2
Wahinizi wo Udant'hi
Mna iviyaiviya walailaga walotezi wo udant'hi mwa want'hu awo, enga ivo wakuunga walaile wahinizi wo udant'hi mwa nyuwe. Nawahinize mahinizo ya upapala ya kuwazaganya want'hu uku wakamlemela Zumbe awaguile, naivo wakakezunguila wenye ubanangi wa luholuho. Naho want'hu wengi nawatimile sila zawe zo uhabwasi, naho wahinizi awa wo lulimi nawaleke isila ye kindedi ikahomolwa. Mwo ugubaguba wakwe, nawahokele va kusump'hula kulawa kwenyu kwa simo zawe zo udant'hi. Mna Mnungu nakalamula kukongela aho kale kugamba naawasengele, naho emeso ikindedi naawabanange!
Kwaviya uneva Mnungu hawalekelaga wadya watumigwa wa kwe mbingu aho weze wadamanye wavu, mna awaduulaga hant'hu ha masulumizo, wakakigwe minyololo mwe diziza titu tilili wakagojela zuwa dyo usengelo. Iviyaiviya Mnungu hailekelaga isi ya kale umwo egalaga ugubiko wa mazi mwe isi, kwa want'hu hewe kumwogoha, mna amhonyaga Nuhu uyo andaga akawabilikiza want'hu wadamanye yakumwelela Mnungu, na want'hu watuhu mfungate. Iviya iviya, uneva Mnungu aibanangaga imizi ya Sodoma na Gomola kwa kuyoka moto taka no kuitenda inde mliganyizo wa ayo yakuunga yawalaile want'hu hewe kumwogoha. Nakamyokola Lutu yudya akudamanya yakumwelela Mnungu, Lutu uyo agelagwa kinyulu ni lugendo lwa kihabwasi want'hu wavu. Kwaviya mnt'hu uyo ywedi andaga akekala mwawe, naho asulumilaga mwo moyo wakwe kila zuwa kwa ivo andaga akauwona no kuwiva udamanyi wo wavu wa want'hu awo wandaga wakaudamanya. Uneva niivo Zumbe kamanya ivo akudaha kuwayokola want'hu wakomwogoha Mnungu mwa magezo, mna kamanya kuwaika want'hu waihile kubula kwe dizuwa dyo usengelo, 10 vitendese ni wadya wakutimila kumunk'wamunk'wa kwa mbuli za usavu ze mili, no kubela udahi wa Mnungu. Want'hu awo wane kigungumtwi, naho wakeduvya, naho hawakogoha kuvihomola viumbwa vine ukulu va kwe mbingu. 11 Mna hata watumigwa wa kwe mbingu, wata udahi na ludole kujink'ha awo wahinizi wo udant'hi, hawakuwakalaliza kwa kuwahomola viumbwa awo hameso ha Zumbe. 12 Mna want'hu awo wakuhomola vint'hu hewe kukikombaganya, ni enga makala heyeina ubala, ayo yelekagwa yagwiligwe no kuchinjwa. Nawo nawabanangwe iivo enga ayo makala, 13 nawalihigwe masulumizo kwa maihi wadamanye. Kinyemi chawe ni kudamanya mbuli za kuibwedezesa mili vihile, naho nomsi kung'aile. Awo wagela kinyulu na soni mwo umwenga wenyu umwo mkanda nawo mwe fugo zenyu, naho waonela kinyemi sila zawe zo udant'hi. 14 Meso yawe yamema uhabwasi, wakagendeela kudamanya wavu. Woho wawegala want'hu hewetogile kwe mitego. Mioyo yawe izoela ugubaguba. Woho waligitwa ni Mnungu! 15 Waileka isila ichumile niyo wahinga kwo kwaga, waitimila isila ya Balaamu mwana ywa Beoli, aungisaga maliho yo kudamanya wiihi, 16 niyo ativilwa kwo wavu wakwe. Punda hadidahile kulonga dyalongaga enga mnt'hu, dikauhiga ukilalu wa yudya mlotezi.
17 Want'hu awa wenga nc'hoko zinyaile, naho enga mavunde yaku puputiswa ni nk'hungunto, woho waikilwa lwiza lutitu. 18 Walonga milosi ya kukeduvya naho ya kihezi, naho kwa kumunk'wamunk'wa mili yawe kwa uhabwasi wawategela wadya wakongile kukepagula mazuwa aaya kulawa mwa want'hu wakwikala mwa masa. 19 Wakawagamba want'hu nawande walekelwa, mna woho wenye ni watumwa wa ubanangi, kwaviya mnt'hu anda mtumwa ywa kila kint'hu kikumlongoza. 20 Kwaviya uneva want'hu nawakepagula no wiihi we isi kwa kummanya Zumbe eli Myokozi ywetu Yesu Kilisito, niyo kaidi agwilwa na kulongozwa nu wiihi uwo, hali yawe yeza kunda iihisa kujink'ha idya ya nk'hongo. 21 Nevindilisa vedi kwa awo want'hu wandile hawamanyize kudamanya yakumwelela Mnungu, kujink'ha kuumanya, niyo wayaleka nk'hanana yakukile walagizwe. 22 Mna ilaila kwawe viligane ne ngelo ya kindedi ikugamba, “Kuli dyauiya matahika yakwe dyenye,” naho, “Inguluwe yahakigwe mazi, iuiya kuketongolosa mwe nt'hope.” Ivo nivo vili kwawe kwa ivi haluse.