BALUWA YA PAULO KWA
WAKOLOSAI
ULONGOELO
Baluwa ino kwa Wakolosai yawandikagwa ni Mwigala Ulosi Paulo 1:1. Awandikaga baluwa ino umwo andaga mwe divugailo uko Loma vadahika mwo mwaka wa milongo mtandatu kulawa aho Yesu eze elekwe. Baluwa izi zint'hatu, baluwa kwa Wakolosai na baluwa kwa Waefeso na baluwa kwa Filemoni zetangwa baluwa za kwedivugailo, kwaviya Paulo kaziwandika akanda kwe divugailo. Awandikaga ibaluwa ino kwe difyo dya want'hu wamhuwile Kilisito dili ko mzi wa Kolosai. Enga ivo alongile mwenye, Paulo hiyo yehe adikongile difyo dya want'hu wamhuwile Kilisito dya uko, Kolosai 2:1, mna kakeona ana ndima ya kudidamanyila idifyo idyo. Vadahika kugamba Epafula niye akongile idifyo idyo kwaviya andaga mkaya ywa Kolosai.
Paulo asulumilaga na mbuli za mahinizo yo udant'hi ayo yeli mwe difyo dya want'hu wakumhuwila Kilisito dya uko Kolosai, naho mwe baluwa ino yose kaguha hant'hu hakulu kuwandika mwe mbuli iyo. Yadahika kwandaga na fyo dya Wayahudi wamhuwile Kilisito dyandile dikageza kuwatigiza want'hu wose hi Wayahudi awo wamhuwile Kilisito watimile Miko ya Kiyahudi kulawa mwe Ndagano ya Kale, vitendese kuvinilwa. Kwa want'hu wamhuwile Kilisito vileke wazumilwe ni Mnungu, Paulo awandika kugamba hawakuunga mbuli yeyose hegu mnt'hu yeyose mna Kilisito du 1:15-20, na kugamba mahinizo kulawa mwe zifanyanyi za want'hu hezina kint'hu 2:8.
Yemndani
Paulo akonga baluwa ino kwa kulamsa difyo dya want'hu wakumhuwila Kilisito wakwikala uko Kolosai 1:1-2.
Akajika awandika mwo ukulu wa Kilisito vitendese mwe kuhitula mbuli za mahinizo yo udant'hi uko Kolosai 1:3-3:4.
Enga ivo ili mwe baluwa nyingi za Paulo, Aguha hant'hu hakulu ha baluwa iyo akalava malagizo yakuungwa mwo wikazi wedi wa want'hu wakumhuwila Kilisito 3:5-4:6.
Paulo abindiliza kwa kulamsa na kulagiza kugamba baluwa ino isomigwe kwa izwi mwe mafyo matuhu ya want'hu wakumhuwila Kilisito 4:7-18.
1
Baluwa ya Paulo kwa Wakolosai
Miye Paulo, mwigala ulosi ywa Yesu Kilisito kwa kuunga kwakwe Mnungu, hamwenga na ndugu yetu Timoseo,
chawaandikilani nyuwe want'hu wa Mnungu naho wandugu zetu wahuwilwa mwe kulunganywa na Kilisito wa uko Kolosai.
Chawalombezelani uwedi no utondowazi kwa Mnungu Tati yetu.
Uviki wa kumgamba Mnungu nivedi
Mazuwa yose umwo kikawalombezela nyuwe, chamgamba Mnungu ni vedi, uyo Ise ywa Zumbe ywetu Yesu Kilisito, kiva mbuli zo mhuwi wenyu mwa Yesu Kilisito, no lukunde lwenyu kwa want'hu wose wa Mnungu. Mhuwi wenyu no lukunde lwenyu vina nk'hongelo mwe dikawiilo mwiikilwe kwe mbingu, idikawiilo mwadivaga aho nk'hongo mwo ulosi we Mbuli Yedi iyo yabilikizagwa kwenyu. Iyo Imbuli Yedi izile kwenyu, no kwigala ayedi kwa want'hu naho igendezwa mwe isi yose, enga ivo yandaga kwenyu kukongela mwe dizuwa mwaivaga no kukombaganya uwedi wa Mnungu mwe kindedi chose. Nomhina uwedi wa Mnungu kulawa kwa Epafula uyo mtumwa miyetu kikumuungisa, mhuwilwa ywa Yesu Kilisito kwajili yetu. Yehe nakakigambila mbuli yo lukunde lwenyu mwink'higwe ni Muye ywa Mnungu.
Kwaivo kigendeela kumlombeza Mnungu kwajili yenyu, kukongela aho chevaga zimbuli zenyu. Chamlombeza Mnungu awamemezeni umanyi ukint'hile kwaviya Mnungu akuunga, mwe mizungu yose no ukombaganyi kikwink'hwa ni Muye ywa Mnungu. 10 Aho nomdahe kwikala enga ivo akuunga Zumbe na kudamanya yadya yakumuwagila mazuwa yose. Wikazi wenyu noulete mbuli zedi, naho nomkule mwe kummanya Mnungu. 11 Mnungu awenk'heni ludole kwa udahi wo ukulu wakwe vileke mdahe kunda na ugoja mwe kila kint'hu kwa kufinyiliza. 12 Mgambeni Mnungu nivedi kwa kinyemi, uyo Tate awatendile mzumilwe mnde mwo kuhokela mbuli ziya awaikile want'hu wakwe mwo Useuta wo ungazi. 13 Yehe nakakiyokola mwo udahi wo lwiza, niyo akisamizila mwo Useuta we kindedi wa Mwanawe amuungise, 14 mwa yehe kina ukombolwa, nuko kugamba wavu wetu walekelwa.
Kilisito ne ndima yakwe
15 Kilisito akuoneka niye akeigile Mnungu pele, hee kuoneka. Yehe andaga aaho aho viumbwa vose vandaga vikei kuumbigwa. 16 Kwaviya kwombokela yehe, Mnungu kaumba vint'hu vose vikwe mbingu na vimwe isi, vint'hu vikuoneka na hevikuoneka, ni hamwenga na maseuta na wata udahi na wakulu. Mnungu aumbaga vint'hu vose kombokela yehe naho kwajili yakwe. 17 Yehe andaga uuko umwo vint'hu vose vandile havinati kunda uuko, vint'hu vose vanda aho vili mwa yehe. 18 Yehe niye mntwi wo mwili, umwili ni want'hu wamhuwile Kilisito. Yehe niye chotoko cho ugima. Yehe niye ywa nk'hongo kuuyuka vileke ande ywa nk'hongo mwe vint'hu vose. 19 Kwaviya Mnungu nakaunga mwenye kugamba Kilisito ande ivo eli Mnungu. 20 Kwa kwombokela yehe vint'hu vose vimwe isi na viya va kwe mbingu, kuvivuza hamwenga kwa Mnungu, adamanye utondowazi kwombokela sakame ya Mwanawe abanike mwo msalaba.
21 Aho nk'hongo nyuwe nomkepagula hale na Mnungu, naho nomnda wank'hondo wakwe kwe zifanyanyi zenyu na udamanyi wenyu wiihile. 22 Mna haluse, Mnungu kawavuzani hamwenga mwo mwili wakwe kwa sila ye file ya Mwanawe vileke awaike hameso hakwe mkanda want'hu wa Mnungu heweina kulabila na malongelezo yoyose. 23 Mna Mwaungwa kugendela ne nk'hongelo lutogile mwo mhuwi, naho msekuzumila kusingiswa mwe dikawiilo diya mpatile umwo mwevaga Mbuli Yedi. Miye Paulo hinda mtumwa ywe Mbuli Yedi iyo ibilikizwe kale kwa want'hu wose mwe isi.
Ndima ya Paulo kwa wahuwila wa Kilisito
24 Naho haluse nna kinyemi mwa masulumizo nnanayo kwa ajili yenyu, kwaviya kwa masulumizo yangu nayakintiza yadya yasigale mwa masulumizo ya Kilisito, kwa ajili yo umwili wakwe, want'hu wamhuwile Kilisito. 25 Hitendigwa kunda mtumwa wa wahuwila wa Kilisito, Mnungu kanink'ha indima iyo kwajili yenyu. Undima wenye ni kubilikiza kwa kindedi ulosi wa Mnungu umanyikise, 26 ulosi uwo ni kinyele kiya chafisigwe kwa want'hu vyeleko na vyeleko kukongela aho kale, mna haluse kigubulwa kwa want'hu wakwe. 27 Mnungu mwenye kasagula kuwatenda want'hu wakwe wamanye ikinyele ivo kili no wedi utendese no ukulu, kugamba Kilisito emndani umwenyu, nanywe nomnde hamwenga mwo ugoli no uwedi utendese wa Mnungu. 28 Kwa ivo chambilikiza Kilisito kwa want'hu wose, kikamkanya no kumhiniza kila mnt'hu kwa mzungu wose, vileke kidahe kumwigala kila yumwenga akint'hile, hameso ya Mnungu, kwa kulunganywa na Kilisito. 29 Vileke ayo yadamanyike, miye nadamanya ndima kwa kukombeka, kwa udahi mkulu wa Kilisito ukudamanya ndima mwa miye.