BALUWA YA KAIDI YA PAULO KWA
2 TIMOSEO
ULONGOELO
Baluwa ya kaidi ya Timoseo ni baluwa ya kaidi ya Mwigala Ulosi Paulo, amuwandikilaga mwanamp'hina ywakwe Timoseo. Paulo aiwandikaga baluwa ino mwa mazuwa yakwe yo uheelo mwe isi. Mwo lupisi ulo akawandika ibaluwa ino andaga kavugailwa uko Loma 2Timoseo1:16. Paulo aivanaga vitendese na Timoseo hata nk'hanana nyingi akamwitanga kunda mwanawe Wafilipi 2:22; 1Timoseo 1:2; 1:18.
Baluwa ino ni imwenga mwe zibaluwa izine za Paulo izo awandike kwa mnt'hu mweye, hant'hu ha difyo dya want'hu wamhuwile Kilisito. Baluwa zint'huhu zint'hatu ni Timoseo ya nk'hongo na Tito na Filemoni. Mwo lupisi baluwa ino ikawandikwa want'hu wamhuwile Kilisito weli mwo useuta wa Loma wandaga wakasulumizwa. Mafani iki nicho chotoko chamtendaga Paulo avugailwe, naivo amlagizaga Timoseo kufinyiliza masulumizo. Enga ivo ili mwe Timoseo ya kaidi, amkanyisaga Timoseo mwe mbuli ya wahinizi wa lulimi 1Timoseo 16-18. Iviyaiviya amgambilaga Timoseo kugamba kulongole kwakwe kweza lupisi ludala.
Yemndani
Paulo akonga kwa kumlamsa Timoseo, mnango 1:1-2, naho amgela moyo, 1:3-18.
Akajika amtigiza Timoseo afinyilize, 2:1-13.
Naho niyo amwink'ha Timoseo malagizo ya wikazi wose 2:14-26.
Niyo naho amkanya mwe zimbuli zikwiza kulongole na sila yedi ya kuzidamanyila ndima, 3:1-4:8.
Paulo abindiliza kwa kumwink'ha malagizo Timoseo yehe mwenye, 4:9-24.
1
Miye Paulo, mwigala ulosi ywa Yesu Kilisito, viya aungile Mnungu, kanilagiza kubilikiza ugima udya alagane kinanao mwe kulunganywa na Yesu Kilisito.
Nakuwandikila weye Timoseo mwanangu ywe kindedi mwo mhuwi hukuungisa.
Mnungu Tate na Yesu Kilisito Zumbe ywetu akwink'he uwedi na mbazi na utondowazi.
Kumgamba Mnungu nivedi no Kugela ludole
Namtogola Mnungu humdamanyila ndima kwa kumanya kudamanya ayedi enga ivo wadamanye wakale wangu, Namgamba ni vedi Mnungu kila hakukumbukila mwo kuvika kwangu kilo na nomsi. Nakumbukila kwiila kwako naho naungisa kukuona, vileke ninde na kinyemi kikulu. Naukumbukila umhuwi wako we kindedi, mhuwi andile nawo weyako Loisi, na nyokwe Eyonike. Naho himanya hata weye nawe unanao. Nivo vikuleka nakukumbusa, ukwezele ikipe kimndani mwako wink'higwe ni Mnungu, aho nakugelekaga mikono yangu. Kwaviya Muye kink'higwe ni Mnungu hiyo ywa kukitenda kinde wogofi, bule, mna ni Muye ywa kukink'ha ludole na lukunde, no kuudaha umoyo.
Elo, usekuona soni kulonga uwona mwa Zumbe ywetu, naho usekuona soni mwa miye mvugailwa kwa ajili yakwe. Mna unde hamwenga na miye mwa makunt'ho kwa Mbuli Yedi, kuligana no ludole ludya ukwink'higwa ni Mnungu. Yehe kakiyokola, no kukitanga kinde want'hu wakwe, mna hiyo kwa udamanyi wetu, ni kwa ivo aungile mwenye, no uwedi wa Mnungu. Nekingigwa uwedi uwo wa Mnungu kwa sila ya Yesu Kilisito, kukongela aho Isi iumbigwe. 10 Mna ivi haluse uwedi wa Mnungu ugubulwa kwetu kwa kwiza kwakwe yudya Mlokozi ywetu Yesu Kilisito. Yehe kalubanaga pele ludole lwo kubanika, na kwa Mbuli Yedi kaugubula ugima wa ulo na ulo.
11 Naivo miye hisagulwa ni Mnungu ninde mwigala ulosi na mhinizi na kuwabilikiza want'hu Mbuli Yedi. 12 Naho nivo vikuleka nasulumila enga ivi. Mna hikuona soni kwaviya himmanya yudya nimhuwile, naho himanyisa adaha kuchamila kiya anink'hile, kubula mwe dizuwa dyo uheelo. 13 Utozese mahinizo yadya ya kindedi huhinize na kusigala mwo mhuwi no lukunde lwetu mwo kulunganywa na Yesu Kilisito. 14 Imbuli idya ink'hulu wink'higwe, uyamile kwa wambizi wa Muye ywa Mnungu akwikala mndani mwetu.
15 Enga ivo umanyize, want'hu wose wakwikala mwe isi ya Asia hata Figelo na Helomogene wanileka. 16 Zumbe awaonele mbazi mp'huga ya Onesifolo, kwaviya nakanisangalaza mwo umoyo nk'hanana nyingi, naho haone soni kwa miye kunda mwe divugailo, 17 mna eze abule Loma, nakakonga kunizungula kwa kukombeka niyo aniyona. 18 Zumbe na amuwonele mbazi Onesifolo mwe dizuwa dyo uheelo! Naho weye kumanya vedi amengi anitendele uko Efeso.