BALUWA YA NK'HONGO YA
YOHANA
ULONGOELO
Baluwa ya nk'hongo ya Yohana yawandikagwa ni Mwigala Ulosi Yohana kwe myaka ya milongo mnane na mishano kubula milongo kenda, kulawa aho Yesu eze elekwe. Yohana hakugamba yehe niye awandike, mna mwo mnango wa nk'hongo yalagisa kugamba, yehe andaga muwona amuone Yesu ivo ekale mwe isi na kuuyuka kwakwe 1 Yohana1:1-3. Imiwandikile mwe baluwa ya nk'hongo ya Yohana yaligana kwa hagihi ne miwandikile ya Mbuli Yedi iwandikwe ni Yohana. Yahuwilwa kugamba Yohana awandikaga iyo Mbuli Yedi, ne zibaluwa zint'hatu, baluwa ya nk'hongo ya Yohana na baluwa ya kaidi ya Yohana na baluwa ya katatu ya Yohana aho andaga akekala Efeso.
Yohana kawandika baluwa ino kwa want'hu wose wakumhuwila Kilisito, na lupisi ulo wahuwila awo wandaga mwe makunt'ho kulawa kwe difyo ya want'hu wakwitangwa “Ginositiki” wandaga wakahuwila kugamba Yesu andaga Mnungu kindedi, mna handaga mnt'hu kindedi umwo andile akekala mwe isi. Kwaivo Yohana agamba yehe amuwonaga Yesu akekala mwe isi, naho kwa mikono yakwe amtozaga Yesu 1 Yohana 1:1-3. Yohana awandikaga ibaluwa ino akataila kukint'hiza kinyemi chakwe 1 Yohana 1:4 na kuwafingiza wahuwila wasekugendeela kudamanya wavu 1 Yohana 2:1 na kuwamila wahuwila wasekuwategeleza wahinizi wa udant'hi 1 Yohana 2:26 na kuwagambila wahuwila kugamba kindedi wayokolwa 1 Yohana 5:13.
Yemndani
Yohana atambula ibaluwa yakwe no kutambalisa kiya ataile mwo kuiwandika 1 Yohana 1:1-4.
Atambalisa ivo Mnungu eli ung'azi nakugamba chaungwa kwikala enga ivo Yesu ekalaga 1Yohana 1:5-3:10.
Akajika awakumbusa mwe mbuli yo kuungana 1Yohana 1:5-5:12.
Abindiliza ibaluwa yakwe mwe 5:13-21
1
Mbuli yo ugima
Ulosi uno ni wa Mbuli ywo ugima uyo andaga uuko kukongela nk'hongo aho isi yandaga ikei kuumbwa, naho suwe wenye chamwivaga no kumuwona no kumdosa ne mikono yetu wenye. Uyo Mbuli ywo ugima eze alaile nekimuona, naivo chalonga uwona wakwe no kuwagambilani, uyo niye ugima ywa ulo na ulo andaga kwa Tate naho katendigwa amanyike kwetu. Kiya kikione no kukiva nicho kikuwagambilani vileke nyuwe iviyaiviya mnde hamwenga na suwe mwo uhamwenga kinanao na Tate na mwanawe Yesu Kilisito. Chawawandikilani nyuwe mbuli izi vileke mnde na kinyemi kikulu.
Mnungu ni ung'azi
Ivo, mbuli kiivile kwa Yesu na kuwagambilani ni ino, Mnungu ni ung'azi, naho mwakwe hamna ziza dyodyose. Kinagamba kilungana hamwenga na yehe, mna chekala mwe diziza, nekinde wadant'hi naho hakikwikala kutimila ikindedi. Mna uneva kinekala mwo ung'azi enga ivo yehe mwenye eli mwo ung'azi, nekinde no uhamwenga suwe kwa suwe, naho sakame ya Yesu Kilisito mwanawe, neikikukize wavu wose.
Uneva kinagamba hakina wavu chakedant'hiliza wenye, naho kindedi hakimuli mndani mwetu. Mna uneva kina keiila uwavu wetu uyo mhuwilwa, ywedi mazuwa yose, naakilekele kulawa mwo wavu wetu wose no kukikukiza wiihi wose udya kidamanye. 10 Kinagamba hakidamanye wavu, chamtenda Mnungu kunda mdant'hi naho mbuli yakwe haimuli mndani mwetu.