2
Naunga mmanye ivo hukombeka kwa ajili yenyu, na kwa ajili ya want'hu wa Laodekia na kwa ajili ya wose hewenati kuniyona. Nadamanya ivo kwa kuwagela ludole, naho waduganywe hamwenga kwa lukunde vileke wamemezwe umanyi ukint'hile. Niho nawamanyise ikinyele cha Mnungu, kinyele icho ni Kilisito mwenye. Mna yehe Vindolo vose vo umanyi no ubala vifisigwa mwakwe.
Mna nawagambani, msekuzumila kudant'hilizwa ni mnt'hu yeyose kwa milosi yo udant'hi ina mwiile. Kwaviya, hata uneva miye nihale na nyuwe, mna nawafanyanyani, naona kinyemi ivo zimbuli zenyu zikugenda vedi no utogi wenyu mwo mhuwi mwa Kilisito.
Wikazi we kindedi kwa kulungana na Kilisito
Kwaviya mumzumila Yesu Kilisito eli Zumbe, mgendeele mwo kulunganywa hamwenga na yehe. Ikeni maizi umwake naho mzengigwe mwa yehe naho mtoge mhuwi wenyu enga ivo mhinizizwe, naho mmemezwe ni kugamba, nivedi.
Hangi nyuwe wenye mse kutahigwa ni mnt'hu yeyose, kwa umanyi no udant'hi hewiina dyodyose na kwa kutimila mp'hepo ivo yakuhiniza, mna hiyo ivo akuhiniza Kilisito. Kwaviya, mwo mwili wakwe Kilisito umwo ukwikala Umnungu wose, 10 nanywe mwink'higwa ugima ukint'hile mwe kulunganywa naye. Yehe ana udahi kujink'ha udahi wa mp'hepo zose.
11 Mwe kulunganywa na Kilisito nyuwe nomvinilwa, mna hiyo uvini ukudamanywa ni want'hu, mna ni udya ukudamanywa ni Kilisito mwenye, uyo akudamanya ndima yo kukombola want'hu kulawa mwe chotoko cho wavu. 12 Kwaviya umwo mwabatizwagwa, nomzikwa hamwenga na Kilisito, naho mwo ubatizo nomuuyulwa hamwenga naye kwa kuhuwila, mwe zinguvu za Mnungu, uyo amuuyulaga Kilisito. 13 Naho umwo mwandaga enga mfa kwa wiihi wenyu, na kwaviya chotoko chenyu cho wavu nekinda hakinati kuuswa. Mna haluse Mnungu kawenk'hani ugima hamwenga na Kilisito. Naye kakiusila wavu wetu wose, 14 kakifutila wavu wetu kiwandikilwe ne miko yakwe yandile ikakilongeleza, no kuufuta pele kwa kuyagomandila mwo msalaba. 15 Hadya ho msalaba, Kilisito awahokaga ludole, wakulu wa mp'hepo na wata udahi no kuwatenda wabeligwe mwe kiyeti na kuwabulumula enga watahigwa akalongoza ludongo lwake kwa kinyemi.
16 Naivo mnt'hu yeyose ase kuwasengelani kwa nk'hande, hegu ukunywa hegu kutozeleza vihendo vikutigiza mwa mazuwa ya Kinyemi cho kufosa kwo umnenge hegu Mazuwa yo kuhumula. 17 Ayo yose ni kizuli cha mbuli nekika zikwiza, mna ikindedi che zimbuli zose ni Kilisito. 18 Msekuzumila kuhokigwa uwedi wenyu ni mnt'hu yeyose, uyo kwa kuunga kwakwe akeona kunda ywedi naho atigiza ujalamu wo udant'hi no kuwavika watumigwa wa kwe mbingu akakegela mwa maona yakwe mwenye na kukefenya bule kwa ubala wakwe mwenye. 19 Kakepagula na Kilisito, eli umtwi wo umwili uwo. Kwa kulongozwa na Kilisito, mwili wose wank'hizwa na kulunganywa hamwenga kwa vilungo ne zink'wali zakwe, na mwili uwo wakula enga ivo Mnungu akuunga.
Ukubanika no kwikala na Kilisito
20 Nyuwe mbanika hamwenga na Kilisito naho mkombolwa mwo udahi wa wakulu we zimp'hepo wa mwe isi. Elo nii mkei kwikala enga want'hu wa mwe isi ino? Naho nii mwaikilwa sigilzi enga izo, 21 “Mse kutoza iki na kuluma kiya naho mse kudosa kiya”? 22 Mbuli izo zose ni za vint'hu vikubanika, vikajika kudamanyila ndima, iyo ni miko na mahinizo ya want'hu du. 23 Heiye, zimbuli izo zaoneka enga zina mzungu kwa uviki mkukeungila wenye, na mwo kuketenda wajalamu no kuutendela umwili wako kwa ukali, mna zimbuli izo kwavovose hazikudaha kuukindila kumunk'wamunk'wa kwo umwili.