24
Kolohi Yéesú ɓúudé
(Saame Maccëe 28.1-10 ; Marka 16.1-8 ; Saŋ 20.1-10)
Dímëesë, ɓeleɓɓa koluute miir-miirin, kúrëelúuté iñi heeñlaa ya húmú waaƴu wa ra, suute tígë hacuu Yéesú rë. Lahuu wa ra, wa olute biti la⁠ˈ⁠a húmú kúnúu ɓúk luuya ra píníŋúté hatin. Wa haalute, wa ɗeefuy na ɓúudé fí Yéesú-Yíkëe, affi wa kúnëhté. Ow ana yi ɓekuu búuɓɓí na tak feeñiyuute wa tígí daaha. Ɓeleɓɓa tíitúté, líhúté púkkí wë feey. Ɓëewë wonu wa tígí daaha tih : « ⁠ ⁠Ɓëyí ee pes ɗa saamuu ɗí filiɓ ɓëewë húlú rë ? Yéesú íníh në, ɗi këllúté ɓúudé. Nérsíi yee húmú won ɗi ron homa⁠ˈ ri Galile ra biti ɗi fi Koy-ɓëe⁠ˈ waɗtee yaayu bakaaroh ya, ɗi daaƴu kurwah, waali éeyë fë filoon fi húlí ɗi koloh ɓúudé.⁠ ⁠» Tígí daaha, wa nérsúuté unna húmú won Yéesú rë.
Ɓeleɓɓa koluute luuya daaha suute, ɓíllúté iñƴaaha ɓéeɓ apootarri sabboo a yínë yë a ɓëewí kayya na húmú ñéerúu a Yéesú rë ɓéeɓ. 10 Ɓeleɓɓi ƴaa húmú Mari fi ɓëy Makdalaa, Saan, Mari yaafi Saak a i ɓeleɓ kay. Ɓíllúu wë apootarra ra, 11 wa habuu biti ɓeleɓɓa yíih iña na wonu wa ra, tahte wa gémúy wë. 12 Filiɓ fi baaha, Peer nampee múkë luuyin. Laha⁠ˈ ri yérëntëhté rë, ɗi ɗeef na boyya kut. Ɗi nimilte faam éempé níi éem di yee lah ra.
Feeñiyohi Yéesú taalibe ana di waali Emayus
(Saame Marka 16.12-13)
13 Yiin fi baaha, lahte taalibe ana yi na suu gina na wonuu Emayus ra, bi hécëhté a Yerusalem yii mitte tíl wahtu ana, 14 na gonlu sun fi iña lah ra ɓéeɓ. 15 Wa homu gonla unni wa na ɓéyrëh sun, Yéesú daɓpe wa waala ñéerë⁠ˈ⁠té a wa. 16 Wa olute ri, ndaa lahte yii úmpé wë níi wa yúhsúuy rí. 17 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Ɗon gonlu yi waala ?⁠ ⁠» Wa yípútée caŋ, kanammi wa súfúñcé níi súfúñ. 18 Ow di waa na hínú Kelewofaas won ɗi tih : « ⁠ ⁠Ɗoni afu kut di Yerusalem daa yíih yee lah waalli ƴee ra maan ?⁠ ⁠» 19 Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Baaha yi daaha ?⁠ ⁠» Wa tahute wonu tih : « ⁠ ⁠Fu kelaay yee kat Yéesú fí ɓëy Nasaret ra a ? Ɗi húmú yonentii lahte sañ-sañ di pagaɗ a wonaɗ fíi Koope a fíi ɓëewë ɓéeɓ. 20 Kélfë yí seeƴoh yi yen a njíittí yen kúrúté rí faam buur, ɗi aattiyuute húl, daaƴute kurwah. 21 Fun lahute yaakaar biti koon daa ri nay sëmlée Israyel ; ndaa see⁠ˈ⁠ ⁠! Di filiɓ fi baaha, iñƴaaha lahte hente waal éeyë woteh te ow olay yin. 22 Añcaŋ, i ɓeleɓ di fun na éemílúté fun. Wa payu luuyin miir-miira oroh, 23 wa oluy ɓúudé fí Yéesú, wa ayute ɓíllúté fun biti i malaaka feeñiyuute wa, wonute wa biti ɗi ee pes ɗa. 24 Filoon fe, i ow di fun na payute, olute biti iña wonu ɓeleɓɓa ra ɓéeɓ lahte. Ɗi fi Yéesú nék, wa oluy ri⁠ ⁠!⁠ ⁠» 25 Yéesú won taalibe yi ana ya tígí daaha tih : « ⁠ ⁠Lúh-nuffi ƴeh⁠ ⁠! Ɗon gémúy iña wonu yonente ya ra gémë doom a ? 26  Buura Koo fal ri ra waɗtee ñee coono fi bah, anti haal ndami.⁠ ⁠» 27 Ɗi na an waa poysiiɗ iña bíníyú sun fi ra ɓéeɓ, dala⁠ˈ⁠te kootii Mëyíis, ñeete téeré yë bíníyú yonente ya ra ɓéeɓ.
28 Tílúu wë níi wa leɓuute gina na suu wa ra, Yéesú na ɓënɓënɗëh baret, 29 ndaa wa caguute ri wonu tih : « ⁠ ⁠Fu saañ dih ? Tase fun na deh⁠ ⁠! Na⁠ˈ⁠a yëellëhté te Koo ee saañ elke ra.⁠ ⁠» Tígí daaha ɗi ñéerë⁠ˈ⁠té a wa, wa suute faam. 30 Wa tooku reer, Yéesú ɓeɓpe mbúurú símpé Koope, lecsa⁠ˈ⁠te ri yeɗte wa. 31 Affi wa kúnsëhté tígí daaha, wa yúhsúuté rí. Ndaa ri hente mes, wa olluy ri. 32 Wa na wonantuu hanndal ki wa tih : « ⁠ ⁠Yii baa daa tah keeññi yen sos níi sos na won ɗi a yen waala, na poysiiɗ yen iña bíníyú Téerëe rë⁠ ⁠!⁠ ⁠»
33 Wa yípútée koloh, nimilute Yerusalem. Lahuu wa ra, wa ɗeefute apootarri sabboo a yínë yë a ɓëewë në ñéerúu a wa ra tee⁠ˈ⁠uute. 34 Wa wonu taalibe yi ana ya tih : « ⁠ ⁠Yíkëe këllúté ɓúudé kaah⁠ ⁠! Ɗi feeñiyohte Simoŋ.⁠ ⁠» 35 Wa fi ana yi ƴaa ɓal ɓíllúté wë yee lah waala ra a ɗee yúhsúu wë rí na lecsa⁠ˈ ri mbúurëe rë.
Feeñiyohi Yéesú taalibe ya
(Saame Maccëe 28.16-20 ; Marka 16.14-20 ; Saŋ 20.19-23 ; Tílëdí apootarra 1.6-11)
36  Taalibe yi ana ya homu wona, Yéesú hente jalañ fíi wë ɓéeɓ, won wa tih : « ⁠ ⁠Cëlíirí yaawe⁠ ⁠! Hëmíi jaamma⁠ ⁠!⁠ ⁠» 37 Ndaa wa tíitú tíitë níi affi wa kúnëhté ; wa habuu biti koon yaa yébítëh. 38 Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Ɗon tíitú yih ? Haala⁠ˈ yi níi ɗon na lahu nuf ana ? 39 Ëlsíi ya⁠ˈ yi so⁠ˈ a kotti so⁠ˈ : yaa so⁠ˈ kay⁠ ⁠! Léɓí faan so⁠ˈ ɗon olsoh⁠ ⁠! Yébítëh na lah bo⁠ˈ faan ti so⁠ˈ nen a ?⁠ ⁠» 40 Wona⁠ˈ ri wa iñƴaa ra, ɗi teeɓpe wa ya⁠ˈ yi a kotti. 41 Sosi keeña a éemë homuu wa ra, tahte wa míníh ríi gém doom. Tígí daaha, ɗi meelte wa won tih : « ⁠ ⁠Ɗon lahute yii ñamun dee a ?⁠ ⁠» 42 Wa yerute ri koy jén hútú. 43 Ɗi ɓeɓpe jénë ñampe ri fíi wë.
44 Ɗi antee waa won tih : « ⁠ ⁠Húmú homa⁠ˈ mi leeloon ra, mi wonte ron unni ƴeh : “Iña wonu sun fi so⁠ˈ filiɓ kootii Mëyíis a téeré yí yonente ya a Téeríi kañaa ya ra ɓéeɓ waɗtee lah.”⁠ ⁠» 45 Tígí daaha, Yéesú paŋke níi affi wa kúnsëhté, wa yúhúté yee won Téerëe rë. 46 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Bíníyúté biti so⁠ˈ mi Buura Koo fal ri ra, mi waɗtee mok níi mok, te waali éeyë fë filoon fi húlí së⁠ˈ, may koloh ɓúudé. 47 Te dala⁠ˈ⁠te Yerusalem, heetta ëldúnë ɓéeɓ warutee waariyu di tii so⁠ˈ, wa lof pesaɗ Koope baal wa bakaaɗɗi wa. 48 Ɗon daa seede yi so⁠ˈ. 49 Te so⁠ˈ mi beh, may cépíɗ sun fon Ruuh-Peseŋ fa húmú gap ɗon Baaso⁠ˈ ra. Ɗon nék, ngënë këlíi Yerusalem dee níi doolaa nay kolee sun ra cép ɗon na.⁠ ⁠»
50 Filoon fi baaha, Yéesú kúɗté wë waal Betani, ɓéyíɗté ya⁠ˈ yi na barkel wa. 51 Ɗi hom barkeli wa na taka⁠ˈ a wa, Koo ɓéyíɗté rí kúɗté rí hëbísí sun. 52 Wa fi taalibe ya jaamiyuute ri anutee nimil Yerusalem, keeññi wa sosse níi sos. 53 Faraah wa homuu filiɓ Faam fi gaani Koope wa símé rí.