6
Wana na welesi wawe
Nyuwe wana, weveni welesi wenyu kwaviya nyuwe ni wa Zumbe, naho icho ni kint'hu chedi. Iwandikwa mwa Mawandiko Akukile, uwategeleze welesi wenyu. Ino niyo miko ya nk'hongo ine ndagano, vileke unde na uvikilwa mwo wikazi wako, naho wikale mazuwa mengi mwe isi. Na nyuwe watate, mse kuwasogola wana wenyu mna waleleni enga ivo vikumwelela Zumbe kwa kulagisa na mahinizo yedi.
Watumwa na wakulu wawe
Nyuwe watumwa, weveni wakulu wenyu aha he isi kwa wogofi na moyo wose, damanyeni ivo kwa moyo wedi vikuligana na kumdamanyila Kilisito. Naho mse kudamanya du umwo wakamkaulani vileke muwelele want'hu, mna mwaungwa mdamanye kwa moyo, enga viya akuunga Mnungu, kwaviya nyuwe mwi watumwa wa Kilisito. Damanyeni ndima ya Zumbe kwa kinyemi, naho hiyo kwa kuwawagila want'hu. Kumbukileni kugamba yeyose akudamanya uwedi, ande mtumwa hegu mlekelwa, naahokele nt'hunyo ya Zumbe.
Nyuwe wakulu nanywe, damanyeni aayo kwa watumwa wenyu naho msekuwatisa. Mmanye kugamba nyuwe na watumwa wenyu nyose mwi wa uuyo mkulu yumwenga ywa kwe mbingu, akuwasengela wose haheina kwazagula.
Nk'hondo ye kimuye
10 Nabindiliza kwa kugamba, Mnungu awenk'heni kutoga mwo kulungana na Zumbe naho kwa wambizi wo udahi wakwe. 11 Kekakeni vitowanilo vose mkwink'higwa ni Mnungu, vileke mdahe kuzihuma zinyambi ziihile zo Mwavu. 12 Kwaviya hakikuhigana na want'hu wa mwe isi, mna chahigana na useuta na udahi na wakulu we diziza idi, naho chahigana na mafyo ya mp'hepo ziihile mwe isi ye kimuye. 13 Kwaivo, kekakeni vitowanilo vose mkwink'higwa ni Mnungu vileke mnde wadahi mwe dizuwa dyo wiihi dikeza kuwezilani naho mkabinda ukuhina, msigale mtogile.
14 Naho keikeni lumwe, naho mkekake ukindedi, unde enga mkoa mwe vigudi venyu, naho kutendigwa wedi kwenyu kunde enga nk'hindo mwe vifuwa venyu, 15 no kumunk'wamunk'wa kubilikiza Mbuli Yedi yo utondowazi inde enga vilatu mwe viga venyu. 16 Kwa kongezela, mhuwi unde enga nk'hindo mwe mikono yenyu, mdahe kuizima misale yo moto yo Mwavu. 17 Hokeleni ukombolwa enga taji yenyu ye chuma, Ulosi wa Mnungu nawo unde sime mkwink'higwa ni Muye ywa Mnungu. 18 Mlombezeni Mnungu mazuwa yose, mkamlombeza wambizi wakwe. Mnde mkamvika Mnungu kwa udahi wa Muye ywa Mnungu. Kwaivo kauliseni haheina kusokela mkawamlombezela Mnungu want'hu wose. 19 Naho mnilombezele kwa Mnungu anink'he cho kulonga, nidahe kuwagambila want'hu ikinyele che Mbuli Yedi haheina wogofi. 20 Miye ni msigiilwa ywa Mbuli Yedi, hamwenga na kugamba ivi haluse ni mwe divugailo. Lombezeni vileke ninde mdahi mwo kuibilikiza Mbuli Yedi enga ivo huungwa kuibilikiza.
Ndamsa zo mzigilizo
21 Tukiko, ndugu yetu kikumuungisa, mtumwa mhuwilwa mwe kudamanya ndima ya Zumbe, naawagambileni zimbuli zangu zose vileke mmanye ivo nili. 22 Namwigala kwenyu vileke mmanye zimbuli zetu naho awageleni moyo.
23 Mnungu Tate na Zumbe Yesu Kilisito awenk'heni nyuwe wahuwila weetu wose utondowazi na lukunde hamwenga na mhuwi. 24 Wedi wa Mnungu unde na want'hu wose wakumuunga Zumbe ywetu Yesu Kilisito kwa lukunde holwiina uheelo.