6
Watumwa wose waungwa kuweva wakulu wawe, vileke kunase kunda chotoko cha mnt'hu yeyose ase kuhomola dizina dya Mnungu, na aya kikuhiniza. Awatumwa wadya wose wa wakulu wahuwila wa Kilisito waungwa wase kuwabela, kwaviya wawaona enga wahuwila weyawe du. Nevindilise vedi wana wadamanyila ndima, kwaviya awa nawo wanaicho ichedi wakupata mwe ndima ya wahuwila wakuwaungisa.
Mahinizo ya udant'hi no Ugoli we kindedi
Waungigwa kuwahiniza no kuwabilikiza zimbuli izi. Uneva yeyose ahiniza mbuli naho hakuzumila milosi ye kindedi ya Zumbe ywetu Yesu Kilisito hamwenga na mahinizo yakumwelela Mnungu, uyo ana wefenyi naho hamanyize dyodyose. Ni mnt'hu akuungisa mikulano kwa mbuli heziina kint'hu, vikwigala finju na mahigano na kuhomolana na haheina kuhuwilana, na mahigano ya want'hu heweina ubala, hewekudaha kunda no ukindedi wagamba kudamanya mbuli zikumwelela Mnungu ni sila ya kupatila ugoli.
Ikindedi, kudamanya yakumwelela Mnungu no kuzumila ananavo, nizo zimbuli zikuchambizisa. Kwaviya mwe isi hakizile na kint'hu, naho hekihalawe na chochose. Ivo kikanda ne zisuke ne nk'hande, vaungwa kuzumila na viya kinanavo. Mna awo wakuunga ugoli wagweela mwe magezo no kugwiligwa mwo kumunk'wamunk'wa kwiihile, naho kumunk'wamunk'wa uko kwa uhezi kwabulumula want'hu kwo kubanikilwa ne file. 10 Kwaviya kuungisa matundu ni chotoko cho wiihi wose. Wamwenga wakumunk'wamunk'wa vitendese kuyapata matundu, naivo wauleka mhuwi no kuilumiza imioyo yawe kwa usungu utendese.
Paulo amlagiza Timoseo mwenye
11 Mna weye mnt'hu ywa Mnungu ukenege ne zimbuli izo. Utozese yadya yakukutenda uzumilwe hameso ha Mnungu no kudamanya yadya yakumwelela Mnungu, na mhuwi na lukunde na ugoja na ujalamu. 12 Unde mhumi mwe mbuli yo kutowanila Mbuli yedi yo mhuwi, naho tozesa ugima wa ulo na ulo witangilwe ni Mnungu aho wize uzumile we mwenye mhuwi wako hameso waona wengi. 13 Nakwink'ha nk'hanana hameso ha Mnungu akuvink'ha ugima viumbwa vose, na hameso ha Yesu Kilisito alongile yehe mwenye ukindedi hameso ha Pontio Pilato, 14 kutimila sigilizi haheina masa, kubula kwo ulailo wa Zumbe ywetu Yesu Kilisito. 15 Kulaila kwakwe nokunde ho lupisi naaungile Mnungu ywo kutogolwa, Kilongozi heena miyawe, Seuta ywa maseuta naho Zumbe ywa mazumbe. 16 Uyo ekedu akudaha kwikala ulo na ulo, naho ekala mwo ung'azi naho mnt'hu yeyose heekudaha kuubwiila. Hahali yeyose amuonaga, naho hali yeyose akudaha kumuwona. Utunywa na ludole ni vakwe yehe heviina uheelo! Taile.
17 Wenk'he miko awagoli mwe zimbuli zo wikazi wa ivi haluse, wase kukefenya, naho wase kukawiila ugoli hewiikudaha kukawiilwa, mna wamkawiile Mnungu uyo kwa ukise akink'ha vint'hu vose kinde na kinyemi navo. 18 Wagambe wagoli wadamanye wedi, naho wadamanye vint'hu vingi vedi, naho wande wakise naho wadahe kuhangila na watuhu mwe vint'hu vawe. 19 Kwa kudamanya ayo nayambize kuupata ugima wa ulo na ulo, enga viya mnt'hu akukeduganyila vint'hu vingi vileke vimwambize kulongole.
20 Timoseo, Uyamile yadya wink'higwe mwo ukaulizi wako. Ukenege na simulizi ziihile, na mahigano ya kihezi yakugambigwa na want'hu wamwenga kunda, “Umanyi”. 21 Kwaviya wamwenga waketenda kunda no umanyi uwo, niyo kwa kudamanya ivo waza umhuwi wawe.
Wedi wa Mnungu unde na nyuwe nyose.