3
Zuwa dyo kwiza kwa Zumbe
Wambuya zangu, ino niyo ibaluwa yangu ya kaidi huwawandikilani mwe zibaluwa zangu zose higeza kusetula zifanyanyi zenyu zedi kwa kuwakumbusani, naunga mkumbukile milosi idya yalongagwa aho kale ni walotezi wakukile, ne miko idya ilaile kwa Zumbe Myokozi ywetu, yadya mwenk'hagwa ni wegala ulosi wenyu. Nk'hongo ya yose mkumbukile kugamba, mwa mazuwa aya yo kubindiliza naweze want'hu wakutimila kumunk'wamunk'wa kwawe kwiihile naho nawawabeleni, naho nawauze, “Ekuhi elo haluse yudya alagane na nyuwe kugamba neeze? Awakale wetu wakefiilaga kale, mna kila kint'hu kisigala enga ivo chandaga kukongela aho isi yaumbwagwa!” Want'hu awo wajala kwa kasidi kugamba, aho kale Mnungu alongaga mbuli niyo mbingu ne isi vaumbigwa kulawa mwa mazi na kwa mazi, isi idya ya kale neibanangwa aho Mnungu eze alagize ugubiko wa mazi mwe isi. Mna mbingu ne isi va ivi haluse, viikigwa kwa mbuli iidya kwa kwiza kokigwa pele no moto. Vamilwa kubula mwe dizuwa dyo usengelo, aho want'hu hewekumwogoha Mnungu wakeza kubanangwa pele.
Mna wambuya zangu mse kujala kint'hu kimwenga kugamba, hameso ha Zumbe zuwa dimwenga ni enga myaka magana mlongo, naho myaka magana mlongo ni enga zuwa dimwenga. Zumbe hana kisese mwe kukint'hiza kiya alagane enga ivo wamwenga wakubanikanyanya. Mna ni mbazi zakwe Mnungu kwenyu, hakuunga mnt'hu yeyose abanangwe, mna want'hu wose waleke wavu wawe.
10 Mna dizuwa dya Zumbe nedize enga mbavi, naho mwe dizuwa idyo mbingu neihalawe kwa msindo mkulu, naho vint'hu vose vo mwo ulanaga nevibanangwe nu moto, isi hamwenga na kila kint'hu kifisigwe nevigubulwe na kuikwa mwazi. 11 Uneva vint'hu vose nevibanangwe enga ivo, nyuwe nomnde want'hu wa vivihi? Mnde want'hu wa Mnungu, na wikazi wa kumhuwila Mnungu, 12 mkagojela dizuwa dya Mnungu, no kuditigiza disunguze kwiza, zuwa dyo kokigwa no kubanangwa nu moto kwe isi ne vint'hu va kulanga. 13 Mna enga ivo kili kiya alagane, chagoja mbingu mp'hya, na isi mp'hya ina want'hu wakudamanya yakumwelela Mnungu.
14 Naivo, wambuya zangu, mkagojela zimbuli izo, kombekeni muwoneke kwa Mnungu kugamba mna utondowazi naho hemwiina lema hegu wiihi. 15 Mkuone ukufinyiliza kwa Zumbe kugamba, ni luneka lwa uyokozi, enga viya ndugu ywetu Paulo ivo awawandikileni kwo umanyi enk'higwe ni Mnungu. 16 Aya nayo akulonga mwe zibaluwa zakwe zose umwo akawandika imbuli ino. Mbuli zimwenga ndala kuzikombaganya, naho kwa wadya wana mahituhitu enga ivo wakuhitulahitula mawandiko matuhu. Naivo wakekoma woho wenye.
17 Mna nyuwe wandugu zangu, muimanya kale imbuli ino. Indeni na wengele mse kuzaganywa ni malema ya mahinizo ya want'hu hewekutimila umwiko niyo mwaza kukimala kwenyu. 18 Mna, gendeeleni kukula mwo wedi wa Mnungu no kummanya Zumbe na Myokozi ywetu Yesu Kilisito. Ukulu wa Mnungu unde wakwe, ivi haluse na ulo na ulo! Taile.