5
Ludimo we difyo dya want'hu wa Mnungu
Miye mdala miyenyu mwa nyuwe, wadala vilongozi weyangu. Miye ni muwona ywa masulumizo ya Yesu Kilisito, naho neninde na uhamwenga kwo ukulu wa Mnungu ukuunga ugubulwe, nawalombezani, mnde wadimi wa want'hu we difyo idyo mwink'higwe ni Mnungu, indeni na wengele nawo kwa kuunga kwenyu, enga ivo Mnungu akuunga mnde, hiyo kwa kutigizwa. Mse kudamanya ndima heikuungwa kwa kuunga kupata matundu. Mna msekuwalongoza kwa ukwank'hwalu wadya mkuwakimaila, mna nyuwe wenye mnde mliganyizo kwe difyo dya want'hu. Naho Mdimi Mkulu akeza kwiza, nomhokele nt'hunyo yo ukulu wa Mnungu idya heiikwaza utana wakwe.
Iviya iviya, wabwanga na wandele, weveni wadala vilongozi. Naho nyuwe nyose keselezeni nyuwe kwa nyuwe mkambizana kila yumwenga, kwaviya mawandiko yagamba. “Mnungu awahiga wadya wakukekweza, mna awalagisa uwedi wakwe wadya wakukeseleza. Keselezeni kwa Mnungu, vileke awatendeni kunda wakulu mwo lupisi lwakwe luligane. Mduileni mahituhitu chenyu chose, kwaviya yehe niye akuwalelani.”
Mkedime naho mkaulise! Kwaviya mk'hondo wenyu uyo Mwavu, ni enga kala dikubuma, dikugendagenda mwe isi, ongola mnt'hu amdye pele. Mtoge naho mnde na mhuwi naho mumhige, mkamanya kugamba, wandugu zenyu mwe isi yose wabwiilana na masulumizo aayo. 10 Naho mkabinda kusulumila kwa lupisi, Mnungu ywo uwedi akuwetangani mnde ndala mwo ukulu wa ulo na ulo mwo kulungana na Kilisito, yehe mwenye naawatendeni mnde wagima naho no kuwenk'hani ludole no kuwatendani mtoge, naawenk'heni nk'hongelo lutogile. 11 Udahi unde wakwe ulo na ulo! Taile.
Ndamsa za nk'homelezo
12 Hiwa wandikilani kwa uguhi kwa kwambizwa ni Siliwano, mndugu nimuwone kugamba ni mhuwilwa. Nawagambani msekubanika chevu, no kuwagambilani uwona wangu kugamba uno ni uwedi wa Mnungu we kindedi. 13 Wahuwila wa Kilisito wasagulwe ni Mnungu aha Babiloni, hamwenga na Maliko mwanangu ywe kindedi mwo mhuwi, wawalamsani. 14 Mlamsane kwa kilagiso cha lukunde. Utondowazi unde na nyuwe nyose mlunganywe na Kilisito.