loole naagha ukuti ingulondighwa ukubhasimbila ukalata ughwa kubhasuuma ukuti mwikaakilaghe ku maka ghiinyu ghooshi ukululwila ulwitiko luulwo uChaala atupiile kamukeeneeshe utwe twe tuli bhiitiki bhaake.* 1:3 Abhiitiki bhaake Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha. Ingubhasimbila ukalata uyu ku nongwa iya kuti bhaliipo abhandu bhamu bhaabho bhiiyingishiishe ku bhushiifu nu kwiyongaania pamupeene nuumwe. Abhandu abho bhakumanyishanga ifimanyisho ifya bhumyashi ukuti abhandu bhabhombaghe imbiibhi paapo uChaala akubhapelela ichisa. Ku sila iyo, bhakumukaana uMalafyale ghwitu uYeesu Kilisiti yuuyo Mulongoshi uSongo. Ukufuma kubhwandilo shisimbiighwe mu Masimbo aMeelu ukuti uChaala indiakabhalonge nu kubhapa ulufundo ulukulu abhandu abho.
Pamupeene nu kuti mushimeenye akiisa shooshi isho, ingulonda imbakumbushe ukuti bhwo uMalafyale uChaala aabhapoka aBhaisilaeli ukufuma mu ndamyo ingulu shiisho bhakashaaghagha mu chiisu icha Miisili, pabhumalilo akabhaghogha aBhaisilaeli bhala bhooshi bhaabho bhatakamwitikagha. 1:5 Mbelengelo 14:26-35; 26:64-65 Kumbukagha abhandumi bhamu abha Chaala bhaabho bhakakaana ukubhomba imbombo yaabho, bhakatiila nu kubhuleka ubhuyo bhuubhwo akabhapa. Ku nongwa iyo, uChaala abhabhiikite mubhuyo ubhwa chiisi ichingi abhandumi abho nu kubhapinya ni minyololo yiiyo yitakukonoka naalumo ukufika pi ishiku ikulu liilyo indiakabhalonge. Bhubhuubhwo, kumbukagha abhandu abha mu kaaya aka Sondoma na ka Ghomoola na bhandu abha mu twaya tuutwo tukabha kupiipi nu twaya utwo muumwo bhakabhombagha ubhushipani. Abhandu abho bhakabhombagha ubhubhiibhi isa bhuubhwo abhandumi bhakabhombagha. Abhaliisha bhakaleka ukughona na bhakolo nu kwanda ukughonana bheene-bheene. Po uChaala akabhapyuta nu mulilo ughwa bhwila na bhwila ukuti chibhe chimanyisho icha kubhasoka abhandu bhooshi. 1:7 Bhwandilo 19:1-24
Umwo mwo muumwo bhoope abhandu abha bhabheeliile. Abheene bhakuyinyasha imibhili yaabho ku sila iya kubhomba imbiibhi, bhakuyugha bhakuti shiisho bhakubhomba ghwi Chaala akubhabhuula mu filoota fyabho. Ku sila iyo, bhakukaana ukulongoshighwa nu Chaala, soona bhakufituka ifipelighwa ifikulumba fiifyo fili kumwanya. Loole nu ghwandumi usongo yuuyo ingamu yaake akabha ghwi Mikaeli, bhwo akukaanikana nu Seetano 1:9 Bhelenga ingamu iya USeetano ku Mashu aMaheesha. isha ghwini aghweghe umufimba ughwa Moose nu kughushiila, atakaghela ukumulonga uSeetano, loole akamubhuula akati, “Ghwe Seetano, uMalafyale uChaala ghwe yuuyo akukemele.” 1:9 Sakaliiya 3:2 10 Loole abhandu abha bhakuyugha kabhiibhi ku sha nongwa shiisho bhatashimeenye nu kuti bhali isa ifikanu fiifyo fitali na mahala paapo ifikanu fitakwinongʼona isha kubhomba. Isho sho shiisho shikubhapelela ukuti uChaala abhapyute.
11 Lwabho abhandu abho! Paapo bhakukonga akayiilo aka Kayini, 1:11 Bhwandilo 4:1-16 bhakukonga akayiilo akabhiibhi aka Bhaalamu 1:11 Mbelengelo 22–24; 31:16 yuuyo akabhashimbulagha abhandu ku nongwa iya kukabha indalama. Ku nongwa iyo, uChaala indiakabhapyute abhandu abho isa muumwo akamupyuta uKoola yuuyo atakamupulikagha uMalafyale uChaala. 1:11 Mbelengelo 16:1-35 12 Abhandu abho bhabhiibhi leka kukwinyu akabhalilo kaako mwe bhiitiki mukukomaanagha pamupeene ukulya ifindu. Abheene bhatali ni soni paapo bhakwisaaghila bhaabho bheene. Abheene bhali ungati mabhingu ghaagho imbepo yikughasungila chishita kupela ifula. 1:12 Fimanyisho ifya Solomooni 25:14 Soona bhali ungati makokwe ghaagho ghateelite iseke, ghaagho abhandu bhaghakumbwile nu kwuma lwoshi. 13 Imbombo shaabho shikukosha isoni ungati nguli shiisho linga shaafika ku chiseese ku nyanja, shikubha litotofulooshe nu kubhiika ubhunyali bhwoshi pabhwelu. Bhakulongoshanga abhandu akabhiibhi ungati ndoondwa shiisho shikushunguulilagha mwalwe kumwanya, loole shitakulongosha naakamu. Po uChaala atendekeshiishe ubhuyo bhuubhwo bhuli ni chiisi ichingi nu kubhabhiika abhandu abho ukuti akabhalonge nu kubhapa ulufundo ulwa bhwila na bhwila.
14 UEenoki yuuyo akabha mbaapo iya bhuhaano na shibhili (7) ukufuma kwa Aatamu, akasolola isha bhandu abho akati, “Pulikisha, uMalafyale indiakiise pamupeene na bhandumi bhaake abheelu abhingi. 15 Indiakiise pakubhalonga abhandu bhooshi nu kubhapyuta ku nongwa iya mbiibhi shaabho shiisho bhakamubhombelagha na ku mashu ghooshi amabhiibhi ghaagho bhakamutukagha.” 16 Abhandu abho bhakwibhuniishanga nu kubhalumbuusha abhandu abhanine, bhakufikonga ifinyonywa fyabho ifibhiibhi. Soona bhakwifunagha leka nu kubhapaala abhandu abhanine ukuti bhafyaghe fiifyo bhakulonda ukufuma kukwabho.
Muumwo abhiitiki bhakulondighwa ukwikalila
17 Loole umwe mwe bhiitiki abhaghanighwa bhangu, kumbukagha shooshi shiisho abhatumighwa abha Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti bhakabhabhuulagha. 18 Paapo bhakabhabhuulagha bhakatingi, “Ku mashiku agha bhumalilo indibhakiisaghe abhandu abha lufuuyo nu kufikonga ifinyonywa fyabho ifibhiibhi.” 19 Abhandu abho bho bhaabho bhakubhalughulania umwe paapo bhatakulongoshighwa nu Mbepo ughwa Chaala, loole bhakulongoshighwa ni sha mu chiisu.
20 Loole umwe mwe bhiitiki abhaghanighwa bhangu, endelelagha ukukasania mwibheene-bheene mu lwitiko lwinyu luulwo lwelu ngaani, soona ipuutagha bhwo mukulongoshighwa na maka agha Mbepo uMwelu. 21 Endelelagha ukubha mu lughano ulwa Chaala bhwo mukumulindilila uMalafyale ghwitu uYeesu Kilisiti yuuyo ku chisa chaake akwisa pakubhapa ubhwumi ubhwa bhwila na bhwila. 22 Bhapelelaghe ichisa nu kubhaafwa abhandu bhooshi bhala bhaabho bhakwilaamwa. 23 Bhapokaghe abhandu bhamu isa muumwo mubhaghiile ukubhanyaghula abhandu ukufuma mu mulilo. Bhapelelaghe ichisa abhandu abhanine, loole mubhange maaso nu kushita kubhomba imbombo shaabho imbiibhi.
UYuuta akumupaala uChaala
24 UChaala ali na maka agha kubhalindilila umwe ukuti manye mubhombaghe imbiibhi. Soona ali na maka agha kubhutiisha ubhubhiibhi bhwinyu bhwoshi nu kubhabhiika pandaashi papaake ukuti mubhubhone ubhukulumba bhwake ubhukulu. Bhwo isho shaabhombighwa, indumbula shiinyu indishikahobhoke ngaani. 25 Umwene ghwi Chaala yuuyo ali mweneeshe, yuuyo akatupoka utwe ukughendela kwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti. Ubhukulumba na maka fyake yuuyo ukufuma kubhwandilo, akabhalilo aka na bhwila na bhwila. Ameni.

*1:3 1:3 Abhiitiki bhaake Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha.

1:5 1:5 Mbelengelo 14:26-35; 26:64-65

1:7 1:7 Bhwandilo 19:1-24

1:9 1:9 Bhelenga ingamu iya USeetano ku Mashu aMaheesha.

1:9 1:9 Sakaliiya 3:2

1:11 1:11 Bhwandilo 4:1-16

1:11 1:11 Mbelengelo 22–24; 31:16

1:11 1:11 Mbelengelo 16:1-35

1:12 1:12 Fimanyisho ifya Solomooni 25:14