BALUWA YA KAIDI YA
PETULO
ULONGOELO
Baluwa ya kaidi ya Petulo yalagisa kugamba yawandikagwa ni Mwigala Ulosi Petulo, mna wamanyi wengi dielo wafanyanya kugamba hiyo kindedi. Wagamba yadahika kugamba mnt'hu mtuhu niye awandikaga hant'hu ha Petulo. Awandike halongile uwona kugamba yehe mwenye amuwonaga Yesu, vitendese hadya Yesu eze ahituke ifuta yakwe, 2 Petulo1:17-18. Uneva Petulo niye awandike ibaluwa ino, yadahika kugamba awandikaga umwo andaga akei kubanika, mwo uheelo we miyaka ya milongo mtandatu kulawa aho Yesu eze elekwe. Naho Petulo aitanga baluwa ino kunda ni ya kaidi, 2 Petulo 3:1 akaika talehe yo kuiwandika baluwa ino, aho eze abinde idya ibaluwa ya nk'hongo ya Petulo. Baluwa ino awawandikilaga want'hu wose wamhuwile Kilisito.
Petulo awandikaga baluwa ino vileke awagele moyo want'hu wakumhuwila Kilisito wekale vedi na kuwakanya wasekuwatimila wahinizi wa udant'hi 2 Petulo 2. Awagela moyo wawabele want'hu wakugamba Yesu ekalisa kuuya, vituhu vakwe awalagisa kugamba Mnungu hakwikalisa mna aunga kila mnt'hu ayokolwe 2 Petulo, 3:8-9. Ivi nivo vikuleka want'hu waungwa kwikala wikazi wedi 2 Petulo 3:14.
Yemndani
Petulo aketambula mwenye na want'hu akuwawandikila 2 Petulo 1:1-2.
Akajika akumbusa want'hu wekale wikazi wedi kwaviya chekala ivo kwa udahi wa Mnungu.
Naho awakanya want'hu mwe mbuli ya wahinizi wa lulimi na kulonga kikuunga kiwapate awo wahinizi wa lulimi uko kwo uheelo 2 Petulo 2:1-22.
Petulo abindiliza kwa kuwagela moyo want'hu wakumhuwila Kilisito kwikala wikazi wedi na kukeika lumwe kwa kuuya kwa Yesu 2 Petulo 3:1-17.
1
Miye Simoni Petulo mtumwa naho mwigala ulosi ywa Yesu Kilisito.
Nawawandikilani nyuwe kwa uwedi wakwe Yesu Kilisito eli Mnungu na myokozi ywetu, mwink'higwe mhuwi uudya wo utana utendese enga wa kwetu.
Chawalombezelani uwedi no utondowazi vindilise kwenyu, mwo kummanya Mnungu hamwenga na Zumbe ywetu Yesu.
Lwitango na usaguzi wa Mnungu
Kwa udahi wakwe we kimnungu, kakink'ha vint'hu vose kikuviunga vileke kikale mwo ugima wa wogofi kwa Mnungu, kwa kummanya yehe akitange kinde hamwenga naye, mwo ukulu wakwe mwenye no uwedi wakwe. Kwa ivo nakakink'ha mageleko makulu yadya akilagane vileke kwa ayo mdahe kunyilika ubanangi ukwigalwa ni kumunk'wamunk'wa kwiihile kumwe isi, no kunda hamwenga naye mwe kimnungu chakwe. Kwa ivo kombekeni kongezela mhuwi kwa uwedi, na mwo uwedi wenyu mwongeze umanyi, mwo umanyi yongezeleni no kuihuma mioyo, mwo kuihuma mioyo yongezeleni no ugoja, mwo ugoja nako yongezeleni no kumwogoha Mnungu, kwa kumwogoha Mnungu yongezeleni no kuungana kwa wandugu, ukuungana kwa wandugu, yongezeleni, no lukunde. Mbuli izo mnanda nazo zimemile, neziwatendeni muwoneke wandima wakuungwa wana udamanyi wedi, vikulawa mwo umanyi wenyu mwa Zumbe ywetu Yesu Kilisito. Mna yeyose akuhungukilwa ayo kanda nt'hunt'hu heekudaha kuwona vedi, naho kajala kukukizwa wavu wakwe wa kale.
10 Naivo elo wandugu zangu kombekeseni kulutenda ulo lwitango lwenyu na kusagulwa kwenyu na Mnungu lunde ni kint'hu cha mazuwa yose. Uneva mnekala ivo, homgwe mbwitu. 11 Kwa kudamanya ivo, nomlekelwe kwingila haheina kukindilwa mwo useuta wa ulo na ulo wa Zumbe Myokozi ywetu Yesu Kilisito.
12 Kwa ivo nenigendeele kuwakumbusani zimbuli izi, hamwenga na kugamba mzimanya kale naho mtoga mwe kindedi kiya mkihokele. 13 Naona ni vedi kuwasetula kwa kuwakumbusani zimbuli izi lupisi lwose hwikala aha he isi, 14 kwaviya himanya kugamba nihagihi no kubanika, enga viya Zumbe Yesu Kilisito anigambile. 15 Nenidamanye chochose icho nenidahe, vileke heza kunda hibanika myakumbukile aya.
Uwona mwo Ukulu wa Kilisito
16 Kwaviya hakitimile simo za lulimi lwa want'hu umwo kikawagambila ludole no kwiza kwakwe Zumbe ywetu Yesu Kilisito, mna udahi wakwe nekiuona suwe wenye. 17 Suwe chandaga aaho umwo akenk'higwa ukulu wa Mnungu Tate, umwo izwi dikamwiziila kulaila kwo ukulu wa Mnungu, dikagamba, “Uyu niye Mwanangu nimuungise, hyelelwa naye!” 18 Suwe wenye nekidiva diizwi idyo kulawa kwe mbingu umwo chandile naye kwo mnima ukukile.
19 Naswe kina kindedi vitendese mwe mbuli yo ulosi wa walotezi, uneva mwautoza, mwanda enga lumuli lukuwamulikilani mwo lwiza, kubula kukacha, no ung'azi we nt'hondo ya mtondo aho neing'ale mwe mioyo yenyu. 20 Kujink'ha yose, hahali mnt'hu yeyose akutapita ulotezi mwe Mawandiko Yakukile ivo akuunga yehe mwenye. 21 Kwaviya hauhali ulotezi ukwiza kwa ivo mnt'hu akuunga, mna want'hu walongaga ulotezi wakalongozwa ni Muye ywa Mnungu.