4
Milosi ya kugela ludole
Ivo wandugu zangu huwaungisani huwaonela nkwina kuwaonani, nyuwe mwili kinyemi na taji yangu, ivo kimaleni mtogile mwo kulungana na Zumbe, nyuwe huwaungisani.
Nawalombeza Eudia na Sunt'hike waiivane wakanda wandugu mwa Zumbe. Weye ndugu ywangu mhuwilwa mtumwa miyangu nakulombeza uwambize wamnala awo, kwaviya wakombeka kudamanya ndima ya kugendeza kose Mbuli Yedi hamwenga na miye naho na Kilementi na wandima wambuyazangu wose awo mazina yawe yawandikwe mwe kitabu cho ugima.
Elo indeni na kinyemi mwo kukelunga na Zumbe mazuwa yose. Naho nagamba indeni na kinyemi.
Ujalamu wenyu umanyike kwa want'hu wose. Zumbe he hagihi kwiza. Mse kwangadika na kint'hu chochose, mna kwa kila kint'hu, mnombezeni Mnungu mwo kuvika kwa yadya mkuunga kwa kugamba, nivedi. Naho utondowazi wa Mnungu ukujink'ha ubala wose wa want'hu, uwamileni vedi mioyo yenyu na ubala wenyu mwo kulungana na Yesu Kilisito.
Hamwenga na ayo wandugu zangu, tozeseni zimbuli izedi naho zikuungwa kutogolwa. Mbuli ze kindedi naho zedi na mbuli zikuzumilwa ni Mnungu, naho heziina usavu zikuwagila na zina nt'hogola yedi. Damanyeni yadya mkehinyize na kuhokela kulawa kwangu, mbuli mzivile halonga na kuwona ivo nitendile. Mnungu akukink'ha utondowazi naande hamwenga na nyuwe.
Paulo agamba nivedi kwa mageleko
10 Nehinda na kinyemi kikulu mwo kulunganywa na Zumbe ikajika nompata naho luneka lwa kulagisa kugamba mwanikumbukila. Ikindedi nomnda mkanikumbukila mazuwa yose, mna hampatile luneka kulagisa imbuli iyo. 11 Hikulonga aya kwaviya nna vint'hu huunga, kwaviya hikehiniza kugamba hikumunk'wa munk'hwa kunda na vint'hu kujink'ha viya nnanavo. 12 Himanya kwikala handa na vint'hu hegu kuswesa vint'hu. Kwa vovose ivo nevinde hihina kwiguta naho hihina kwikala na sala, kunda na vint'hu vingi hegu kunda na vigeke. 13 Nadaha kuyadamanya yose mwa Kilisito akunigela ludole.
14 Mna nyuwe nomdamanya vedi kwa kwambizana na miye mwa masulumizo yangu. 15 Nyuwe Wafilipi mmanya wenye kugamba mwe nk'hongo yo kubilikiza Mbuli Yedi umwo nandile hahalawa Makedonia, ninyuwe du idifyo dya wahuwila wa Kilisito dinambize, ni nyuwe du mwandile hamwenga na miye mwo kuhokela na kuwambiza watuhu. 16 Umwo nandile haunga wambizi kudya Sesalonike, nomnigaila wambizi nk'hanana nyingi kwa yadya nehaunga. 17 Hiyo kugamba naunga kuhokela vint'hu du, icho huunga ni mbuli zedi zigenyela mwa yadya mdamanye. 18 Miye nehihokela vint'hu vose mnink'hile, naho ni kujink'ha viya nehaunga. Nna kila kint'hu Kwaviya ivi haluse Epafulodito kanigaila kale wambizi wenyu, wambizi uno ni enga nt'hambiko ina mhemp'he wedi, nt'hambiko ikuzumilwa na kumbwedeza Mnungu. 19 Ivo Mnungu ywangu, kwa ugoli wakwe mkulu kwa sila ya Yesu Kilisito, naawenk'heni yadya yose mkuunga. 20 Uwedi utendese unde kwa Mnungu Tati yetu ulo na ulo Taile!
Ndamsa zo mzigilizo
21 Nawalamsa want'hu wose wa Mnungu naho ywakwe Yesu Kilisito. Wandugu wehamwenga na miye aha wawalamsani. 22 Want'hu wose wa Mnungu wa aha, vitendese wadya wakwikala kwe nyumba ya seuta ywa Loma, wawalamsani.
23 Uwedi wa Zumbe ywetu Yesu Kilisito unde na nyuwe mwe mioyo yenyu.