2
Mtowani mhuwilwa ywa Yesu Kilisito
Mna, weye mwanangu, utoge mwo uwedi wa Mnungu kikuupata mwe kulunganywa mwa Yesu Kilisito. Yadya mahinizo wivile hahiniza hameso ha want'hu wengi, uwenk'he want'hu wakuhuwilwa, nawadahe kuwahiniza watuhu.
Unde hamwenga na suwe mwa makunt'ho enga mtowani mhuwilwa ywa Yesu Kilisito. Mtowani akanda kwe nk'hondo akeika hale ne mbuli zo wikazi wa mazuwa yose, mna adamanya mbuli za kwe nk'hondo vileke amuwagile mkulu ywakwe. Mhigani yeyose ywa msezigo wa nguluko hakudaha kuhuma no kwink'higwa nt'hunyo yo uhumi, atimile miko yo msezigo. Mlimi alimise aungwa ande ywa nk'hongo kwink'hwa ulozo. Fanyanya ayo hulonga, kwaviya Zumbe naakwink'he ubala wa kumanya kila kint'hu.
Umkumbukile Yesu Kilisito auyulagwa, uyo andaga lukolo lwa Daudi mwe Imbuli Yedi enga ivo huibilikiza. Kwa idyo hisulumizwa na kukakigwa minyololo enga mnt'hu ahile, mna Ulosi wa Mnungu haukukakigwa minyololo, 10 kwa ivo nafinyiliza kila kint'hu kwa mbuli ya wadya wasagulwe ni Mnungu, vileke wayokolwe kwa sila ya Yesu Kilisito, no kwigala ukulu utendese wa ulo na ulo. 11 Ni mbuli ya kindedi kugamba,
Uneva kibanika hamwenga na Yesu Kilisito,
nekikalanye nae.
12 Kinagendeela kufinyiliza,
nekilongoze hamwenga nae.
Kinamlemela,
nae naakilemele.
13 Kinaswesa kuhuwilwa,
yehe naagendeele kunda mhuwilwa mazuwa yose,
kwaviya yehe hakudaha kuhituka mwe kiya akulonga.
Mndima azumilwe ni Mnungu
14 Wakumbuse want'hu wako mbuli izi na kuwakanya hameso ha Mnungu waleke uhigani we zimbuli. Uhigani uwo hiyo wedi, wawabananga du wadya wakwiva. 15 Ukombeke kukelaviliza kunda azumilwe ni Mnungu, enga mdamanya ndima hakuona soni mwe ndima yakwe, naho akuhiniza vedi ulosi we kindedi wa Mnungu, 16 kenege na mbuli ziihile na za kihezi, kwaviya izo zawaika want'hu hale na Mnungu. 17 Mahinizo ayo ni enga k'wenge dikusunguza kwenela no kuhomola umwili. Naho wakuhiniza zimbuli izo ni Humenayo, na Filetosi. 18 Awa waganika, naho we hale ne kindedi, naho waugela mhuwi wa watuhu mwe wogofi wakagamba uuyulo ulaila kale. 19 Mna kindedi cha Mnungu kiink'hana kitogile enga iwe dya nk'hongelo diwandikwe ulosi uno, “Zumbe kawamanya awakwe” naho “Wose wakukegamba woho ni want'hu wa Zumbe, wauleke wavu wawe.”
20 Mwe nyumba nk'hulu viyuko vint'hu vi hengi, viyuko va matundu na zahabu, vituhu vidamanywa va maziti na ulongo, vituhu vidamanywa vinde va ndima zisagulwe naho vituhu ni kwa ndima zizoelwe. 21 Mna inanda mnt'hu kakekukiza kwa kukepagula hale ne zimbuli izo ziihile, naande enga kint'hu kisagulwe kwa ndima naho kikukizwe na kunda chedi kwa Zumbe naho kiikilwe lumwe kwa kila ndima yedi. 22 Mna nyilikeni kumumk'hwa ko ubwanga, damanyeni ayedi kwa Mnungu no mhuwi no lukunde no utondowazi, hamwenga na want'hu wose wakumlombeza Zumbe kwa moyo usunt'hike. 23 Ulemele uhigani wa kihezi naho hewiina kint'hu, ukamanya ayo yegala nk'humbizi. 24 Mndima ywa Zumbe asekunda mkwakwa. Aungwa kunda mjalamu kwa want'hu wose na mhinizi ywedi naho akufinyiliza, 25 akawalangiliza kwa ujalumu wahigani wakwe, vileke Mnungu awenk'he luneka lwa kweiila wavu wawe waumanye ukindedi. 26 Aho niho ubala wawe nouweziile, niyo walawa mwo lwinika lwo Mwavu uwagwiile, no kumtegeleza ivo akuunga.