Ukalata ughwa bhutatu ughwa
Yoohani
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Yoohani yuuyo iiyughite ukuti ghwi songo ughwa chipanga. Shikulangisha ukuti ukalata uyu akasimbighwa mu chinja icha malongo mahaano na manna (90) bhwo uYeesu aapaapighwa. UYoohani akamusimbilagha ukalata uyu umumanyani ghwake yuuyo ingamu yaake akabha ghwi Ghaayo yuuyo akabha mwitiki musubhaalilighwa.
Inyango iya Yoohani ukusimba ukalata uyu yikabha ya kumupaala uGhaayo ku mbombo shaake inyiisa shiisho akabhabhombelagha abhiitiki bhaabho bhakatumighwa mu chipanga chiicho akabha. Soona akamukashanga ukuti eendelelaghe ukubhaafwa abhiitiki bhaabho bhakalumbililagha ishu ilya Chaala. Inyango inine yikabha ya kukemela akayiilo akabhiibhi aka mundu yumo yuuyo ingamu yaake akabha ghwi Ndiyoteleefe nu kulangisha imbombo inyiisa isha mundu yumo yuuyo ingamu yaake akabha ghwi Ndemetiliyo.
1
Ukulamuka ukwa Yoohani
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni songo ughwa chipanga. Ingukusimbila ukalata uyu ughwe ghwe Ghaayo ghwe ingughanite ni ndumbula yooshi.
Ghwe mughanighwa ghwangu, ingukwipuutila kwa Chaala ukuti usayighwange mu bhwumi bhwako bhwoshi. Soona ingukwipuutila ukuti ubhange mukafu mu mubhili isa muumwo ghwe mukafu mu ndumbula yaako. Ingahobhoka leka bhwo abhiitiki abhanyiitu bhamu bhiisa kukwangu nu kuumbuula ukuti ukaali kwendelela ukubhukonga ubhwanalooli nu kwikala mu bhwanalooli ubhwo. Litaliipo naalimo liilyo likuuhobhosha ngaani ukukinda ukupulika ukuti abhaana bhangu mu lwitiko bhakaali bhakwikala mu bhwanalooli.
Ubhusubhaalilighwa ubhwa Ghaayo
Ghwe mughanighwa ghwangu, ughwe ghwe musubhaalilighwa ku nongwa iya shila shiisho kubhabhombela akiisa abhiitiki abhanyiitu pamupeene nu kuti bhaheesha kukwako. Abhiitiki abho bhachibhuulite ichipanga icha panu isha lughano lwako kukwabho. Ingukusuuma ukuti ghwendelelaghe ukubhaafwa fiifyo bhakulonda mu sila yaabho ku sila yiiyo yikumuhobhosha uChaala. Bhombagha ulwo ku nongwa iya kuti bhwo abhiitiki abho bhakwanda ukumubhombela uMalafyale uYeesu, bhatakapokeela naakamu aka kubhaafwa ukufuma ku bhandu bhaabho bhatakumwitika uKilisiti. Po utwe tukulondighwa ukubhaafwa abhiitiki abho. Ku sila iyo, inditubhange pamupeene nabho ku mbombo iya kulumbilila ubhwanalooli.
Ingachisimbila ichibhughutila icha bhiitiki ukalata, loole umundu yumo yuuyo ingamu yaake ghwi Ndiyoteleefe, yuuyo iighanite ukwibhiika ukubha mulongoshi ghwabho atakulonda ukushikonga shila shiisho ingasimba. 10 Linga niisa kukwinyu, indiingashibhiike pabhwelu shila shooshi shiisho akushibhomba na mashu agha bhumyashi ghaagho ukutuyugha. Umwene akukaana ukubhapokeela abhiitiki abhanyiitu bhaabho bhakubhomba imbombo iya Chaala. Soona akubhakaanisha na bhiitiki abhanine bhaabho bhakulonda ukubhapokeela abhandu abho ku sila iya kubhakiisha mu chibhughutila icha bhiitiki.
11 Ghwe mughanighwa ghwangu Ghaayo, manye ukongaghe utuyiilo utwa bhandu bhaabho bhakubhomba imbiibhi, loole ubhombaghe inyiisa. Paapo umundu ghweshi yuuyo akubhomba inyiisa, umundu uyo mwana ghwa Chaala. Loole umundu yuuyo akubhomba imbiibhi, atamumeenye uChaala.
12 Abhiitiki bhooshi bhaabho bhamumeenye umundu yumo yuuyo ingamu yaake ghwi Ndemetiliyo bhakumupaala leka ukuti mundu mwisa. Soona koope akayiilo kaake kakulangisha ukuti umundu uyo mwisa. Nuutwe tukushimikisha ukuti umundu uyo mwisa isa muumwo nuughwe umeenye ukuti shila shiisho tukuyugha sha nalooli.
Amashu agha bhumalilo
13 Indi nasho inyingi isha kukusimbila, loole indakulonda ukushisimba shooshi mwa kalata uyu. 14 Inguyugha ulwo ku nongwa iya kuti ingusubhaalila ukwisa ukwo ku kabhalilo akapimba kaako kakwisa nu kuyughisania nuughwe.
15 Ingukwipuutila kwa Chaala ukuti ubhange nu lutengaano. Abhiitiki bhaabho bhali pamupeene nuune bhakukulamuka. Nuughwe ubhalamukaghe abhiitiki abhanyiitu yumo yumo bhaabho kwikala pamupeene nabho.